ifremi Unuttum
VERG襤 USUL KANUNU S襤RKLER襤/118,Afyon Muhasebeciler Odas覺 - ,
VERG襤 USUL KANUNU S襤RKLER襤/118 -
Tarih: 
15/10/2019
Say覺: 
VUK-118/2019-8

T.C.

HAZ襤NE VE MAL襤YE BAKANLII

Gelir 襤daresi Bakanl覺覺

 

VERG襤 USUL KANUNU S襤RKLER襤/118

 

Konusu: Kendisi veya yak覺n覺  vefat eden meslek mensuplar覺n覺n beyanname/bildirimlerini verdii m羹kelleflerin zor durum h羹k羹mlerinden faydaland覺r覺lmas覺

Tarihi: 15/10/2019

Say覺s覺: VUK-118/2019-8

  1. Giri

Kendisi veya yak覺n覺 vefat eden meslek mensuplar覺n覺n beyanname ve bildirimlerini verdikleri m羹kelleflerin 213 say覺l覺 Vergi Usul Kanununun 17 nci maddesinde yer alan zor durum h羹k羹mlerinden faydaland覺r覺lmas覺 hakk覺nda a癟覺klamalar ibu Sirk羹lerin konusunu tekil etmektedir.

2. Mevzuat

213 say覺l覺 Kanunun ?M羹hlet verme? bal覺kl覺 17 nci maddesine g繹re, zor durumda bulunmalar覺 hasebiyle vergi muamelelerine m羹teallik 繹devleri s羹resi i癟inde yerine getiremeyecek olanlara, kanun簾 s羹renin bir kat覺n覺, kanun簾 s羹renin bir aydan az olmas覺 halinde bir ay覺 ge癟memek 羹zere, Hazine ve Maliye Bakanl覺覺nca m羹nasip bir m羹hlet verilebilir. Bu m羹hletin verilebilmesi i癟in:

1. M羹hlet isteyen, s羹renin bitmesinden evvel yaz覺 ile istemde bulunmal覺d覺r.

2. 襤stemde g繹sterilen mazeret, m羹hlet verecek makam taraf覺ndan kabule lay覺k g繹r羹lmelidir.

3. M羹hletin verilmesi halinde verginin al覺nmas覺 tehlikeye girmemelidir.

Mezk羶r maddenin 羹癟羹nc羹 f覺kras覺na g繹re Hazine ve Maliye Bakanl覺覺 m羹hlet verme yetkisini tamamen veya k覺smen mahalline devredebilecei gibi b繹lgeler, iller, il癟eler veya sekt繹rler ile i kollar覺 ya da m羹kellef gruplar覺 itibar覺yla yaz覺l覺 bavuru art覺 aramaks覺z覺n da kullanabilir.

Ayn覺 Kanunun m羹kerrer 257 nci maddesinin birinci f覺kras覺n覺n (4) numaral覺 bendinde yer alan d羹zenleme ile vergi beyannameleri ve bildirimlerin ifre, elektronik imza veya dier g羹venlik ara癟lar覺 konulmak suretiyle internet de d璽hil olmak 羹zere her t羹rl羹 elektronik bilgi iletiim ara癟 ve ortam覺nda verilmesi ile beyanname ve bildirimlerin yetki verilmi ger癟ek veya t羹zel kiiler arac覺 k覺l覺narak g繹nderilmesi hususlar覺nda izin vermeye veya zorunluluk getirmeye Bakanl覺覺m覺z yetkili k覺l覺nm覺t覺r.

te yandan ayn覺 maddenin d繹rd羹nc羹 f覺kras覺na g繹re Bakanl覺覺m覺z覺n beyanname ve bildirimlerin yetki verilmi ger癟ek veya t羹zel kiiler arac覺 k覺l覺narak g繹nderilmesi hususunda izin vermesi veya zorunluluk getirmesi halinde, (m羹kellef veya vergi sorumlusu ile g繹nderme iini yapacak kiiler aras覺nda 繹zel s繹zleme d羹zenlenmek kayd覺yla) elektronik ortamda g繹nderilen beyanname ve bildirimler, m羹kellef veya vergi sorumlusu taraf覺ndan verilmi addolunur.

Bakanl覺覺m覺za verilen yetkiye istinaden yay覺mlanan 340 S覺ra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliinde beyannamelerin elektronik ortamda g繹nderilmesine ilikin usul ve esaslar belirlenmi olup, muhtelif Genel Teblilerde de beyannamelerin elektronik ortamda g繹nderilmesine ilikin dier a癟覺klamalara yer verilmitir. Durumlar覺 belirlenen kriterlere uyan m羹kelleflerin, istemeleri halinde kendi beyannamelerini kullan覺c覺 kodu, parola ve ifre almak suretiyle elektronik ortamda g繹ndermeleri uygun g繹r羹lm羹 olup belirtilen artlar覺 ta覺mayan m羹kelleflerin beyannamelerini, 340 S覺ra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliinde belirtilen a癟覺klamalar dorultusunda,  elektronik beyanname g繹nderme arac覺l覺k yetkisi alm覺 bulunan ger癟ek veya t羹zel kiiler vas覺tas覺yla an覺lan Tebli ekinde yer alan s繹zlemelerden durumlar覺na uyan s繹zlemeyi d羹zenlemek suretiyle elektronik ortamda g繹ndermeleri gerektii a癟覺klanm覺t覺r. Ayr覺ca elektronik ortamda g繹nderilme zorunluluu getirilen beyannameler i癟in belirlenen usul ve esaslar, elektronik ortamda g繹nderilme zorunluluu getirilen bildirimler i癟in de ge癟erlidir.

