ifremi Unuttum
2015/25 Say覺l覺 Genelgede Deiiklik,Afyon Muhasebeciler Odas覺 - ,
2015/25 Say覺l覺 Genelgede Deiiklik -
T.C.
SOSYAL GVENL襤K KURUMU BAKANLII
Sigorta Primleri Genel M羹d羹rl羹羹
1/3
Say覺 : 90211595-375 28/04/2017
Konu : 2015/25 Say覺l覺 Genelgede Deiiklik
GENELGE
                                                                        2017/19
Bilindii 羹zere, 1774 say覺l覺 Kimlik Bildirme Kanunun;
4 羹nc羹 maddesinde, Kanunun ikinci maddesinde belirtilen tesislerin sorumlu ileticilerin; m羹esseselerinde s羹rekli veya ge癟ici olarak 癟al覺t覺rd覺klar覺 kimseleri ve bunlar覺n ayr覺l覺lar覺n覺, 繹rneine uygun kimlik bildirme belgesi doldurarak, 24 saat i癟inde bal覺 olduklar覺 en yak覺n kolluk 繹rg羹t羹ne bildirmekle y羹k羹ml羹 olduu,
6 nc覺 maddesinde, ikinci maddesinde belirtilen tesislerin d覺覺nda kalan her 癟eit ticaret ve sanat amac覺 g羹den i yerlerinde 癟al覺anlar ve buralarda her t羹rl羹 bar覺nd覺rmalar i癟in i yerlerinin sorumlu ileticisi taraf覺ndan 繹rneine uygun kimlik belgesi doldurularak 羹癟 g羹n i癟inde genel kolluk 繹rg羹t羹ne verilmesinin zorunlu olduu,
Ayn覺 Kanunun Ek 2 nci maddesinde ise bu Kanunun 4 羹nc羹 ve 6 nc覺 maddeleri gereince verilen s羹rekli veya ge癟ici olarak 癟al覺anlara ait kimlik bilgileri, genel kolluk kuvvetlerince ilgili Sosyal G羹venlik Kurumu Bakanl覺覺 il m羹d羹rl羹kleri veya merkez m羹d羹rl羹klerine bildirilecei belirtilmitir.
Dier taraftan, 5510 say覺l覺 Kanunun;
8 inci maddesinde, iverenlerin, Kanunun 4 羹nc羹 maddenin birinci f覺kras覺n覺n (a) bendi kapsam覺nda sigortal覺 say覺lan kiileri, 7 nci maddenin birinci f覺kras覺n覺n (a) bendinde belirtilen sigortal覺l覺k balang覺癟 tarihinden 繹nce, sigortal覺 ie giri bildirgesi ile Kuruma bildirmekle y羹k羹ml羹 olduu,
9 uncu maddesinde, Kanunun 4 羹nc羹 maddenin birinci f覺kras覺n覺n (a) bendi kapsam覺nda sigortal覺 say覺lan kiilerin hizmet akdinin sona erdii tarihten itibaren sigortal覺覺n覺n sona erecei, sigortal覺l覺覺 sona erenlerin durumlar覺n覺n iverenleri taraf覺ndan, en ge癟 on g羹n i癟inde Kuruma bildirmekle y羹k羹ml羹 olduu h羹k羹mlerine yer verilmitir.
Buna g繹re, 1774 say覺l覺 Kanun gereince kolluk kuvvetlerine verilmesi gereken al覺anlara Ait Kimlik Bildirme Belgesi olan Form-2?nin verilme s羹releri; iletme t羹rlerine g繹re farkl覺l覺klar g繹sterdii gibi 5510 say覺l覺 Kanun kapsam覺nda ie balayan veya iten ayr覺lan kiilerin ie giri ve iten ayr覺l覺 bildirgelerinin Kurumumuza verilme s羹releriyle de farkl覺l覺k ta覺maktad覺r.
Kanun h羹k羹mlerinde yer alan bildirim s羹relerine ilikin s繹z konusu durumun uygulamada baz覺 sorunlar覺n yaanmas覺na neden olduu tespit edilmitir.
