ifremi Unuttum
7143 Say覺l覺 Yap覺land覺rma Kanunu?na G繹re, SGK Yap覺land覺rmalar覺 Bozulanlara Yeni Hak Tan覺nd覺,Afyon Muhasebeciler Odas覺 - ,
7143 Say覺l覺 Yap覺land覺rma Kanunu?na G繹re, SGK Yap覺land覺rmalar覺 Bozulanlara Yeni Hak Tan覺nd覺 -
MADDE 11 ? 11/5/2018 tarihli ve 7143 say覺l覺 Vergi ve Dier Baz覺 Alacaklar覺n Yeniden Yap覺land覺r覺lmas覺 ile Baz覺 Kanunlarda Deiiklik Yap覺lmas覺na 襤likin Kanuna aa覺daki ge癟ici madde eklenmitir.
?GE襤C襤 MADDE 2 ? (1) Bu Kanun h羹k羹mlerine g繹re yap覺land覺rma bavurusunda bulunduu h璽lde bu maddenin y羹r羹rl羹e girdii tarih itibar覺yla 繹denmesi gereken tutarlar覺 s羹resinde 繹demeyerek bu Kanun h羹k羹mlerini ihlal edenler, ihlale neden olan tutarlar覺, 2019 y覺l覺 ubat ay覺 sonuna kadar, 繹demeleri gerektii tarihten 繹deme tarihine kadar (bu tarih d璽hil) ge癟en s羹re i癟in bu Kanunun 9 uncu maddesinin alt覺nc覺 f覺kras覺nda belirlenen ge癟 繹deme zamm覺 ile birlikte, 繹demeleri art覺yla bu Kanun h羹k羹mlerinden yararland覺r覺l覺r. Ancak bu f覺kra kapsam覺nda yap覺lacak 繹demeler i癟in bu Kanunun 9 uncu maddesinin 羹癟羹nc羹 f覺kras覺n覺n (a) ve (b) bentleri h羹k羹mleri uygulanmaz.
(2) Bu Kanunun 10 uncu maddesinin on 羹癟羹nc羹 f覺kras覺 h羹k羹mleri hari癟 olmak 羹zere bu Kanun kapsam覺nda 2018 y覺l覺 Aral覺k ve 2019 y覺l覺 Ocak ay覺nda 繹denmesi gereken taksitlerin 繹deme s羹releri, 2019 y覺l覺 ubat ay覺 sonuna kadar uzat覺lm覺t覺r.
(3) Bu Kanunun 3 羹nc羹 maddesinin dokuzuncu f覺kras覺 ile 8 inci maddesinin alt覺nc覺 f覺kras覺nda vadesinde 繹denmesi 繹ng繹r羹len alacaklar覺n an覺lan f覺kra h羹k羹mlerine g繹re 繹denmemesi nedeniyle bu maddenin y羹r羹rl羹e girdii tarih itibar覺yla bu Kanun h羹k羹mlerini ihlal etmi olan bor癟lular覺n ihlale neden olan tutarlar覺, bu maddenin birinci f覺kras覺nda belirtilen s羹rede 繹demeleri ya da bu s羹re i癟inde veya bu maddenin y羹r羹rl羹e girdii tarihten 繹nce yapt覺klar覺 bavurulara dayan覺larak 6183 say覺l覺 Kanunun 48 inci maddesine g繹re 癟ok zor durumda olduklar覺n覺n tespit edilmesi h璽linde bu bor癟lular da bu Kanun h羹k羹mlerinden yararland覺r覺l覺r.      
(4) Bu Kanunun 4 羹nc羹 maddesinin onuncu f覺kras覺 h羹k羹mlerinden yararlanmak 羹zere bavuruda bulunduu h璽lde bu maddenin y羹r羹rl羹e girdii tarih itibar覺yla bu Kanun h羹k羹mlerini ihlal eden bor癟lular覺n ihlale neden olan tutarlar覺, bu maddenin birinci f覺kras覺nda belirtilen s羹re ve ekilde, 繹deme s羹resi gelmemi taksitleri ise bu Kanunda 繹ng繹r羹len ekilde tamamen 繹demeleri h璽linde ilgili mevzuat uyar覺nca kesilmesi gereken vergi cezalar覺 ve idari para cezalar覺n覺n kesilmesinden ve tahakkuk edip etmediine bak覺lmaks覺z覺n bu alacaklardan ve bunlara ilikin fer?i alacaklar覺n tahsilinden vazge癟ilir.
