ifremi Unuttum
B襤L襤RK襤襤L襤E KABULE VE B襤L襤RK襤襤L襤K BAVURU USUL VE ESASLARINA 襤L襤K襤N DUYURU,Afyon Muhasebeciler Odas覺 - ,
B襤L襤RK襤襤L襤E KABULE VE B襤L襤RK襤襤L襤K BAVURU USUL VE ESASLARINA 襤L襤K襤N DUYURU -

6754 say覺l覺 Bilirkiilik Kanununun 8 inci maddesinin birinci f覺kras覺n覺n (b) ve (c) bentleri uyar覺nca Daire Bakanl覺覺m覺zca 09/03/2018 tarihinde yay覺mlanan Bilirkiilik Bavurular覺na 襤likin Duyuru ekinde belirlenen temel ve alt uzmanl覺k alanlar覺nda (EK-1) aa覺da belirtilen usul ve esaslara g繹re bilirkiilik b繹lge kurullar覺 taraf覺ndan bilirkiilik bavurular覺 al覺nacakt覺r.

 

BAVURU ARTLARI:???

1- Bilirkiilik faaliyetinde bulunacak ger癟ek kiilerde aa覺daki artlar aran覺r:

a) 26/9/2004 tarihli ve 5237 say覺l覺 T羹rk Ceza Kanununun 53 羹nc羹 maddesinde belirtilen s羹reler ge癟mi olsa bile; kasten ilenen bir su癟tan dolay覺 bir y覺ldan fazla s羹reyle hapis cezas覺na ya da affa uram覺 olsa bile devletin g羹venliine kar覺 su癟lar, Anayasal d羹zene ve bu d羹zenin ileyiine kar覺 su癟lar ile zimmet, irtik璽p, r羹vet, h覺rs覺zl覺k, doland覺r覺c覺l覺k, sahtecilik, g羹veni k繹t羹ye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat kar覺t覺rma, edimin ifas覺na fesat kar覺t覺rma, su癟tan kaynaklanan malvarl覺覺 deerlerini aklama veya ka癟ak癟覺l覺k, ger癟ee ayk覺r覺 bilirkiilik veya terc羹manl覺k yapma, yalan tan覺kl覺k ve yalan yere yemin su癟lar覺ndan mahk羶m olmamak.

b) Ter繹r 繹rg羹tleriyle iltisakl覺 veya irtibatl覺 olmamak.

c) Daha 繹nce kendi istei d覺覺nda sicilden ve listeden 癟覺kar覺lmam覺 veya bilirkiilik yapmaktan yasaklanmam覺 olmak.

癟) Disiplin y繹n羹nden meslekten veya memuriyetten 癟覺kar覺lmam覺 ya da sanat icras覺ndan veya mesleki faaliyetten ge癟ici ya da s羹rekli olarak yasaklanmam覺 olmak.

d) Baka bir b繹lge kurulunun listesine kay覺tl覺 olmamak.

e) Bilirkiilik temel eitimini tamamlamak.

f) Bilirkiilik yapaca覺 uzmanl覺k alan覺nda en az be y覺l fiilen 癟al覺m覺 olmak.

g) Meslek mensubu olarak g繹rev yapabilmek i癟in ilgili mevzuat gerei aranan artlar覺 haiz olmak ve mesleini yapabilmek i癟in gerekli olan uzmanl覺k alan覺n覺 g繹steren diploma, meslek簾 yeterlilik belgesi, uzmanl覺k belgesi, ustal覺k belgesi veya benzeri belgeye sahip olmak.

h) Daire Bakanl覺覺n覺n temel ve alt uzmanl覺k alanlar覺na g繹re belirledii EK-2?de yer alan nitelikleri ta覺mak.

2- 6362 say覺l覺 Sermaye Piyasas覺 Kanununa g繹re yetkilendirilen gayrimenkul deerleme uzmanlar覺 bak覺m覺ndan, sadece 05.02. kodlu Kamulat覺rma (Gayrimenkul Deerleme-Ta覺nmaz Gelitirme) alt uzmanl覺k alan覺nda bilirkiilik bavurusunda bulunmalar覺 art覺yla, bilirkiilie kabul i癟in aranan bilirkiilik temel eitimi alma ve fiilen be y覺l g繹rev yapma artlar覺 aranmaz. Ancak, dier uzmanl覺k alanlar覺nda bilirkiilie bavuru yapmalar覺 halinde gayrimenkul deerleme uzmanlar覺 bak覺m覺ndan da, bilirkiilik temel eitimi ile fiilen be y覺l 癟al覺ma artlar覺 aran覺r.