Bu itibarla, uygulamada kar覺la覺lan sorunlar ile 羹nitelerimizde yaanan teredd羹tlerin giderilmesi bak覺m覺ndan; kay覺t d覺覺 istihdamla m羹cadele i ve ilemleri d羹zenleyen 11/11/2015 tarihli ve 2015/25 say覺l覺 Genelge?nin, 1774 Kimlik Bildirme Kanunu kapsam覺nda yap覺lan bildirimlere ilikin esas al覺nacak s羹relerde yap覺lan deiiklikler aa覺da bildirilmitir.
T.C.
SOSYAL GVENL襤K KURUMU BAKANLII
Sigorta Primleri Genel M羹d羹rl羹羹
2/3
11/11/2015 tarihli ve 2015/25 say覺l覺 Genelgenin;
?2.2.1- 襤e balama tarihlerinin tespiti? bal覺kl覺 b繹l羹m羹nde ikinci paragraftan sonra gelmek 羹zere aa覺daki k覺s覺m eklenmitir.
?Bununla birlikte, kimlik bildirme formu-2?nin iverence onayland覺覺 tarihi takip eden g羹n ile yasal s羹resinde olmak art覺yla Kurumumuza verilmi ie giri bildirgesinde belirtilen ie balama tarihi aras覺nda 10 g羹n veya daha az bir s羹renin bulunmas覺 halinde ie giri bildirgesinde yer alan ie balama tarihi esas al覺narak ilemler y羹r羹t羹lecektir.
Ayn覺 ekilde, yasal s羹resinde olmak art覺yla Kurumumuza verilmi iten ayr覺l覺 bildirgesinde belirtilen iten ayr覺l覺 tarihi ile kimlik bildirme formu 2?nin iverence onayland覺覺 tarihten 繹nceki g羹n aras覺nda 10 g羹n veya daha az bir s羹renin bulunmas覺 halinde iten ayr覺l覺 bildirgesinde yer alan iten ayr覺l覺 tarihi esas al覺narak ilemler y羹r羹t羹lecektir.
rnek 1- Ankara ilinde faaliyet g繹steren A unvanl覺 iyeri, (K) adl覺 癟al覺an覺 i癟in 03/04/2017 Pazartesi g羹n羹 itibariyle kimlik bildirme formu-2?yi onaylayarak kolluk kuvvetlerine ibraz etmitir. 襤veren, 11/04/2017 Sal覺 g羹n羹 ie balama tarihi olarak belirtilen (K) isimli 癟al覺an覺 i癟in ie giri bildirgesini, bir g羹n 繹ncesi olan 10/04/2017 tarihinde Kurumumuza vermitir. Bu durumda sigortal覺n覺n ie giriinin yasal s羹resi i癟inde verildii ve ie giri tarihi ile kimlik bildirme formu-2?nin onay tarihi aras覺nda (03/04/2017-11/04/2017) 10 g羹nden az bir s羹renin bulunduu dikkate al覺nd覺覺nda, sigortal覺n覺n ie balama tarihi 11/04/2017 olarak esas al覺nacakt覺r.
rnek 2- Ankara ilinde faaliyet g繹steren B unvanl覺 iyeri, (L) adl覺 癟al覺an覺 i癟in 14/04/2017 Cuma g羹n羹 itibariyle kimlik bildirme formu-2?yi onaylayarak kolluk kuvvetlerine ibraz etmitir. 襤veren, (L) isimli 癟al覺an覺 i癟in 24/04/2017 Sal覺 g羹n羹 ie balama tarihi olarak belirtilen ie giri bildirgesini, ie balama tarihinden bir 繹nceki g羹n olan 23/04/2017 tarihinde Kurumumuza vermitir. Bu durumda, iverenin sigortal覺n覺n ie giri bildirgesini yasal s羹resi i癟inde verdii, ie giri tarihi ile kimlik bildirme formu-2?nin onay tarihi aras覺nda (14/04/2017-24/04/2017) 10 g羹nden fazla bir s羹renin bulunmad覺覺 dikkate al覺nd覺覺nda, sigortal覺n覺n ie balama tarihi 24/04/2017 olarak esas al覺nacakt覺r.