(5) Bu Kanunun 5 inci maddesi h羹k羹mlerine g繹re matrah ve/veya vergi art覺r覺m覺nda bulunduu h璽lde tahakkuk eden vergileri s羹resinde 繹demeyerek maddeden yararlanma hakk覺n覺 kaybetmi olanlar, ihlale neden olan tutarlar覺 bu maddenin birinci f覺kras覺nda belirtilen s羹re ve ekilde, 繹deme s羹resi gelmemi taksitleri ise bu Kanunda 繹ng繹r羹len ekilde tamamen 繹demeleri h璽linde 5 inci madde h羹k羹mlerinden yararland覺r覺l覺r. Bu takdirde bu maddenin y羹r羹rl羹e girdii tarihten 繹nce matrah ve/veya vergi art覺r覺m覺na konu y覺llar ve vergi t羹rleri ile ilgili olarak;
a) Balan覺lm覺 olan vergi incelemeleri ile tarhiyat 繹ncesi uzlama, takdir ve tarh ilemleri,
b) Vergi/ceza ihbarnamesi tebli edilmi olan vergi ve cezalara ilikin olarak;
1) Dava a癟ma s羹resi ge癟memise, dava a癟ma, uzlama ve cezada indirim talebi s羹releri,
2) Uzlamaya bavurulmu ise uzlama ilemleri, dava a癟覺lm覺sa davaya ilikin yarg覺lama ilemleri ile mahkemelerce verilmi kararlar覺n infaz覺,
c) A癟覺lm覺 davalarla ilgili kanun yollar覺na bavuru s羹releri ile yarg覺lama ilemleri ve mahkemelerce verilmi kararlar覺n infaz覺,
癟) Matrah ve/veya vergi art覺r覺m覺 h羹k羹mlerinin ihlal edilmi olmas覺 sebebiyle ikmalen, re?sen veya idarece yap覺lm覺 tarhiyatlar 羹zerine tahakkuk etmi alacaklar覺n takip ve tahsil ilemleri,
bu Kanun h羹k羹mleri ihlal edilmedii s羹rece durur. Bu Kanun h羹k羹mlerine uygun 繹deme yap覺lmad覺覺 takdirde duran s羹reler ve ilemler, ihlale neden olan taksitin 繹deme s羹resinin son g羹n羹n羹 takip eden g羹nden itibaren devam eder. Bu Kanunun 5 inci maddesi h羹k羹mlerine g繹re tahakkuk eden vergilerin bu Kanun h羹k羹mlerine g繹re 繹denmesi art覺yla; bu f覺krada belirtilen balan覺lm覺 olan vergi incelemeleri, tarhiyat 繹ncesi ve sonras覺 uzlama, takdir, tarh ilemlerinden vazge癟ilir, davalar sonland覺r覺l覺r, mahkemelerce verilmi kararlar infaz edilmez, yarg覺lama giderleri taraflarca talep edilmez, tahakkuk etmemi alacaklar ile tahakkuk etmi vergiler ve bunlara bal覺 gecikme faizi, gecikme zamm覺 ile vergi cezalar覺n覺n tahsilinden vazge癟ilir.
(6) Bu Kanun h羹k羹mlerine g繹re yap覺land覺rma bavurusunda bulunduu h璽lde bu maddenin y羹r羹rl羹e girdii tarih itibar覺yla 繹denmesi gereken tutarlar覺 s羹resinde 繹demeyerek bu Kanun h羹k羹mlerini ihlal eden bor癟lulardan, bu maddenin y羹r羹rl羹e girdii tarihten 繹nce bu Kanun kapsam覺nda yap覺land覺r覺lan alacaklara kar覺l覺k cebren ya da r覺zaen tahsil edilen tutarlar, bu Kanuna g繹re 繹denmesi gereken taksitlerin en eski vadeli olan覺ndan balamak 羹zere ve tahsil edildikleri tarihler dikkate al覺narak bu madde h羹km羹ne g繹re mahsup edilir. Bu ekilde yap覺lan mahsup sonras覺nda bu Kanun h羹k羹mlerine g繹re 繹denmesi gereken tutarlardan fazla 繹dendii tespit edilen tutarlar ilgili mevzuat h羹k羹mlerine g繹re red ve iade edilir.
(7) Bu Kanunun 5 inci maddesi h羹k羹mlerine g繹re matrah ve/veya vergi art覺r覺m覺nda bulunduu h璽lde tahakkuk eden vergileri s羹resinde 繹demeyerek maddeden yararlanma hakk覺n覺 kaybetmi olan m羹kelleflerden bu maddenin y羹r羹rl羹e girdii tarihten 繹nce 繹denmesi gereken tutarlar覺n tamam覺n覺n tahsil edilmi olmas覺 h璽linde, bu m羹kellefler de an覺lan madde h羹k羹mlerinden yararlan覺r.?
MADDE 12 ? Bu Kanunun;
a) 5 inci maddesi 1/1/2019 tarihinde,
b) Dier maddeleri yay覺m覺 tarihinde,
y羹r羹rl羹e girer.
© 2019 T羹m Haklar覺 AFSMMMO'ya aittir.
Tasarim : www.tasarimedya.com