ifremi Unuttum
K覺sa al覺ma denei,Afyon Muhasebeciler Odas覺 - ,
K覺sa al覺ma denei -

K覺sa al覺ma denei

K覺sa al覺ma denei 襤le 襤lgili S覺k癟a Sorulan Sorular 

Bavuru 襤癟in Gerekli Belgeler:
K覺sa al覺ma Talep Formu i癟in t覺klay覺n覺z....
K覺sa 癟al覺ma yapt覺r覺lacak i癟ilere ilikin bilgileri i癟eren liste i癟in t覺klay覺n覺z....

Bavuru 襤癟in Gerekli 襤l Elektronik Posta Adresleri:
K覺sa al覺ma Bavurular覺nda Kullan覺lacak Elektronik Posta Adresleri....

 

K覺sa al覺ma Uygulamas覺 

Genel ekonomik, sekt繹rel, b繹lgesel kriz veya zorlay覺c覺 sebeplerle iyerindeki haftal覺k 癟al覺ma s羹relerinin ge癟ici olarak en az 羹癟te bir oran覺nda azalt覺lmas覺 veya s羹reklilik koulu aranmaks覺z覺n iyerinde faaliyetin tamamen veya k覺smen en az d繹rt hafta s羹reyle durdurulmas覺 hallerinde, iyerinde 羹癟 ay覺 amamak 羹zere sigortal覺lara 癟al覺amad覺klar覺 d繹nem i癟in gelir destei salayan bir uygulamad覺r. 


K覺sa 癟al覺ma uygulamas覺 bak覺m覺ndan ?Genel Ekonomik Kriz" 

Ulusal veya uluslararas覺 ekonomide ortaya 癟覺kan olaylar覺n, 羹lke ekonomisi ve dolay覺s覺yla iyerini ciddi anlamda etkileyip sarst覺覺 durumlard覺r.


K覺sa 癟al覺ma uygulamas覺 bak覺m覺ndan ?B繹lgesel Kriz? 

Ulusal veya uluslararas覺 olaylardan dolay覺 belirli bir il veya b繹lgede faaliyette bulunan iyerlerinin ekonomik olarak ciddi ekilde etkilenip sars覺ld覺覺 durumlard覺r. 


K覺sa 癟al覺ma uygulamas覺 bak覺m覺ndan ?Sekt繹rel Kriz? 

Ulusal veya uluslararas覺 ekonomide ortaya 癟覺kan olaylardan dorudan etkilenen sekt繹rler ve bunlarla balant覺l覺 dier sekt繹rlerdeki iyerlerinin ciddi anlamda sars覺ld覺覺 durumlard覺r. 


K覺sa 癟al覺ma uygulamas覺 bak覺m覺ndan ?Zorlay覺c覺 Sebepler? 

襤verenin kendi sevk ve idaresinden kaynaklanmayan, 繹nceden kestirilemeyen, bunun sonucu olarak bertaraf edilmesine imk璽n bulunmayan, ge癟ici olarak 癟al覺ma s羹resinin azalt覺lmas覺 veya faaliyetin tamamen veya k覺smen durdurulmas覺 ile sonu癟lanan d覺sal etkilerden kaynaklanan d繹nemsel durumlar覺 ya da deprem, yang覺n, su bask覺n覺, heyelan, salg覺n hastal覺k, seferberlik gibi durumlard覺r. 


K覺sa al覺ma Kapsam覺nda; 


- 襤癟ilere k覺sa 癟al覺ma 繹denei 繹denmesi,

- Genel Sal覺k Sigortas覺 primleri 繹denmesi,

hizmetleri salanmaktad覺r.  


襤yerinde K覺sa al覺ma Uygulanabilmesi i癟in;

 

  • 襤verenin; genel ekonomik, sekt繹rel, b繹lgesel kriz veya zorlay覺c覺 sebeplerle iyerindeki 癟al覺ma s羹resinin 繹nemli 繹l癟羹de azald覺覺 veya durduu y繹n羹nde 襤KUR?a bavuruda bulunmas覺 ve 襤 M羹fettilerince yap覺lan uygunluk tespiti sonucu iyerinin bu durumlardan etkilendiinin tespit edilmesi gerekmektedir.

 

襤癟inin K覺sa al覺ma deneinden Yararlanabilmesi 襤癟in;

 

  • 襤verenin k覺sa 癟al覺ma talebinin i m羹fettilerince yap覺lacak inceleme sonucu uygun bulunmas覺,
  • 襤癟inin k覺sa 癟al覺man覺n balad覺覺 tarihte, 癟al覺ma s羹releri ve prim 繹deme artlar覺n覺 salam覺 olmas覺,
  • 襤 m羹fettilerince yap覺lacak inceleme sonucu k覺sa 癟al覺maya kat覺lacaklar listesinde i癟inin bilgilerinin bulunmas覺,

 

gerekmektedir.


