ifremi Unuttum
Meslek Yasam覺z覺n kabul ediliinin 30. y覺l覺,Afyon Muhasebeciler Odas覺 - ,
Meslek Yasam覺z覺n kabul ediliinin 30. y覺l覺 -

Oda Bakan覺 Serhat G羹m羹 3568 say覺l覺 Serbest Muhasebeci Mali M羹avirlik ve Yeminli Mali M羹avirlik Kanunu?nun kabul ediliinin 30. Y覺l覺 nedeniyle bir a癟覺klama yapt覺;

13 Haziran 1989 tarihinde Resmi Gazete?de yay覺mlanarak y羹r羹rl羹e giren 3568 say覺l覺 Serbest Muhasebeci Mali M羹avirlik ve Yeminli Mali M羹avirlik Kanunu ile serbest muhasebeci mali m羹avirlik ve yeminli mali m羹avirlik meslekleri yasal stat羹s羹ne kavumutur.

Ge癟tiimiz 30 y覺l i癟erisinde meslek mensuplar覺m覺z, 羹lke ekonomisinin geliimi i癟in 癟al覺m覺, 羹rettii deeri toplumla paylam覺, m羹kellef ile devlet aras覺nda k繹pr羹 g繹revini 羹stlenmi, devletin e-d繹n羹羹m羹n羹n salanmas覺 i癟in y羹r羹t羹len 癟al覺malarda en a覺r g繹revleri b羹y羹k bir toplumsal sorumlulukla ve 繹zveri ile yerine getirmilerdir.

Muhasebe, denetim ve dan覺manl覺k hizmetleriyle ekonominin en 繹nemli paydalar覺ndan biri olan camiam覺z, 癟a覺n gerektirdii teknolojik yeterlilie ayak uydurabilmi, yurt i癟i ve yurt d覺覺ndaki t羹m gelimeleri izleyerek, yap覺c覺 g繹r羹 ve d羹羹ncelerini kamuoyu ile paylam覺t覺r. B羹t羹n bu gayretli 癟al覺malara kar覺n, camiam覺z覺n 癟繹z羹m羹 son derece basit ve insanc覺l talepleri maalesef g繹rmezden gelinmitir. 繹yle ki;

Meslektalar覺m覺z, hastane yataklar覺nda yatarken, evlad覺n覺, annesini, babas覺n覺 mezara yeni koymuken, yeni doum yapm覺ken bile beyanname ve bildirim g繹ndermek zorunda kalmaktad覺rlar. Vergi mevzuat覺m覺z maalesef 繹l羹m羹 bile m羹cbir sebep olarak g繹rmemektedir. Bu sebeple, m羹kellefler i癟in ge癟erli olan m羹cbir sebep halinin meslek mensuplar覺 i癟in de ge癟erli olmas覺 salanmal覺d覺r.

Hali haz覺rda mevcut olan mali tatil, ger癟ek bir tatil olmaktan 癟ok uzaktad覺r. Mali tatilin, ger癟ek癟i ve yaanabilir bir ekle kavuturulmas覺 gerekmektedir.

Yetkileri s覺n覺rl覺, sorumluluklar覺 geni olan mali m羹avirlik ve yeminli mali m羹avirlik mesleinin, yetki ve sorumluluunun dengeli bir yap覺ya kavuturulmas覺 gerekmektedir. 

Kamu kurumlar覺nca istenen bilgi, beyan ve formlar覺n say覺s覺 olduk癟a artm覺t覺r. T羹m verilerin bir data merkezinde toplanmas覺 ve ilgili kurumlar覺n bu merkezden bilgileri almas覺 salanmal覺d覺r.

D羹zeltme ama癟l覺 verilen beyan ve bildirimlerde ceza uygulamas覺ndan vazge癟ilmelidir.

D繹rd羹nc羹 d繹nem ge癟ici vergi beyan覺 kald覺r覺lmal覺d覺r.

Serbest meslek geliri, Gelir Vergisi Kanunu?na g繹re tahsilat esas覺na bal覺 olmas覺na kar覺n, Katma Deer Vergisi Kanunu?na g繹re hizmetin ifa edilmi olmas覺ndan dolay覺 tahakkuk esas覺na bal覺 tutulmutur.  Serbest meslek geliri Katma Deer Vergisi Kanu?nu y繹n羹nden de tahsilat esas覺na balanmal覺d覺r.

Son d繹nemlerde 繹zellikle avukatl覺k hizmetleri 羹zerindeki vergi y羹k羹n羹n azalt覺lmas覺 ve belirli k覺deme sahip olanlara yeil pasaport verilmesi yarg覺 reformunun bir par癟as覺 olarak kamuoyu ile payla覺lmaktad覺r. Serbest meslek gelirleri 羹zerindeki vergi y羹k羹 sadece avukatlar覺n deil t羹m serbest meslek erbab覺n覺n sorunudur. te yandan, k羹resellesen d羹nyada avukatl覺k hizmetlerinde olduu kadar yabanc覺 sermaye ile birebir 癟al覺an meslek mensuplar覺m覺z覺n da yeil pasaporta ihtiya癟lar覺n覺n olduu a癟覺kt覺r. Bu sebeple yap覺lacak reformlar覺n sadece bir gruba hasredilmemesi ve t羹m serbest meslek erbab覺 d羹羹n羹lerek d羹zenlemelerin yap覺lmas覺 gerekmektedir.

Bu duygu ve d羹羹ncelerle, Serbest Muhasebeci Mali M羹avirlik ve Yeminli Mali M羹avirlik Kanunu?nun yasal stat羹ye kavumas覺n覺n 30. y覺l d繹n羹m羹n羹 kutluyor, mesleki sorunlar覺m覺z覺n bir an evvel 癟繹z羹me kavuturulmas覺n覺 umut ediyoruz.

© 2019 T羹m Haklar覺 AFSMMMO'ya aittir.
Tasarim : www.tasarimedya.com