ifremi Unuttum
VERG襤 KAYDI BULUNMAYAN 襤NAAT USTALARINA YAPILAN DEMELER 襤襤N G襤DER PUSULASI DZENLENEMEZ, FATURA ALINMASI GEREK襤R.,Afyon Muhasebeciler Odas覺 - ,
VERG襤 KAYDI BULUNMAYAN 襤NAAT USTALARINA YAPILAN DEMELER 襤襤N G襤DER PUSULASI DZENLENEMEZ, FATURA ALINMASI GEREK襤R. -
VERG襤 KAYDI BULUNMAYAN 襤NAAT USTALARINA YAPILAN DEMELER 襤襤N G襤DER PUSULASI DZENLENEMEZ, FATURA ALINMASI GEREK襤R.
zet: 
Gelir ve kurumlar vergisi m羹kelleflerine bal覺l覺k arz edecek ekilde faaliyette bulunmalar覺, dorudan doruya m羹stehlike i yapmamalar覺 nedeniyle, Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu maddesi kapsam覺nda esnaf muafl覺覺ndan yararlanmalar覺 m羹mk羹n bulunmamaktad覺r.
Vergi kayd覺 bulunmayan inaat ustalar覺na yap覺lan 繹demelerin belgelendirilmesi

Say覺: 
B.07.1.G襤B.4.25.15.01-105[227-2014/2.7]-5
Tarih: 
15/03/2016
T.C.

GEL襤R 襤DARES襤   BAKANLII

ERZURUM VERG襤   DA襤RES襤 BAKANLII

(M羹kellef   Hizmetleri Grup M羹d羹rl羹羹)            襤lgide kay覺tl覺 繹zelge talep formunda; inaat ii faaliyetinde bulunduunuzu, vergi kayd覺 olmayan kal覺p癟覺, demir balamac覺, s覺vac覺 gibi inaat ustalar覺na yap覺lan 繹demeler i癟in kendilerinden herhangi bir belge al覺namad覺覺n覺 belirterek, bu kiilere yap覺lan 繹demeleri gider pusulas覺 ile belgelendirmek suretiyle ticari kazanc覺n覺zdan indirim konusu yap覺p yapamayaca覺n覺z hususunda Bakanl覺覺m覺zdan g繹r羹 talep edilmektedir.

            193 say覺l覺 Gelir Vergisi Kanununun;

            9 uncu maddesinde, "Ticaret ve sanat erbab覺ndan aa覺da yaz覺l覺 ekil ve suretle 癟al覺anlar gelir vergisinden muaft覺r.

           
            2. Bir i yeri a癟maks覺z覺n gezici olarak ve dorudan doruya m羹stehlike i yapan halla癟, kalayc覺, lehimci, musluk tamircisi, 癟ilingir, ayakkab覺 tamircisi, kundura boyac覺s覺, berber, nalbant, fotoraf癟覺, odun ve k繹m羹r k覺r覺c覺s覺, 癟ama覺r y覺kay覺c覺s覺 ve hamallar gibi k羹癟羹k sanat erbab覺;


            Ticari, zirai veya mesleki kazanc覺 dolay覺s覺 ile ger癟ek usulde Gelir Vergisine tabi olanlar ile yukar覺da say覺lan ileri Gelir ve Kurumlar Vergisi m羹kelleflerine bal覺l覺k arz edecek ekilde yapanlar esnaf muafl覺覺ndan faydalanamazlar,

            
            Bu muafl覺覺n, 94 羹nc羹 madde uyar覺nca tevkif suretiyle kesilen vergiye 羹mul羹 yoktur.",

            37 nci maddesinde, "Her t羹rl羹 ticari ve s覺na簾 faaliyetlerden doan kazan癟lar ticari kazan癟t覺r.

            Ticari kazan癟, Vergi Usul Kanunu h羹k羹mlerine ve bu kanunda yaz覺l覺 ger癟ek (Bil璽n癟o veya iletme hesab覺 esas覺) veya basit usullere g繹re tespit edilir...",

            40 覺nc覺 maddesinde, "Safi kazanc覺n tespit edilmesi i癟in, aa覺daki giderlerin indirilmesi kabul edilir:

            1. Ticari kazanc覺n elde edilmesi ve idame ettirilmesi i癟in yap覺lan genel giderler;?",

            46 nc覺 maddesinde, "47 ve 48 inci maddelerde yaz覺l覺 artlar覺 topluca haiz olanlar覺n ticari kazan癟lar覺 basit usulde tespit olunur?",

            51 inci maddesinde, "Aa覺da yaz覺l覺 olanlar basit usulden faydalanamazlar.

            ?

            4. Bu Kanunun 94 羹nc羹 maddesinin birinci f覺kras覺nda say覺lan kii ve kurumlara kar覺 inaat ve onarma iini taahh羹t edenler ile bu m羹kelleflere kar覺 derece derece taahh羹tte bulunanlar?" ,

            61 inci maddesinde, "cret, iverene tabi ve belirli bir iyerine bal覺 olarak 癟al覺anlara hizmet kar覺l覺覺 verilen para ve ay覺nlar ile salanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir.

            cretin 繹denek, tazminat, kasa tazminat覺 (Mali sorumluluk tazminat覺), tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakk覺, prim, ikramiye, gider kar覺l覺覺 veya baka adlar alt覺nda 繹denmi olmas覺 veya bir ortakl覺k m羹nasebeti niteliinde olmamak art覺 ile kazanc覺n belli bir y羹zdesi eklinde tayin edilmi bulunmas覺 onun mahiyetini deitirmez?"

            h羹k羹mlerine yer verilmitir.