K覺sa al覺ma Talebinde Bulunulmas覺 ve Talebin Deerlendirilmesi


襤verenler, genel ekonomik, sekt繹rel, b繹lgesel kriz veya zorlay覺c覺 sebeplerle K覺sa al覺ma Talep Formunu ve k覺sa 癟al覺ma yapt覺r覺lacak i癟ilere ilikin bilgileri i癟eren listeyi tanzim ederek k覺sa 癟al覺ma bavurusunda bulunulabilir.


K覺sa 癟al覺ma bavurular覺, i癟iler ad覺na iverenler taraf覺ndan yap覺l覺r. 襤癟iler k覺sa 癟al覺ma talebinde bulunamaz.


Genel ekonomik, sekt繹rel veya b繹lgesel kriz ile d覺sal etkilerden kaynaklanan d繹nemsel durumlardan ileri gelen zorlay覺c覺 sebeplerin varl覺覺n覺n i癟i ve iveren sendikalar覺 konfederasyonlar覺nca iddia edilmesi veya bu y繹nde kuvvetli emarenin bulunmas覺 halinde konu, 襤KUR Y繹netim Kurulunca deerlendirilerek karara balan覺r. Deprem, yang覺n, su bask覺n覺, heyelan, salg覺n hastal覺k, seferberlik gibi durumlar i癟in dier zorlay覺c覺 sebep gerek癟esiyle yap覺lan bavurular i癟in Y繹netim Kurulu Karar覺 aranmaz.

 

Genel ekonomik, sekt繹rel veya b繹lgesel kriz ile d覺sal etkilerden kaynaklanan d繹nemsel durumlardan ileri gelen zorlay覺c覺 sebeplerle ilgili Y繹netim Kurulunca al覺nm覺 bir karar bulunmuyorsa iverenlerce yap覺lan bavurular Kurum birimi taraf覺ndan reddedilir.

 

襤 m羹fettilerince yap覺lacak inceleme sonucu uygunluk tespiti tamamland覺ktan sonra, k覺sa 癟al覺ma uygulanacak i癟i listesinin deitirilmesine ve/veya iyerinde uygulanan k覺sa 癟al覺ma s羹resinin artt覺r覺lmas覺na y繹nelik iveren talepleri, yeni bavuru olarak deerlendirilir.

 

Yeni Tip Koronavir羹s (Covid-19) Etkili K覺sa al覺ma Talebinde Bulunulmas覺 ve Talebin Deerlendirilmesi,


in Halk Cumhuriyeti?nin Vuhan kentinde ortaya 癟覺kan ve bir癟ok 羹lkede tesirini g繹steren yeni tip Koronavir羹s羹n (Covid-19) olas覺 etkileri dikkate al覺narak "d覺sal etkilerden kaynaklanan d繹nemsel durumlardan ileri gelen zorlay覺c覺 sebep" kapsam覺nda k覺sa 癟al覺ma uygulamas覺 balat覺lm覺t覺r.


Koronavir羹sten olumsuz etkilendii gerek癟esiyle k覺sa 癟al覺ma talep eden iveren; buna ilikin kan覺tlarla birlikte K覺sa al覺ma Talep Formu  ile k覺sa 癟al覺ma yapt覺r覺lacak i癟ilere ilikin bilgileri i癟eren listeyi bal覺 olduu 襤KUR biriminin elektronik posta adresine, elektronik posta g繹ndermek suretiyle k覺sa 癟al覺maya bavuru yapabilir.


Bavurular覺n iyerine gidilmeden de belge 羹zerinden h覺zl覺 bir ekilde sonu癟land覺r覺labilmesi i癟in koronavir羹sten olumsuz etkilenildiine dayanak tekil eden belgelerin bavuruya eklenmesi 繹nem ta覺maktad覺r. Gerektiinde iverenle irtibata ge癟ilerek ilave belgeler talep edilebilecektir. 襤verenlere bavurusunun al覺nd覺覺 yine ayn覺 yolla en k覺sa s羹rede bildirilecek ve bavurular uygunluk tespiti amac覺yla Rehberlik ve Tefti Bakanl覺覺na g繹nderilecektir.