3- Ta覺nmaz gelitirme konusunda y羹ksek lisans veya doktora yapm覺 uzmanlar bak覺m覺ndan, sadece 05.02. kodlu Kamulat覺rma (Gayrimenkul Deerleme-Ta覺nmaz Gelitirme) alt uzmanl覺k alan覺nda g繹rev yapmak art覺yla, bilirkiilie kabul i癟in aranan bilirkiilik temel eitimi almak kayd覺yla fiilen be y覺l g繹rev yapma art覺 aranmaz. Ancak, dier uzmanl覺k alanlar覺nda bilirkiilie bavuru yapmalar覺 halinde ta覺nmaz gelitirme konusunda y羹ksek lisans veya doktora yapm覺 uzmanlar bak覺m覺ndan da, fiilen be y覺l 癟al覺ma art覺 aran覺r.

4- Yapt覺覺 bavurusu, meslek簾 olarak (fiili 癟al覺ma s羹resi, uzmanl覺k alanlar覺na g繹re aranan nitelikler vb.) yeterli nitelikte bulunmad覺覺 gerek癟esiyle reddedilenler, bir y覺l ge癟medik癟e yeniden bilirkiilik yapmak i癟in bavuruda bulunamazlar.

5- Meslek 繹ncesi eitim ve stajda ge癟en s羹reler fiili 癟al覺madan say覺lmaz.

 

BAVURU USUL:???

1- Bilirkiilie bavuru, ilgilinin yerleim yerinin veya mesleki faaliyetlerini y羹r羹tt羹羹 yerin bal覺 olduu bilirkiilik b繹lge kuruluna e-Devlet 羹zerinden UYAP Bilirkii Portal Bilgi Sistemi?nde yer alan ad覺mlar izlenmek suretiyle yap覺l覺r.

2- Yaz覺l覺 olarak, posta yoluyla veya vekaleten yeni bavuru yap覺lamaz. Bu ekilde yap覺lan bavurular incelenmeksizin reddedilir.

3- Birden fazla b繹lge kurulu listesine kaydedilmek 羹zere bavuruda bulunulamaz.

4- B繹lge bilirkii listelerine hali haz覺rda kay覺tl覺 bilirkiilerin Daire Bakanl覺覺m覺zca 09/03/2018 tarihinde yay覺mlanan Bilirkiilik Bavurular覺na 襤likin Duyuru ekinde belirlenen temel ve alt uzmanl覺k alanlar覺 (EK-1) ile temel ve alt uzmanl覺k alanlar覺na g繹re aranan niteliklere (EK-2) g繹re listelerde kay覺tl覺 olduklar覺 uzmanl覺k alanlar覺na ilikin olarak yapacaklar覺 g羹ncelleme taleplerini aa覺da belirtilen bavuru tarihleri aras覺nda yaz覺l覺 olarak kay覺tl覺 olduklar覺 bilirkiilik b繹lge kurullar覺na yapmalar覺 gerekmektedir.

 

BAVURUYA EKLENECEK BELGELER:???

1- Bilirkiilik bavurusu yapacak ger癟ek kiiler UYAP Bilirkii Portal覺 Bilgi Sistemi  羹zerinden oluturulacak  bavuru dilek癟esi ile birlikte aa覺daki bilgi ve belgeleri eklemek zorundad覺r:

a) Yabanc覺lar i癟in pasaport veya yabanc覺 kimlik numaras覺 ve 癟al覺ma iznini g繹steren belge.

b) Son 6 ay i癟inde 癟ekilmi vesikal覺k fotoraf (jpeg, png format覺nda, en fazla 5 Mb boyutunda).

c) B繹lge kurulunun yetki 癟evresinde oturduu ya da meslek簾 faaliyetini y羹r羹tt羹羹ne dair yaz覺l覺 beyan.

