ifremi Unuttum
Torba yasan覺n 21 maddesi kabul edildi,Afyon Muhasebeciler Odas覺 - ,
Torba yasan覺n 21 maddesi kabul edildi -

Torba tasar覺n覺n 21 maddeyi kapsayan 1. b繹l羹m羹 TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Kabul edilen maddeyle elektrik motorlu ta覺tlar覺n vergilendirilmesi i癟in, Motorlu Ta覺tlar Vergisi Kanununda yer alan vergilendirmeye etki eden deikenler aras覺na "motor g羹c羹" ibaresi eklenecek. 


Tasar覺n覺n kabul edilen 1. b繹l羹m羹nde yer alan maddelerine g繹re, eski bakanlara ve TBMM'nin eski 羹yelerine g繹revde bulunduklar覺 s覺rada verilen diplomatik pasaportlar覺n, g繹revlerinin sona ermesi halinde de ge癟erlilii devam ettirilecek.

Amme bor癟lusunun hacizli mal覺 羹zerinde tasarrufuna imkan verilmek suretiyle kamu alacaklar覺n覺n tahsilat覺nda etkinliin art覺r覺lmas覺 ama癟lan覺yor. Haczedilen mallar覺n ilgili kanuna g繹re tespit edilen deeri esas al覺narak tahsilat yap覺lmas覺 ve buna bal覺 olarak haczin kald覺r覺labilmesine imkan veriliyor.

Maliye Bakanl覺覺na bal覺 tahsil dairelerince haczedilen mal 羹zerindeki hacizler u artlar覺n salanmas覺 halinde kald覺r覺lacak:

"Hacizli mal覺n ilgili kanunda say覺lan mallardan olmas覺. Hacizli mala bi癟ilen deer ile y羹zde 10 fazlas覺n覺n, ilk s覺rada haciz tatbik eden tahsil dairesine 繹denmesi. Hacizli mala ilikin takip masraflar覺n覺n ayr覺ca 繹denmesi. Hacze kar覺 dava a癟覺lmamas覺 veya a癟覺lm覺 davalardan vazge癟ilmesi."

Haczin kald覺r覺lmas覺 halinde ayn覺 mala, haczin kald覺r覺ld覺覺 tarihten itibaren 羹癟 ay m羹ddetle haciz tatbik edilemeyecek.

Bu d羹zenlemeden yararlanmak 羹zere bavuruda bulunarak hacze kar覺 a癟t覺覺 davalardan vazge癟en bor癟lunun, haczi kald覺r覺lan mal ile ilgili a癟t覺覺 davalar mahkemelerce incelenmeyecek.

Yenilenebilir enerji kaynaklar覺 tevik ediliyor

Apartmanlarda yer alanlar dahil olmak 羹zere, konutlar覺n 癟at覺 veya cephelerinin yenilenebilir enerji kaynaklar覺na dayal覺 elektrik enerjisi 羹retimi ama癟l覺 kullan覺lmas覺 tevik ediliyor. Bu suretle 羹retilen elektrik enerjisinin ihtiya癟 fazlas覺n覺 son kaynak tedarik irketine satanlar vergiden muaf esnaf kapsam覺na al覺nacak.

Bu ekilde kurulacak 羹retim tesisinin kurulum g羹c羹 10 kilovat覺 ge癟meyecek, 羹retim ve t羹ketim tesisi ayn覺 noktada yer alacak.

Kat M羹lkiyeti Kanunu kapsam覺nda ana gayrimenkul羹n ortak elektrik ihtiya癟lar覺n覺n kar覺lanmas覺 amac覺yla 癟at覺 veya cephelerde kurulacak elektrik enerjisi 羹retim tesisinden kat maliklerince elde edilecek gelirler de muafiyet kapsam覺nda olacak.

Bu tesisten 羹retilen enerjiyi satanlar覺n belge d羹zenleme, defter tutma, beyanname verme y羹k羹ml羹l羹羹 olmayacak.

Kre ve g羹nd羹z bak覺mevi hizmeti vergi d覺覺 b覺rak覺l覺yor

Kad覺nlar覺n 癟al覺ma hayat覺na kat覺lmas覺n覺n teviki amac覺yla iverenlerce okul 繹ncesi 癟a覺ndaki 癟ocuklar i癟in verilen ve 羹cretin bir par癟as覺 olan kre ve g羹nd羹z bak覺mevi hizmeti vergi d覺覺 b覺rak覺l覺yor.

Buna g繹re, iverenlerce i yerinde kre ve g羹nd羹z bak覺mevi hizmetlerinin verilmedii durumlarda, 繹demenin dorudan bu hizmetleri salayan gelir veya kurumlar vergisi m羹kelleflerine yap覺lmas覺 art覺yla her bir 癟ocuk i癟in ayl覺k, asgari 羹cretin ayl覺k br羹t tutar覺n覺n y羹zde 15'ini amamak 羹zere bu istisnadan yararlan覺lacak. Bu y羹zde 15 oran覺n覺, asgari 羹cretin ayl覺k br羹t tutar覺n覺n y羹zde 50'sine kadar art覺rmaya ve kanuni seviyesine getirmeye Bakanlar Kurulu yetkili olacak.

