ifremi Unuttum
Gelir Vergisi Kanunu 襤le Baz覺 Kanunlarda Deiiklik Yap覺lmas覺na Dair Kanun?,Afyon Muhasebeciler Odas覺 - ,
Gelir Vergisi Kanunu 襤le Baz覺 Kanunlarda Deiiklik Yap覺lmas覺na Dair Kanun? -
30 Ocak 2019 Tarihli ve 30671 Say覺l覺 Resmi Gazete?de yay覺mlanan 7162 Say覺l覺 ? ?Gelir Vergisi Kanunu 襤le Baz覺 Kanunlarda Deiiklik Yap覺lmas覺na Dair Kanun? ile mesleimizi ilgilendiren GVK, KVK, KDVK, ve Belediye Gelirleri Kanunun da, deiiklikler yap覺lm覺t覺r. Yap覺lan deiikliklerin k覺sa a癟覺klamalar覺 aa覺da bilgilerinize sunulmutur.7162 Say覺l覺 Kanun tam metni yaz覺m覺z ekindedir. GEL襤R VERG襤S襤 KANUNUN DA YAPILAN DE襤襤KL襤KLER: 7162 SK MADDE 1- 31/12/1960 tarihli ve 193 say覺l覺 Gelir Vergisi Kanununun 9?uncu maddesinin birinci f覺kras覺n覺n (6) numaral覺 bendine ?iyeri a癟maks覺z覺n? ibaresinden sonra gelmek 羹zere ?veya y覺l i癟inde ger癟ekletirilen sat覺 tutar覺, ilgili y覺l i癟in ge癟erli olan asgari 羹cretin y覺ll覺k br羹t tutar覺ndan fazla olmamak 羹zere, internet ve benzeri elektronik ortamlar 羹zerinden? ibaresi eklenmitir. AIKLAMA: 193 say覺l覺 Gelir Vergisi Kanununun ?Vergiden Muaf Esnaf? bal覺kl覺 9 uncu maddesinin birinci f覺kras覺n覺n (6) numaral覺 bendinde yap覺lan ilave ile evde imal ettikleri baz覺 羹r羹nleri, y覺ll覺k asgari 羹cretin br羹t tutar覺n覺 amayacak ekilde internet ve benzeri elektronik ortamlar 羹zerinden satanlar覺n, esnaf muafiyeti kapsam覺na al覺nm覺t覺r. Y羹r羹rl羹k tarih: 30.01.2019 7162 SK MADDE 2- 193 say覺l覺 Kanunun 25 inci maddesinin birinci f覺kras覺n覺n (1) numaral覺 bendi aa覺daki ekilde deitirilmitir. ?1. l羹m, engellilik ve hastal覺k sebebiyle verilen tazminat ve yard覺mlar ile 25/8/1999 tarihli ve 4447 say覺l覺 襤sizlik Sigortas覺 Kanunu uyar覺nca 繹denen isizlik 繹denei ve 22/5/2003 tarihli ve 4857 say覺l覺 襤 Kanununa g繹re 繹denen ie balatmama tazminat覺;? AIKLAMA: 193 say覺l覺 Gelir Vergisi Kanununun ?Tazminat ve Yard覺mlarda? bal覺kl覺 25 inci maddesinin birinci f覺kras覺n覺n (1) numaral覺 bendinde deiiklik yap覺lm覺t覺r. Yap覺lan d羹zenle ile; isizlik kapsam覺nda verilen tazminatlardan hangilerinin istisna kapsam覺na girdii hususuna a癟覺kl覺k getirilmektedir. Buna g繹re, Gelir Vergisi Kanununun 25 inci maddesinin birinci f覺kras覺n覺n (1) numaral覺 bendinde yer alan ?isizlik sebepleriyle (ie balatmama tazminat覺 dahil) verilen tazminat? ibaresinin ?4447 say覺l覺 襤sizlik Sigortas覺 Kanunu uyar覺nca 繹denen isizlik 繹denei ve 22/5/2003 tarihli ve 4857 say覺l覺 襤 Kanununa g繹re 繹denen ie balatmama tazminat覺? olarak deitirilmesi salanm覺t覺r. Y羹r羹rl羹k tarih: 01.02.2019 7162 SK MADDE 3- 193 say覺l覺 Kanunun m羹kerrer 121 inci maddesinin ikinci f覺kras覺n覺n (1) numaral覺 bendinde yer alan ?10 T羹rk liras覺na? ibaresi ?250 T羹rk liras覺na? eklinde deitirilmi ve bende ?