            Ayr覺ca, ayn覺 Kanunun 94 羹nc羹 maddesinin birinci f覺kras覺nda kimlerin hangi 繹demeler 羹zerinden tevkifat yapacaklar覺 say覺lm覺 olup, ayn覺 f覺kran覺n (1) numaral覺 bendinde ise hizmet erbab覺na 繹denen 羹cretler ile 61 inci maddede yaz覺l覺 olup, 羹cret say覺lan 繹demelerden (istisnadan faydalananlar hari癟), 103 ve 104 羹nc羹 maddelere g繹re gelir vergisi tevkifat覺 yap覺laca覺 h羹kme balanm覺t覺r.

            Dier taraftan, 213 say覺l覺 Vergi Usul Kanununun 227 nci maddesinin birinci f覺kras覺nda; "Bu Kanunda aksine h羹k羹m olmad覺k癟a bu Kanuna g繹re tutulan ve 羹癟羹nc羹 ah覺slarla olan m羹nasebet ve muamelelere ait olan kay覺tlar覺n tevsiki mecburidir.", 229 uncu maddesinde, "Fatura, sat覺lan emtia veya yap覺lan i kar覺l覺覺nda m羹terinin bor癟land覺覺 mebla覺 g繹stermek 羹zere emtiay覺 satan veya ii yapan t羹ccar taraf覺ndan m羹teriye verilen ticari vesikad覺r.", 232 nci maddesinde, "Birinci ve ikinci s覺n覺f t羹ccarlar, kazanc覺 basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan 癟ift癟iler; Birinci ve ikinci s覺n覺f t羹ccarlara, serbest meslek erbab覺na kazan癟lar覺 basit usulde tespit olunan t羹ccarlara defter tutmak mecburiyetinde olan 癟ift癟ilere, vergiden muaf esnafa satt覺klar覺 emtia veya yapt覺klar覺 iler i癟in fatura vermek ve bunlar da fatura istemek ve almak mecburiyetindedirler." h羹k羹mleri yer almaktad覺r.

            Mezkur Kanunun 238 inci maddesinde ise "襤verenler her ay 繹dedikleri 羹cretler i癟in (cret bordrosu) tutmaya mecburdurlar. Gelir Vergisi Kanununa g繹re vergiden muaf olan 羹cretlerle dier 羹cret 羹zerinden vergiye tabi hizmet erbab覺na yap覺lan 羹cret 繹demeleri i癟in bordro tutulmaz." h羹km羹 mevcuttur.

            Yukar覺da yer alan h羹k羹mler uyar覺nca; inaat ileri kapsam覺nda kal覺p, demir balama, s覺va gibi ileri yapan kiilerin;

            - Gelir ve kurumlar vergisi m羹kelleflerine bal覺l覺k arz edecek ekilde faaliyette bulunmalar覺, dorudan doruya m羹stehlike i yapmamalar覺 nedeniyle, Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu maddesi kapsam覺nda esnaf muafl覺覺ndan yararlanmalar覺 m羹mk羹n bulunmamaktad覺r.

            - S繹z konusu ilerin tamam覺n覺 veya bir k覺sm覺n覺 sarf malzemeleri kendileri temin ederek veya sadece i癟ilik vermek suretiyle g繹t羹r羹 olarak yapmalar覺 halinde elde edecekleri gelir, ticari kazan癟 h羹k羹mlerine g繹re vergilendirilecektir. Bu kiilerin, Gelir Vergisi Kanununun 51 inci maddesinin 4 numaral覺 bendi uyar覺nca basit usulden faydalanmalar覺 m羹mk羹n bulunmamakta olup, ger癟ek usulde vergilendirilmeleri gerekmektedir.

            - Bir iverene tabi ve belirli bir iyerine bal覺 olarak faaliyet g繹stermeleri halinde ise hizmetleri kar覺l覺覺 ald覺klar覺 para ve ay覺nlar ile salanan ve para ile temsil edilebilen menfaatler (g羹nl羹k, haftal覺k veya ayl覺k yevmiye ile 癟al覺覺lmas覺 hali), 羹cret olarak deerlendirilecek olup, kendilerine yap覺lacak 繹demeler 羹zerinden, Gelir Vergisi Kanununun 61, 63, 94, 98 ve 103 羹nc羹 maddeleri uyar覺nca gelir vergisi tevkifat覺 yap覺lmas覺 gerekmektedir.

            Buna g繹re, s繹z konusu faaliyetiniz kapsam覺nda hizmet ald覺覺n覺z kimselerin taraf覺n覺za i akdi ile bal覺 olmamalar覺 halinde, kal覺p, demir balama, s覺va gibi ileri dolay覺s覺yla ger癟ek usulde ticari kazan癟 m羹kellefi olmalar覺 ve s繹z konusu iler kar覺l覺覺nda taraf覺n覺za fatura d羹zenlemeleri gerekmekte olup d羹zenlenen faturalara istinaden tahakkuk eden hizmet bedellerinin ticari kazanc覺n覺z覺n tespitinde gider veya maliyet olarak dikkate al覺nmas覺 m羹mk羹n bulunmaktad覺r.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.
© 2019 T羹m Haklar覺 AFSMMMO'ya aittir.
Tasarim : www.tasarimedya.com