癟) Daire Bakanl覺覺 taraf覺ndan ilan edilen temel ve alt uzmanl覺klar覺na g繹re sahip olunan yeterlilikleri g繹steren diploma, meslek簾 yeterlilik belgesi, uzmanl覺k belgesi, ustal覺k belgesi veya benzeri belgelerin asl覺 veya onayl覺 sureti.

d) Mesleini icra edebilmek i癟in herhangi bir meslek kuruluuna kay覺tl覺 olmak zorunda olanlar i癟in, meslek kuruluuna 羹ye olduuna dair son alt覺 ay i癟inde al覺nm覺 oda faaliyet belgesi veya oda kay覺t belgesi.

e) Bilirkiilik yapaca覺 uzmanl覺k alan覺nda en az be y覺l fiilen 癟al覺t覺覺n覺 g繹sterir belge.

f) Mesleki faaliyetten veya sanat icras覺ndan ge癟ici ya da s羹rekli olarak yasakl覺 olmad覺覺na dair yaz覺l覺 beyan veya 癟al覺t覺覺 kurum ya da kurulutan alaca覺 g繹rev belgesi.

g) Bilirkiilik temel eitimi kat覺l覺m belgesi.

) Banka hesap (IBAN) numaras覺.

2- Bavuru dilek癟esine eklenmesi zorunlu belgeleri eksik olanlar覺n listesi, b繹lge kurullar覺, b繹lge adliye ve b繹lge idare mahkemelerinin internet sitelerinde yay覺mlanmak suretiyle duyurulur. Bu duyuru tebli yerine ge癟er ve bavuru sahibine bu duyuruyla birlikte eksik belgeleri UYAP Bilirkii Portal覺 Bilgi Sistemi 羹zerinden tamamlamas覺 i癟in on be g羹n kesin s羹re verilir, bu s羹reye ramen eksikliklerin tamamlanmamas覺 halinde ilgilinin bavurusu bakaca bir inceleme yap覺lmaks覺z覺n reddedilir.

3- UYAP Bilirkii Portal覺 Bilgi Sistemi 羹zerinden yap覺lacak bavurularda, evraklar覺n eklenmesi ilemi bir kez yap覺labileceinden bavuru ilemi s覺ras覺nda Sistem taraf覺ndan yap覺lan y繹nlendirmelere dikkat edilmesi gerekmektedir. Evraklar覺n eklenmesi s覺ras覺nda hata yap覺lmas覺 veya eklenen belgelerde eksiklik bulunmas覺 halinde ilgili bilirkiilik b繹lge kurulu taraf覺ndan bu b繹l羹m羹n 2 nci maddesine g繹re yap覺lacak eksiklik ilan覺n覺 takiben bavuruda bulunanlar taraf覺ndan bu eksiklikler Sistem 羹zerinden tamamlanabilecektir.

 

BAVURU TAKV襤M襤:???

Bavuru tarihleri                                :??? 05 Kas覺m - 30 Kas覺m 2018

Bavurular覺n deerlendirilmesi        :??? 03 Aral覺k 2018 - 18 Ocak 2019

Eksik belgesi olanlar覺n ilan覺              :??? 18 Aral覺k 2018

Bavurular覺 kabul edilenlerin ilan覺   :??? 22 Ocak 2019

Yemin tarihleri                                   :??? 24 - 29 Ocak 2019

Listelerin ilan覺                                    :??? 31 Ocak 2019

 

BAVURULARIN DEERLEND襤R襤LMES襤 VE 襤T襤RAZ HAKKI:???

1- Bavurular, b繹lge kurullar覺nca tutulacak kayda bavuran kiilerin ad覺 ve soyad覺, T羹rkiye Cumhuriyeti kimlik veya yabanc覺 ise pasaport ya da yabanc覺 kimlik numaras覺, yerleim yeri, iletiim bilgileri, meslei, temel ve alt uzmanl覺k alan覺, 癟al覺t覺覺 kurum veya kuruluun ad覺, bavuru sonucu ve d羹羹nceler bilgilerinin girilmesi suretiyle ilenir.