繹demeler bu art覺n ihlali say覺lmaz.? ibaresinden sonra gelmek 羹zere aa覺daki c羹mle eklenmitir. ?Vergi kanunlar覺 gereince, tecil edilerek belirlenen artlar覺n ger癟eklemesine bal覺 olarak terkin edilecek vergilerin, artlar覺n salanamamas覺 halinde kanunlar覺nda belirlenen tecil s羹resinin sonunu takip eden onbeinci g羹n羹n bitimine kadar 繹denmesi art覺yla bu art ihlal edilmi say覺lmaz.? AIKLAMA: Vergiye uyumlu m羹kellef d羹zenlemesinde (% 5 indirim uygulamas覺) ; 10 TL s覺n覺r覺 250 TL?ye 癟覺kar覺lm覺 ve ihra癟 kay覺tl覺 mal teslimlerine ilikin artlar覺n salanamamas覺 durumunda terkin edilen vergilerin tecil s羹resinin bitiminden itibaren 15 g羹n i癟erisinde 繹denmesi halinde, vergilerin kanuni s羹resi i癟erisinde 繹denmi olmas覺 art覺n覺n ihlal edilmi say覺lmamas覺 salanm覺t覺r. Gelir Vergisi Kanununun ?Vergiye uyumlu m羹kelleflere vergi indirimi? bal覺kl覺 m羹kerrer 121 inci maddesinin ikinci f覺kras覺n覺n (1) numaral覺 bendinde yap覺lmas覺 繹ng繹r羹len deiiklikle, vergiye uyumlu m羹kellef d羹zenlemesinde yer alan eksik 繹demelere ilikin belirlenen her bir beyanname itibar覺yla 10 T羹rk liras覺 s覺n覺r覺 250 T羹rk liras覺na y羹kseltilmitir. Ayr覺ca, ihra癟 kay覺tl覺 mal teslimlerine ilikin Katma Deer Vergisi Kanunu ve zel T羹ketim Vergisi Kanunu uygulamalar覺nda olduu gibi ilgili vergi kanunu gereince tecil edilerek belirlenen artlar覺n ger癟eklemesi halinde (ihracat覺n 羹癟 ay i癟erisinde ger癟ekletirilmesi gibi) terkin edilecek vergilerin, s繹z konusu artlar覺n salanamamas覺 durumunda, kanunlar覺nda 繹ng繹r羹len tecil s羹resinin (繹rnein ihra癟 kay覺tl覺 teslimlerde teslimin yap覺ld覺覺 tarihi izleyen 羹癟羹nc羹 ay覺n sonuna kadar olan s羹re) bitiminden itibaren 15 g羹n i癟erisinde 繹denmesi halinde, 193 say覺l覺 Kanunun m羹kerrer 121?nci maddesi ile getirilmi olan tahakkuk eden vergilerin kanuni s羹resi i癟erisinde 繹denmi olmas覺 art覺n覺n ihlal edilmi say覺lmayaca覺 elkinde d羹zenlenmitir. 2018 Takvim Y覺l覺na Ait 2019 Y覺l覺nda Verilecek Y覺ll覺k Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyannamelerinde Yukar覺daki Rakamsal Deerler Uygulanacakt覺r. Y羹r羹rl羹k tarih: 01.01.2019 tarihinden itibaren verilmesi gereken Y覺ll覺k Gelir ve Kurumlar Vergisi beyannamelerinde indirim artlar覺n覺n varl覺覺 a癟覺s覺ndan dikkate al覺nmak 羹zere yay覺m覺 tarihinde, y羹r羹rl羹e girer. 7162 SK MADDE 4- 193 say覺l覺 Kanuna aa覺daki ge癟ici madde eklenmitir. ?GE襤C襤 MADDE 89- 27/3/2018 tarihinden 繹nce kar覺l覺kl覺 sonland覺rma s繹zlemesi veya ikale s繹zlemesi kapsam覺nda 繹denen tazminatlar, i kayb覺 tazminatlar覺, i sonu tazminatlar覺, i g羹vencesi tazminatlar覺 gibi 癟eitli adlar alt覺nda yap覺lan 繹demeler ve yard覺mlar 羹zerinden tevkif edilerek tahsil edilen gelir vergisi, hizmet erbab覺n覺n d羹zeltme zamana覺m覺 s羹resi i癟erisinde tarha yetkili vergi dairelerine bavurmalar覺 ve dava a癟mamalar覺, a癟覺lm覺 davalardan vazge癟meleri art覺yla 213 say覺l覺 Vergi Usul Kanununun d羹zeltmeye ilikin h羹k羹mleri uyar覺nca red ve iade edilir. Bu madde h羹k羹mlerinden yararlanmak 羹zere vazge癟ilen davalarla ilgili olarak yarg覺lama