Hizmet s繹zlemesi sona erdikten sonra hizmet erbab覺na, kar覺l覺kl覺 sonland覺rma s繹zlemesi veya ikale s繹zlemesi kapsam覺nda 繹denen tazminatlar, i kayb覺 tazminatlar覺, i sonu tazminatlar覺, i g羹vencesi tazminatlar覺 gibi adlar alt覺nda yap覺lan 繹demeler ve yard覺mlar, 癟al覺an覺n tabi olduu mevzuata g繹re k覺dem tazminat覺na ilikin s繹z konusu istisna tutar覺n hesab覺nda dikkate al覺nacak.

Net asgari 羹cretlilere, bu y覺l覺n ocak ay覺nda maa覺n覺n net asgari 羹cretin alt覺nda kalmas覺 halinde, bu durumu telafi edecek ekilde asgari ge癟im indirimi salanacak.

Hizmet erbab覺na hizmet s繹zlemesi sona erdikten sonra, kar覺l覺kl覺 sonland覺rma s繹zlemesi veya ikale s繹zlemesi kapsam覺nda 繹denen tazminatlar ile i kayb覺, i sonu ve i g羹vencesi tazminatlar覺 gibi 癟eitli adlar alt覺nda yap覺lan 繹deme ve yard覺mlar 羹cret kapsam覺nda say覺lacak.

Vergi mahremiyetinin ihlali say覺lmayacak

Kamu kurum ve kurulular覺 taraf覺ndan m羹kelleflerden talep edilebilen, kurum ve kurulular覺n g繹revleriyle dorudan ilgili ve g繹revlerinin ifas覺 i癟in zorunluluk ve s羹reklilik arz eden bilgilerin, bu kurum ve kurululara verilmesi vergi mahremiyetinin ihlali say覺lmayacak.

D羹zenlemeyle, adi ortakl覺klar gibi t羹zel kiilii olmayan veya vak覺flar, dernekler ve 羹niversiteler gibi t羹zel kiilii olan teekk羹llerin sona ermesi durumunda, bunlar hakk覺nda sona erme tarihinden 繹nceki d繹nemlere ilikin olarak yap覺lacak tarhiyatlar ve kesilecek cezalar覺n muhatab覺 netletiriliyor.

G覺da veya ila癟 gibi bozulma, 癟羹r羹me veya son kullanma tarihinin ge癟mesi gibi nedenlerle imha edilmesi gereken emtian覺n emsal bedeli, takdir komisyonu karar覺 olmaks覺z覺n m羹kelleflerce deerlendirilebilecek. M羹kellefler, bu mahiyetteki imha ilemleri i癟in Maliye Bakanl覺覺na bavuracak.

Tasar覺yla, yat覺r覺m tevik belgesi kapsam覺nda yat覺r覺m yapacak tam m羹kellef sermaye irketlerine, ie balad覺klar覺 hesap d繹nemi ve bu d繹nemi takip eden hesap d繹neminde sermaye olarak yurt d覺覺ndan getirilen yabanc覺 paralar i癟in yeni bir deerleme m羹essesesi getiriliyor.

B繹ylece bu ama癟la getirilen yabanc覺 paralar覺n, ie balan覺lan hesap d繹nemini takip eden hesap d繹nemi sonuna kadar kullan覺lmayan k覺sm覺 ile yat覺r覺m tevik belgesinde 繹ng繹r羹len yat覺r覺mlar覺 ger癟ekletirmek 羹zere kullan覺lan k覺sm覺 i癟in, yabanc覺 para deerlemesi nedeniyle ortaya 癟覺kacak vergisel sonu癟lar覺n 繹nlenmesi ama癟lan覺yor.

Fatura ve fi d羹zenlemeyenlere ceza

Elektronik belge olarak d羹zenlenmesi gerekenler de dahil olmak 羹zere; verilmesi ve al覺nmas覺 gereken fatura, gider pusulas覺, m羹stahsil makbuzu ile serbest meslek makbuzlar覺n覺n verilmemesi, al覺nmamas覺, d羹zenlenen bu belgelerde ger癟ek mebladan farkl覺 meblalara yer verilmesi, bu belgelerin elektronik belge olarak d羹zenlenmesi gerekirken ka覺t olarak d羹zenlenmesi ya da hi癟 d羹zenlenmemi say覺lmas覺 halinde; bu belgeleri d羹zenlemek ve almak zorunda olanlar覺n her birine, her bir belge i癟in 240 liradan aa覺 olmamak 羹zere, bu belgelere yaz覺lmas覺 gereken mebla覺n veya mebla fark覺n覺n y羹zde 10?u nispetinde 繹zel usuls羹zl羹k cezas覺 kesilecek.

Bir takvim y覺l覺 i癟inde, her bir belgede tespit edilen usuls羹zl羹kler i癟in kesilecek cezan覺n toplam覺 120 bin liray覺 ge癟emeyecek.