2- Bilirkiilie kabul edilenlere b繹lge kurulu taraf覺ndan 羹癟 y覺l s羹reyle ge癟erli olmak 羹zere bilirkiilik yetki belgesi verilir.

3- Bavurunun reddine ilikin karar b繹lge kurullar覺, b繹lge adliye ve b繹lge idare mahkemelerinin internet sitelerinde yay覺mlanmas覺 suretiyle duyurulur. Bu duyuru tebli yerine ge癟er.

4- Bilirkiilie bavuruya ilikin verilen kararlara kar覺, karar覺n tebli veya ilan tarihinden itibaren otuz g羹n i癟inde karar覺 veren b繹lge kuruluna itiraz edilebilir. B繹lge kurulunun itiraz 羹zerine verdii kararlara kar覺 yetkili idare mahkemesine dava a癟覺labilir.

 

YEM襤N:???

Bilirkiilik Y繹netmeliinin 44 羹nc羹 maddesinde belirlenen usul ve esaslara uygun olarak bilirkiilik b繹lge kurullar覺nca belirlenecek tarih, saat ve yerde bilirkiilie kabul edilenlerin yeminleri yapt覺r覺lacakt覺r.?

??

B襤L襤RK襤襤L襤K S襤C襤L襤N襤N OLUTURULMASI:???

B繹lge kurullar覺 taraf覺ndan sicile ve listeye kaydedilmesine karar verilenlere Sistem 羹zerinden sicil numaras覺 verilerek Daire Bakanl覺覺m覺z taraf覺ndan Bilirkiilik Y繹netmeliinin 45 inci maddesine uygun olarak bilirkiilik sicili oluturulur.???

 

L襤STELER襤N 襤LANI:???

B繹lge kurullar覺 taraf覺ndan oluturulan bilirkii listeleri, bilirkiinin sicil nosu, ad覺 soyad覺, temel ve alt uzmanl覺k alan覺, meslei, varsa akademik unvan覺, bal覺 bulunduu b繹lge kurulu ve yerleim yeri belirtilmek sureti ile 31 Ocak 2019 tarihinde Daire Bakanl覺覺m覺z ve bilirkiilik b繹lge kurullar覺 internet sayfalar覺nda ilan edilir.???

 

D襤ER HUSUSLAR:???

1- Bilirkii olarak hizmet verecek 繹zel hukuk t羹zel kiilerinin ve bu t羹zel kiilik b羹nyesinde 癟al覺acak kiilerin ta覺mas覺 gereken nitelikleri ile faaliyet g繹sterecekleri temel ve alt uzmanl覺k alanlar覺 ve yetki 癟evrelerinin belirlenmesine ilikin 癟al覺malar devam etmekte olup, 繹zel hukuk t羹zel kiilerinin bilirkiilie kabul羹ne ilikin usul ve esaslar ayr覺ca ilan edilecektir.

2- 2018 y覺l覺 b繹lge bilirkii listelerine kabul edilenlere b繹lge kurullar覺 taraf覺ndan verilen yetki belgeleri 3 y覺l s羹reyle ge癟erli olup, hali haz覺rda resmi bilirkii listelerinde kay覺tl覺 bulunan bilirkiilerin tekrar bilirkiilik bavurusu yapmalar覺na gerek bulunmamaktad覺r.

3- UYAP Bilirkii Portal覺 Bilgi Sistemi 羹zerinden yap覺lacak bavuru s覺ras覺nda Sistem taraf覺ndan girilen bilgilere g繹re otomatik olarak oluturulacak Bavuru Formunun elektronik imza (e-imza) veya mobil imza (m-imza) ile imzalanmas覺 gerekmekte olup bilirkiilik bavurusunda bulunmak isteyenlerin bavurudan 繹nce gerekli imzalardan birine sahip olmalar覺 gerekmektedir.

Bilirkiilik Y繹netmeliinin 41 inci maddesi uyar覺nca ilanen duyurulur.

??? 

 

EK-1 B襤L襤RK襤襤L襤K TEMEL VE ALT UZMANLIK ALANLARI 

EK-2 ARANAN N襤TEL襤KLER 


© 2019 T羹m Haklar覺 AFSMMMO'ya aittir.
Tasarim : www.tasarimedya.com