 

Uygunluk Tespitine Y繹nelik Genel Bilgiler


Bakanl覺覺m覺z Rehberlik ve Tefti Bakanl覺覺nca al覺nan kararlar uyar覺nca, Bakanl覺覺m覺z 襤 M羹fettilerince Kurumumuz Y繹netim Kurulunca al覺nan Covid-19 Sebebiyle Yap覺lacak K覺sa al覺ma Uygulamas覺 Karar覺 uyar覺nca yap覺lacak uygunluk tespiti incelemelerinde aa覺daki hususlar dikkate al覺nacakt覺r;

 

  • T羹m incelemeler mahalline gidilmeksizin Rehberlik ve Tefti Bakanl覺覺nda veya Grup Bakanl覺klar覺nda sadece ilgili bavuru evrak覺 ve ekleri 羹zerinden ve tespit tutana覺 d羹zenlenmeksizin ger癟ekletirilecektir.
  • 襤nceleme s羹recinde bavuru evraklar覺nda eksiklik olduunun deerlendirilmesi halinde, ivedilikle iverenler ile irtibata ge癟ilerek, s繹z konusu eksik evraklar覺n elektronik ortamda intikal ettirilmesi istenecek ve inceleme evrak baz覺nda ivedilikle tamamlanacakt覺r.
  • Cumhurbakanl覺覺, Bakanl覺klar veya ilgili kamu kurum ve kurulular覺 taraf覺ndan faaliyeti durdurulan iyerleri ile ilgili olarak yap覺lan uygunluk tespiti incelemelerinde, iyerlerinin sadece bu kapsamda olup olmad覺覺na ilikin belgeler yeterli olacakt覺r.
  • 襤verenlerin y繹netimsel kararlar覺 癟er癟evesinde faaliyeti durdurulan veya azalt覺lan iyerleri ile ilgili olarak yap覺lan uygunluk tespiti incelemelerinde ise, durumu ortaya koyacak ilgili belgeler yeterli olacakt覺r.
  • Uygunluk tespitine ilikin olarak Bakanl覺覺m覺z 襤 M羹fettilerince rapor niteliinde yaz覺 d羹zenlenecektir. S繹z konusu yaz覺 ve ekleri, Kurumumuz 襤l M羹d羹rl羹klerine Kep adresi 羹zerinden elektronik ortamda g繹nderilecek olup 覺slak imzal覺 hali ise iyerlerinin dosyas覺nda muhafaza edilmek 羹zere bilahare g繹nderilecektir.
  • Cumhurbakanl覺覺, Bakanl覺klar veya ilgili kamu kurum ve kurulular覺 taraf覺ndan faaliyeti durdurulan iyerleri ile ilgili olarak yap覺lan uygunluk tespiti ilemi, Kanunda d羹zenlenen asgari ve azami s羹reler ile birlikte, idari tasarrufun s羹resi ile s覺n覺rl覺 olup idari tasarrufun sona ermesi ile k覺sa 癟al覺ma uygulamas覺 da kendiliinden sona erecei dikkate al覺nmal覺d覺r. 


襤verene K覺sa al覺ma Talebinin Sonucunun Bildirilmesi 


Genel ekonomik, sekt繹rel, b繹lgesel kriz veya zorlay覺c覺 sebeplerden dolay覺 iyerindeki 癟al覺ma s羹resinin 繹nemli 繹l癟羹de azald覺覺 veya durduu, 襤 M羹fettilerince yap覺lan uygunluk tespiti sonucu iverene, 襤KUR taraf覺ndan bildirilir. 襤veren de durumu, iyerinde i癟ilerin g繹rebilecei bir yerde ilan eder ve varsa toplu i s繹zlemesine taraf i癟i sendikas覺na bildirir. 襤lan yoluyla i癟ilere duyuru yap覺lamad覺覺 durumlarda, k覺sa 癟al覺maya tabi i癟ilere yaz覺l覺 bildirim yap覺l覺r. K覺sa 癟al覺ma talebi uygun bulunan iveren Kurumca bildirilen s羹rede K覺sa al覺ma Bildirim Listesini g羹ncelleyerek g繹nderir.

 

Koronavir羹sten olumsuz etkilendii gerek癟esiyle k覺sa 癟al覺ma talep eden iverenlere bavurular覺n覺n sonucu, elektronik posta yoluyla taleplerini g繹nderdikleri adrese yap覺l覺r. Talebi uygun bulunan iverenler, Kurumca bildirilen s羹rede K覺sa al覺ma Bildirim Listesini g羹ncelleyerek bavuru yapt覺klar覺 襤KUR biriminin elektronik posta adresine g繹nderir.

 

K覺sa al覺ma denei S羹resi, Miktar覺 ve denmesi


G羹nl羹k k覺sa 癟al覺ma 繹denei; sigortal覺n覺n son oniki ayl覺k prime esas kazan癟lar覺 dikkate al覺narak hesaplanan g羹nl羹k ortalama br羹t kazanc覺n覺n % 60?覺d覺r. Bu ekilde hesaplanan k覺sa 癟al覺ma 繹denei miktar覺, ayl覺k asgari 羹cretin br羹t tutar覺n覺n % 150?sini ge癟emez. 