giderleri ve vek璽let 羹cretine h羹kmedilmez. Hakk覺nda kesinlemi yarg覺 karar覺 bulunan iade talepleriyle ilgili olarak bu madde h羹km羹 uygulanmaz. Bu maddenin uygulanmas覺na ilikin usul ve esaslar覺 belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanl覺覺 yetkilidir.? AIKLAMA: Gelir Vergisi Kanununa eklenen Ge癟ici 89 uncu madde ile 27.03.2018 繹ncesinde iten ayr覺lanlar i癟in ikale s繹zlemelerine ilikin yap覺lan 繹demelerden kesilen baz覺 tutarlar覺n iadesi m羹mk羹n olacakt覺r. Y羹r羹rl羹k tarih: 30.01.2019 BELED襤YE GEL襤RLER襤 KANUNUN DA YAPILAN DE襤襤KL襤K: 7162 SK MADDE 5- 26/5/1981 tarihli ve 2464 say覺l覺 Belediye Gelirleri Kanununun 21 inci maddesinin ikinci f覺kras覺n覺n beinci c羹mlesine ?繹deme kaydedici cihaz kullan覺larak? ibaresinden sonra gelmek 羹zere ?veya elektronik belge d羹zenlenmek suretiyle? ibaresi eklenmitir. AIKLAMA: Yap覺lan d羹zenle ile; Yerli ve yabanc覺 sinema film g繹sterimi yapan iletmelerin 繹deme kaydedici cihaz kullanma zorunluluu olmaks覺z覺n e-bilet de kullan覺lmas覺 imkan覺 salanm覺t覺r. Y羹r羹rl羹k tarih: 30.01.2019 KATMA DEER VERG襤S襤 KANUNUN DA YAPILAN DE襤襤KL襤K: 7162 SK MADDE 6- 25/10/1984 tarihli ve 3065 say覺l覺 Katma Deer Vergisi Kanununa aa覺daki ge癟ici madde eklenmitir. ?GE襤C襤 MADDE 40- 2019 UEFA S羹per Kupa Finali ve 2020 UEFA ampiyonlar Ligi Finali m羹sabakalar覺na ilikin olmak 羹zere Avrupa Futbol Federasyonlar覺 Birlii (UEFA), kat覺l覺mc覺 futbol kul羹pleri ve organizasyonda g繹revli t羹zel kiilerden i yeri, kanuni ve i merkezi T羹rkiye?de bulunmayanlara, bu m羹sabakalar dolay覺s覺yla yap覺lacak mal teslimleri ve hizmet ifalar覺 ile bunlar覺n bu m羹sabakalar dolay覺s覺yla yapacaklar覺 mal teslimleri ve hizmet ifalar覺 katma deer vergisinden m羹stesnad覺r. Bu maddede d羹zenlenen istisnalar dolay覺s覺yla y羹klenilen vergiler, vergiye tabi ilemler 羹zerinden hesaplanan vergilerden indirilir. 襤ndirim yoluyla telafi edilemeyen vergiler ise 32 nci madde h羹k羹mleri uyar覺nca istisna kapsam覺nda ilem yapan m羹kellefin talebi 羹zerine nakden veya mahsuben iade edilir. Hazine ve Maliye Bakanl覺覺 istisna ve iadenin uygulamas覺na ilikin usul ve esaslar覺 belirlemeye yetkilidir.? AIKLAMA: Yap覺lan d羹zenle ile UEFA ile iyeri, kanuni ve i merkezi T羹rkiye?de bulunmayan kat覺l覺mc覺 futbol kul羹pleri ve organizasyonda g繹revli t羹zel kiiliklere, 羹lkemizde oynanacak olan 2019 UEFA S羹per Kupa Finali ve 2020 UEFA ampiyonlar Ligi Finali m羹sabakalar覺 dolay覺s覺yla yap覺lacak mal teslimleri ve hizmet ifalar覺 ile bunlar覺n bu m羹sabakalar dolay覺s覺yla yapacaklar覺 mal teslimleri ve hizmet ifalar覺n覺n katma deer vergisinden istisna tutulmutur. Y羹r羹rl羹k tarih: 30.01.2019 KURUMLAR VERG襤S襤 KANUNUN DA YAPILAN DE襤襤KL襤K: 7162 SK MADDE 11- 13/6/2006 tarihli ve 5520 say覺l覺 Kurumlar Vergisi Kanununun 5/B maddesinin ikinci f覺kras覺n覺n (a) bendine ?Kanun H羹km羹nde Kararname? ibaresinden sonra gelmek 羹zere ?veya 22/12/2016 tarihli ve 6769 say覺l覺 S覺nai M羹lkiyet Kanunu? ibaresi ve (b) bendine ?2 nci maddesinde? ibaresinden sonra gelmek 羹zere ?veya 6769 say覺l覺 Kanunun 3 羹nc羹 maddesinde? ibaresi eklenmitir. AIKLAMA: 5520 say覺l覺 Kanunun ?S覺nai m羹lkiyet haklar覺nda istisna? bal覺kl覺 5/B maddesiyle, T羹rkiye?de ger癟ekletirilen arat覺rma, gelitirme ve yenilik faaliyetleri ile yaz覺l覺m faaliyetleri neticesinde ortaya 癟覺kan bulular覺n kiralanmas覺, devri veya sat覺覺, T羹rkiye?de seri 羹retime tabi tutularak pazarlanmalar覺 veya T羹rkiye?de ger癟ekletirilen 羹retim s羹recinde kullan覺lmas覺 sonucu 羹retilen 羹r羹nlerin sat覺覺ndan elde edilen kazan癟 ve/veya iratlar覺n patentli veya faydal覺 model belgeli bulua atfedilen k覺sm覺n覺n %50?si kurumlar vergisinden m羹stesna tutulmutur. Bu istisnadan yararlan覺labilmesi i癟in dier artlar覺n yan覺 s覺ra istisnaya konu buluun y羹r羹rl羹kden kald覺r覺lan 551 say覺l覺 Patent Haklar覺n覺n Korunmas覺 Hakk覺nda Kanun H羹km羹nde Kararname kapsam覺nda patent veya faydal覺 model belgesi verilerek koruma alt覺na al覺nan bulular aras覺nda yer almas覺 ve bulua ilikin incelemeli sistem ile patent veya arat覺rma raporu sonucunda faydal覺 model belgesi al覺nm覺 olmas覺 gerekmektedir. 22/12/2016 tarihli ve 6769 say覺l覺 S覺nai M羹lkiyet Kanununun ?Y羹r羹rl羹kten kald覺r覺lan mevzuat? bal覺kl覺 191 inci maddesinin 羹癟羹nc羹 f覺kras覺yla 551 say覺l覺 KHK y羹r羹rl羹kten kald覺r覺lm覺 olup maddeyle, 6769 say覺l覺 Kanun kapsam覺nda patent veya faydal覺 model belgesi verilerek koruma alt覺na al覺nan bulular覺n da an覺lan istisnadan yararlanabilecektir. Y羹r羹rl羹k tarih: 30.01.2019 7162 SK MADDE 12- - 5520 say覺l覺 Kanuna aa覺daki ge癟ici madde eklenmitir. ?GE襤C襤 MADDE 11- (1) 2019 UEFA S羹per Kupa Finali ve 2020 UEFA ampiyonlar Ligi Finali m羹sabakalar覺n覺n T羹rkiye?de oynanmas覺na ilikin olarak T羹rkiye?de elde ettikleri kazan癟 ve iratlar覺 dolay覺s覺yla Avrupa Futbol Federasyonlar覺 Birlii (UEFA), kat覺l覺mc覺 futbol kul羹pleri ve organizasyonda g繹revli t羹zel kiilerden iyeri, kanuni ve i merkezi T羹rkiye?de bulunmayanlar gelir ve kurumlar vergisinden muaft覺r. Bu muafiyet, tevkif yoluyla al覺nan vergileri de kapsar.? AIKLAMA: Madde ile, 羹lkemizde oynanacak olan 2019 UEFA S羹per Kupa Finali ve 2020 UEFA ampiyonlar Ligi Finali m羹sabakalar覺 kapsam覺nda Avrupa Futbol Federasyonlar覺 Birlii (UEFA) ile iyeri, kanuni ve i merkezi T羹rkiye?de bulunmayan kat覺l覺mc覺 futbol kul羹pleri ve organizasyonda g繹revli t羹zel kiiliklerin, bu m羹sabakalara ilikin olarak T羹rkiye?de elde ettikleri kazan癟 ve iratlar覺 dolay覺s覺yla gelir ve kurumlar vergisinden muaf tutulmalar覺 salanmaktad覺r. Ayr覺ca, s繹z konusu muafiyetin bu kapsamda elde edilecek kazan癟 ve iratlar 羹zerinden tevkif yoluyla al覺nmas覺 gereken vergileri de kapsad覺覺 d羹zenlenmektedir. Y羹r羹rl羹k tarih: 30.01.2019
© 2019 T羹m Haklar覺 AFSMMMO'ya aittir.
Tasarim : www.tasarimedya.com