Elektronik belge olarak d羹zenlenmesi gerekenler de dahil olmak 羹zere; perakende sat覺 fii, 繹deme kaydedici cihazla verilen fi, giri ve yolcu ta覺ma bileti, sevk irsaliyesi, ta覺ma irsaliyesi, yolcu listesi, g羹nl羹k m羹teri listesi ile Maliye Bakanl覺覺nca d羹zenlenme zorunluluu getirilen belgelerin; d羹zenlenmediinin, kullan覺lmad覺覺n覺n, bulundurulmad覺覺n覺n, d羹zenlenen belgelerin asl覺 ile 繹rneinde farkl覺 meblalara yer verildiinin, ger癟ee ayk覺r覺 olarak d羹zenlendiinin veya elektronik belge olarak d羹zenlenmesi gerekirken ka覺t olarak d羹zenlendiinin tespiti ya da bu belgelerin hi癟 d羹zenlenmemi say覺lmas覺 halinde, her bir belge i癟in 240 lira 繹zel usuls羹zl羹k cezas覺 kesilecek. Ancak her bir belge i癟in kesilecek 繹zel usuls羹zl羹k cezas覺n覺n toplam覺 her bir tespit i癟in 12 bin liray覺, bir takvim y覺l覺 i癟inde ise 120 bin liray覺 ge癟emeyecek.

Vergi Usul Kanunu kapsam覺nda kesilen usuls羹zl羹k ve 繹zel usuls羹zl羹k cezalar覺nda, ilgili kanunda yer alan artlara uyulmas覺 durumunda, kesilen cezan覺n 羹癟te biri yerine yar覺s覺 oran覺nda indirim uygulanacak.

Tasar覺yla, usuls羹zl羹k ve 繹zel usuls羹zl羹k cezalar覺, tarhiyat 繹ncesi uzlama kapsam覺ndan 癟覺kar覺l覺yor.

Tasar覺ya g繹re; 羹retim, yat覺r覺m, Ar-Ge, yenilik ve tasar覺m faaliyetlerinin tevik edilmesi amac覺yla; sanayi sicil belgesini haiz m羹kelleflerin m羹nhas覺ran imalat, ilgili kanunlar kapsam覺nda faaliyette bulunan m羹kelleflerin ise m羹nhas覺ran Ar-Ge, yenilik ve tasar覺m faaliyetlerinde kullanmak 羹zere iktisap ettikleri yeni nitelikteki makine ve te癟hizat ile yat覺r覺m tevik belgesini haiz m羹kelleflerin belge kapsam覺nda iktisap ettikleri yeni makine ve te癟hizat, Maliye Bakanl覺覺nca ilan edilen faydal覺 繹m羹r s羹resinin yar覺s覺 dikkate al覺nmak suretiyle bulunacak amortisman oranlar覺na g繹re daha k覺sa s羹relerde 繹denebilecek.

Bu d羹zenlemeden, d羹zenlemenin y羹r羹rl羹k tarihinden 2019 y覺l覺 sonuna kadar iktisap edilecek makine ve te癟hizat i癟in yararlan覺labilecek. Bu imkandan, sanayi sicil belgesine haiz m羹kellefler de faydalanabilecek.

Motorlu Ta覺tlar Vergisi kapsam覺nda olan minib羹s tan覺m覺ndaki "9 ile 15 oturma yeri" ifadesi "9 ile 17 oturma yeri"; otob羹s tan覺m覺ndaki "en az 16 oturma yeri" ifadesi de "en az 18 oturma yeri" olarak deitiriliyor.

Motorlu Ta覺tlar Vergisi Kanunu'na, "ta覺tlar覺n elektrik motorlar覺n覺 imal eden fabrikalarca uluslararas覺 normlara g繹re tespit edilen ve kilovat (kW) olarak ifade olunan azami g羹癟" ifadesi, "motor g羹c羹" tan覺m覺 olarak ekleniyor.

Tasar覺yla, elektrik motorlu otomobil, kapt覺ka癟t覺, arazi ta覺t覺 ve benzeri ta覺tlar ile elektrik motorlu motosikletler Motorlu Ta覺tlar Vergisi Kanunu kapsam覺na al覺n覺yor. Bu ara癟lar, ilgili kanunun tarifesindeki muadil ara癟lar覺n vergi tutar覺n覺n y羹zde 25?i oran覺nda vergilendirilecek.

Elektrik motorlu panelvan ve motorlu karavanlar, Motorlu Ta覺tlar Vergisi Kanunu kapsam覺na al覺nacak. Bu ara癟lar da muadil ara癟lar覺n y羹zde 25'i oran覺nda vergilendirilecek.

Minib羹s, otob羹s, kamyonet, kamyon, 癟ekici ve benzeri ta覺tlardan da sadece elektrik motoru olanlar, yalar覺 itibar覺yla vergi tutarlar覺n覺n y羹zde 25'i oran覺nda vergilendirilecek.

Elektrik motorlu ta覺tlar覺n vergilendirilmesi i癟in, Motorlu Ta覺tlar Vergisi Kanunu'nda yer alan vergilendirmeye etki eden deikenler aras覺na "motor g羹c羹" ibaresi eklenecek

© 2019 T羹m Haklar覺 AFSMMMO'ya aittir.
Tasarim : www.tasarimedya.com