 

K覺sa 癟al覺ma 繹denei, iyerinde uygulanan haftal覺k 癟al覺ma s羹resini tamamlayacak ekilde 癟al覺覺lmayan s羹reler i癟in, i癟inin kendisine ve ayl覺k olarak her ay覺n beinde 繹denir. demeler PTT Bank arac覺l覺覺 ile yap覺lmaktad覺r. deme tarihini 繹ne 癟ekmeye Aile, al覺ma ve Sosyal Hizmetler Bakan覺 yetkilidir.

 

K覺sa 癟al覺man覺n g羹nl羹k, haftal覺k veya ayl覺k 癟al覺ma s羹resi i癟erisinde yap覺laca覺 zaman aral覺覺 iyerinin gelenekleri ve iin nitelii dikkate al覺narak iverence belirlenir.

 

K覺sa 癟al覺ma yap覺lan s羹reler i癟in, k覺sa 癟al覺maya tabi tutulan i癟iler ad覺na SGK Ayl覺k Prim ve Hizmet Belgesi ile eksik g羹n gerek癟esi ?18-K覺sa al覺ma denei? olarak bildirilir.

 

K覺sa 癟al覺ma 繹deneinin s羹resi 羹癟 ay覺 amamak kayd覺yla k覺sa 癟al覺ma s羹resi kadard覺r.

 

Zorlay覺c覺 sebeplerle iyerinde k覺sa 癟al覺ma yap覺lmas覺 halinde, 繹demeler 4857 say覺l覺 Kanunun 24 羹nc羹 maddesinin (III) numaral覺 bendinde ve 40 覺nc覺 maddesinde 繹ng繹r羹len bir haftal覺k s羹reden sonra balar. Bu bir haftal覺k s羹re i癟erisinde 羹cret ve prim y羹k羹ml羹l羹kleri iverene aittir.

 

K覺sa 癟al覺ma yapan i癟inin 癟al覺覺lmayan hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil g羹nlerine ilikin 羹cret ve k覺sa 癟al覺ma 繹denei miktar覺, k覺sa 癟al覺ma yap覺lan s羹reyle orant覺l覺 olarak iveren ve Kurum taraf覺ndan 繹denir.

 

K覺sa al覺ma denei Kapsam覺nda Fazla veya Yersiz demelerin Tahsili

 

襤verenin hatal覺 bilgi ve belge vermesi nedeniyle yap覺lan fazla 繹demeler, yasal faizi ile birlikte iverenden, i癟inin kusurundan kaynaklanan fazla 繹demeler ise yasal faizi ile birlikte i癟iden tahsil edilir.


K覺sa al覺ma denei Al覺nan S羹re 襤癟in denen Primler


襤癟inin k覺sa 癟al覺ma 繹denei ald覺覺 s羹re i癟in genel sal覺k sigortas覺 primleri 繹denmektedir. S繹z konusu d繹nemde k覺sa ve uzun vadeli sigorta primleri aktar覺lmaz.


K覺sa al覺man覺n Erken Sona Ermesi


襤verenin, k覺sa 癟al覺ma uygulamas覺 devam ederken, normal faaliyetine balamaya karar vermesi halinde durumu Kurum birimine, varsa toplu i s繹zlemesi taraf覺 i癟i sendikas覺na ve i癟ilere alt覺 ig羹n羹 繹nce yaz覺l覺 olarak bildirmesi zorunludur. 


Bildirimde belirtilen tarih itibariyle k覺sa 癟al覺ma sona erer. Ge癟 bildirimlere ilikin oluan yersiz 繹demeler yasal faizi ile birlikte iverenden tahsil edilir.


K覺sa al覺ma deneinin Kesilmesi


K覺sa 癟al覺ma 繹denei alanlar覺n ie girmesi, yal覺l覺k ayl覺覺 almaya balamas覺, herhangi bir sebeple sil璽h alt覺na al覺nmas覺, herhangi bir kanundan doan 癟al覺ma 繹devi nedeniyle iinden ayr覺lmas覺 hallerinde veya ge癟ici i g繹remezlik 繹deneinin balamas覺 durumunda ge癟ici i g繹remezlik 繹deneine konu olan sal覺k raporunun balad覺覺 tarih itibariyle k覺sa 癟al覺ma 繹denei kesilir.


襤verenin Kay覺t Tutma Zorunluluu

 

K覺sa 癟al覺ma yapan iveren, i癟ilerin 癟al覺ma s羹relerine ilikin kay覺tlar覺 tutmak ve istenilmesi halinde ibraz etmek zorundad覺r.

 

© 2021 T羹m Haklar覺 AFSMMMO'ya aittir.
Tasarim : www.tasarimedya.com