3. Meslek mensuplar覺n覺n kendisinin veya yak覺n覺n覺n vefat覺 durumunda beyanname ve bildirimini verdikleri m羹kelleflerin zor durum h羹k羹mlerinden faydaland覺r覺lmas覺

Yukar覺da yer verilen d羹zenlemeler 癟er癟evesinde h璽lihaz覺rda bir癟ok m羹kellef beyanname ve bildirimlerini 3568 say覺l覺 Kanun uyar覺nca yetki alm覺 Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali M羹avir ve Yeminli Mali M羹avirler (meslek mensubu) arac覺l覺覺yla g繹ndermek zorunda olup, meslek mensuplar覺 arac覺l覺覺yla g繹nderilen beyannameler m羹kellef taraf覺ndan verilmi kabul edilmektedir.

te yandan, beyanname ve bildirimleri meslek mensubu arac覺l覺覺yla verilen m羹kellefler, meslek mensubunun vefat覺ndan ge癟 haberdar olabilmekte ya da yak覺n覺  vefat eden meslek mensuplar覺, defin ilemleri ve vefatla ilgili dier vecibelerin yerine getirilecek olmas覺 nedeniyle s羹reye ihtiya癟 duyabilmekte, bu nedenlerle beyanname ve bildirimlerin verilme s羹releri a覺ld覺覺ndan vergi cezalar覺 ile muhatap olunabilmektedir.

Bu itibarla, 213 say覺l覺 Kanunun 17 nci maddesinin Bakanl覺覺m覺za verdii yetkiye istinaden, meslek mensubunun kendisinin veya yak覺n覺n覺n vefat etmesi ve vefat tarihi itibar覺yla beyanname/bildirimin verilme s羹resinin bitimine 7 g羹n veya daha az s羹re kalm覺 olmas覺 durumunda, yak覺n覺 veya kendisi vefat eden meslek mensubu taraf覺ndan beyanname/bildirimleri verilen m羹kelleflerin mezk羶r beyanname/bildirim verilme s羹releri ile bunlara istinaden tahakkuk eden vergilerin 繹deme s羹relerinin son g羹n羹, bunlar覺n verilmesi gereken s羹renin son g羹n羹n羹 takip eden g羹nden itibaren 7 nci g羹ne uzat覺lm覺t覺r.

 Beyanname/bildirim verme ve 繹deme s羹relerinin uzat覺lmas覺, vergi dairelerince yukar覺da belirtilen artlar覺n olutuunun anla覺lmas覺 durumunda re?sen yap覺labilecei gibi ilgililerin yaz覺l覺 bavurusuna istinaden de yap覺labilir. Vergi dairesince re?sen uzatma yap覺lmad覺覺 durumlarda, bu s羹relerin dolmas覺ndan 繹nce veya sonra beyanname/bildirimleri veren meslek mensubunun kendisinin veya yak覺n覺n覺n vefat ettiinin ve vefat tarihinin ispat ve tevsik edilmesi artt覺r.

Bu Sirk羹ler uygulamas覺nda; ei ve 癟ocuu ile kendisinin veya einin ana, baba ve kardei meslek mensubunun yak覺n覺 kabul edilir.

rnek 1: Ankara Vergi Dairesi Bakanl覺覺 Ke癟i繹ren Vergi Dairesi M羹d羹rl羹羹 m羹kelleflerinden SMMM Bay (A) 20.11.2019 tarihinde vefat etmitir. Bay (A)?n覺n vefat ettii tarih itibar覺yla, beyannameleri Bay (A) taraf覺ndan verilen m羹kelleflere ait KDV ve muhtasar beyannamelerin verilme s羹resinin bitimi olan 26.11.2019 tarihine 7 g羹nden az kalm覺 olmas覺 nedeniyle, 26.11.2019 tarihine 7 g羹n eklenecek ve s繹z konusu beyannameler 03.12.2019 tarihine kadar verilecek, tahakkuk eden vergiler yine 03.12.2019 tarihine kadar 繹denecektir.

rnek 2: 襤stanbul Vergi Dairesi Bakanl覺覺 sk羹dar Vergi Dairesi M羹d羹rl羹羹 m羹kelleflerinden SMMM Bayan (B)?nin kardei 25.11.2019 tarihinde vefat etmitir. Bayan (B)?nin kardeinin vefat ettii tarih itibar覺yla, bildirimleri Bayan (B) taraf覺ndan verilen m羹kelleflere ait Ba-Bs bildirimlerinin verilme s羹resinin bitimi olan 02.12.2019 tarihine 7 g羹n kalmas覺 nedeniyle, 02.12.2019 tarihine 7 g羹n eklenecek ve s繹z konusu bildirimler 09.12.2019 tarihine kadar verilecektir.

rnek 3: Gaziantep Vergi Dairesi Bakanl覺覺 襤slahiye Vergi Dairesi M羹d羹rl羹羹 m羹kelleflerinden SMMM Bay (C)?nin kay覺nvalidesi 19.10.2019 tarihinde vefat etmitir. Bay (C)?nin kay覺nvalidesinin vefat ettii tarih itibar覺yla, beyannameleri Bay (C) taraf覺ndan verilen m羹kelleflere ait KDV ve muhtasar beyannamelerin verilme s羹resinin bitimi olan 28.10.2019 tarihine, 7 g羹nden fazla kalmas覺 nedeniyle, bu Sirk羹ler kapsam覺nda zor durum h羹k羹mlerinden faydalan覺lmayacak, s繹z konusu beyannameler 28.10.2019 tarihine kadar verilecek ve tahakkuk eden vergiler de 28.10.2019 tarihine kadar 繹denecektir.

Duyurulur.

 

 

    Bekir BAYRAKDAR

  Gelir 襤daresi Bakan V.

© 2020 T羹m Haklar覺 AFSMMMO'ya aittir.
Tasarim : www.tasarimedya.com