ifremi Unuttum
Poet Beyan Sistemi 襤le 襤lgili T羹rmob Yaz覺s覺,Afyon Muhasebeciler Odas覺 - ,
Poet Beyan Sistemi 襤le 襤lgili T羹rmob Yaz覺s覺 -

10/12/2018 tarihinde Resmi Gazete?de yay覺mlanan 7153 Say覺l覺 Kanun ile poet kullan覺m覺na ilikin 繹nemli d羹zenlemeler yap覺lm覺 ve Geri Kazan覺m Katk覺 Pay覺 Beyan覺 verilmesi 繹ng繹r羹lm羹t羹r. Uygulaman覺n ayr覺nt覺lar覺 ise 25/12/2018 ve 09/01/2018 tarihinde evre ve ehircilik Bakanl覺覺 internet sitesinde yay覺mlanan 2 adet Usul ve Esas ile a癟覺klanm覺t覺r.

Bu Kanun?un yay覺m tarihi itibariyle iletmeleri bilgilendirmek amac覺yla Birliimiz taraf覺ndan 10/12/2018 tarihli, 189 say覺l覺; 03/01/2019 tarihli, 20 say覺l覺 ve 11/01/2019 tarihli, 28-6 say覺l覺 羹癟 adet Sirk羹ler yay覺mlanm覺t覺r. An覺lan sirk羹lere Birliimiz internet sitesinden ula覺lmas覺 m羹mk羹nd羹r.

襤letmeleri bilgilendirmenin yan覺 s覺ra uygulaman覺n zorluu, beyan s羹resinin erken olmas覺 ve cezai yapt覺r覺mlar覺n y羹ksek olmas覺 nedeniyle 羹lke ekonomisinin 繹nemli bir payda覺 olarak sahip olduumuz misyonla TRMOB olarak evre ve ehircilik Bakanl覺覺 nezdinde gerekli giriimlerde bulunulmu, beyan sisteminin aksakl覺klar覺 ve zorluklar覺 yetkililere anlat覺lm覺 ve 癟繹z羹m 繹nerileri sunulmutur.

evre ve ehircilik Bakanl覺覺 nezdinde yapt覺覺m覺z giriimler sonucu beyan sistemine meslek mensubu e-devlet ifresiyle giri yap覺lmas覺n覺n m羹mk羹n olunmayaca覺 kald覺 ki bu beyan y羹k羹ml羹l羹羹n羹n m羹kelleflere ait olduu anlat覺lm覺 ve beyan sistemine giriin meslek mensubu e-devlet ifresiyle olmamas覺 salanm覺t覺r.

Devam eden g繹r羹melerimizde 繹nerilerimiz ve uygulamada ortaya 癟覺kan sorunlar evre ve ehircilik Bakanl覺覺 yetkililerine aktar覺lm覺t覺r.

nerilerimiz;

  1. Poet beyannamesi sat覺 noktas覺nda deil 羹retici taraf覺ndan verilmelidir. Nihai t羹keticiye sat覺覺 ise ayn覺 ekilde devam etmeli ve plastik poet t羹ketimi bu yolla azalt覺lmal覺d覺r.
  2. 7153 say覺l覺 Kanunun yasalama s羹reci ve uygulamas覺 癟ok h覺zl覺 gelitiinden iletmeler konu hakk覺nda yeterince bilgilendirilememitir. Ayr覺ca hali haz覺rda 癟ok say覺da teredd羹t yaratan konu bulunmaktad覺r. Bu sebeple uygulaman覺n evre ve ehircilik Bakanl覺覺nca uygun g繹r羹lecek bir tarihe kadar ertelenmesi ve bu s羹re i癟erisinde beyan sisteminin iyiletirmesi ile iletmelerin bilgilendirilmesi gerekmektedir.
  3. Gerek 7153 say覺l覺 Kanun gerekse bu Kanun uyar覺nca y羹r羹rl羹e konulan Usul ve Esaslarda beyan y羹k羹ml羹l羹羹 羹retici/ithalat癟覺 ve sat覺 noktalar覺na verilmitir. Dolay覺s覺yla, beyan iletmelerce yap覺lacak olup, sorumluluu da onlara ait olacakt覺r. Ancak, nihayeti itibariyle bu beyanlar覺n doruluunun incelenmesinin ve g羹venceye al覺nmas覺n覺n gerektii de kukusuzdur. Meslek mensuplar覺 bu aamada devreye girmeli ve yap覺lan beyan hakk覺nda bir ?beyan g羹vencesi? vermelidir. Birliimiz, bu kapsamda yap覺lacak incelemenin esaslar覺n覺 ve d羹zenlenecek raporun dizpozisyonunu belirlemeye haz覺rd覺r.
  4. Beyan sorumlusunun iletmeler olduuna, uygulamada ortaya 癟覺kan ve 癟覺kacak teredd羹tlere a癟覺kl覺k getirilmelidir.

Bu kapsamda Birliimize intikal eden sorun ve teredd羹tlerde yetkililere sunulmu ve 癟繹z羹m羹 talep edilmitir.

7153 say覺l覺 Kanun?da ve Bakanl覺k taraf覺ndan yay覺mlanan Usul ve Esaslar?da da belirtildii 羹zere, beyan y羹k羹ml羹l羹羹 tamamen iletmelere aittir. Dolay覺s覺yla bu y羹k羹ml羹l羹羹n yerine getirilmesinin zorluundan ve cezai m羹eyyidelerin y羹ksekliinden kaynaklanan sorunlar覺n muhatab覺 da yine iletmelerdir. Bu kapsamda iletmelerin temsilcisi olan TOBB ve TESK gibi kurulular覺n da konuya dikkatlerini 癟ekmek i癟in gerekli giriimlerde bulunmutur.

Ayr覺ca uygulamada yaanan teredd羹tler konusunda evre ve ehircilik Bakanl覺覺 internet sitesinde yer alan s覺k sorulan sorular b繹l羹m羹nden ?https://sss.csb.gov.tr/anasayfa?uygulamaid=109? yararlan覺labilinir.

Bilindii 羹zere, 2019 y覺l覺 Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali M羹avirlik ve Yeminli Mali M羹avirlik Asgari cret Tarifesinin Tablo II/3/b-Dier Beyan Ve Bildirimler b繹l羹m羹nde, verilecek beyannamelerin 羹creti g繹sterilmi olup, an覺lan beyan覺n meslek mensuplar覺nca haz覺rlanmas覺 halinde, en az bu b繹l羹mde belirlenen 羹cretin al覺nmas覺 gerekmektedir.

Sorunun 癟繹z羹m羹ne katk覺 salamak 羹zere Bakanl覺k yetkilileri ile g繹r羹melerimiz devam etmekte olup 繹nerilerimiz ve uygulamada yaanan teredd羹tler konusunda g繹r羹 birlii olumu ancak baz覺 sorunlar覺n 癟繹z羹m羹 i癟in Kanun deiiklii gerektii ifade edilmitir. Yetkililerin 15 ubat?ta ortaya 癟覺kacak sorunlardan kaynakl覺 s覺k覺nt覺ya acil bir ekilde 癟繹z羹m bulmalar覺 gerekmektedir.

Gelimeleri siz deerli meslektalar覺m覺zla paylamaya devam edeceiz.

Sayg覺lar覺m覺zla.


Masis YONTAN

TRMOB Genel Bakan覺

© 2019 T羹m Haklar覺 AFSMMMO'ya aittir.
Tasarim : www.tasarimedya.com