rnek 3- Ankara ilinde faaliyet g繹steren C unvanl覺 iyeri, (M) adl覺 癟al覺an覺 i癟in 06/04/2017 Perembe g羹n羹 itibariyle kimlik bildirme formu-2?yi onaylayarak kolluk kuvvetlerine ibraz etmitir. 襤veren, (M) isimli 癟al覺an覺 i癟in 16/04/2017 Pazar g羹n羹 ie balama tarihi olarak belirtilen ie giri bildirgesini, ie balama tarihinden bir 繹nceki g羹n resmi tatil olduu i癟in takip eden ilk i g羹n羹 olan 17/04/2017 Pazartesi g羹n羹 Kurumumuza vermitir. Bu durumda, iverenin sigortal覺n覺n ie giri bildirgesini yasal s羹resi i癟inde verdii, ie giri tarihi ile kimlik bildirme formu-2?nin onay tarihi aras覺nda (06/04/2017-16/04/2017) 10 g羹nden az bir s羹re bulunduu dikkate al覺nd覺覺nda, sigortal覺n覺n ie balama tarihi 16/04/2017 olarak esas al覺nacakt覺r.
rnek 4- Ankara ilinde faaliyet g繹steren D unvanl覺 iyeri, (N) adl覺 癟al覺an覺 i癟in 17/04/2017 Pazartesi g羹n羹 itibariyle kimlik bildirme formu-2?yi onaylayarak kolluk kuvvetlerine ibraz etmitir. 襤veren, (N) isimli 癟al覺an覺 i癟in 27/04/2017 Perembe g羹n羹 ie balama tarihi olarak belirtilen ie giri bildirgesini bir g羹n sonras覺nda 28/04/2017 tarihinde Kurumumuza vermitir. Bu durumda sigortal覺n覺n ie giri bildirgesi yasal s羹resi i癟erisinde Kurumumuza verilmediinden, ie giri tarihi ile kimlik bildirme formu-2 onay tarihi aras覺nda 10 g羹nl羹k s羹reye bak覺lmaks覺z覺n kimlik bildirme formu-2?de iveren onay tarihi ie giri tarihi olarak 17/04/2017 esas al覺nacakt覺r.
T.C.
SOSYAL GVENL襤K KURUMU BAKANLII
Sigorta Primleri Genel M羹d羹rl羹羹
3/3
rnek 5- Ankara ilinde faaliyet g繹steren E unvanl覺 iyeri, (O) adl覺 癟al覺an覺 i癟in iten ayr覺ld覺覺na ilikin kimlik bildirme formu-2?yi 03/04/2017 tarihi itibariyle onaylayarak kolluk kuvvetlerine sunmutur. 襤veren, (O) isimli 癟al覺an覺 i癟in 24/03/2017 iten ayr覺l覺 tarihli olarak belirtilen iten ayr覺l覺 bildirgesini 28/03/2017 tarihinde Kurumumuza vermitir. 襤ten ayr覺l覺 tarih ile kimlik bildirme formu-2?nin onayland覺覺 tarih aras覺nda (03/04/2017-24/03/2017) 10 g羹nden fazla bir s羹renin bulunmad覺覺 dikkate al覺nd覺覺nda, sigortal覺n覺n iten ayr覺l覺 tarihi 24/03/2017 kabul edilecektir.
rnek 6- Ankara ilinde faaliyet g繹steren F unvanl覺 iyeri, (P) adl覺 癟al覺an覺 i癟in iten ayr覺ld覺覺na ilikin kimlik bildirme formu-2?yi 04/04/2017 tarihi itibariyle onaylayarak kolluk kuvvetlerine sunmutur. 襤veren, (P) isimli 癟al覺an覺 i癟in 18/03/2017 iten ayr覺l覺 tarihli olarak belirtilen iten ayr覺l覺 bildirgesini 27/03/2017 tarihinde Kurumumuza vermitir. Bu durumda sigortal覺n覺n iten ayr覺l覺 tarihi ile kimlik bildirme formu-2?nin onayland覺覺 tarih aras覺nda (04/04/2017-18/03/2017) 10 g羹nden fazla bir s羹renin bulunduu dikkate al覺nd覺覺nda, sigortal覺n覺n iten ayr覺l覺 tarihi 04/04/2017 esas al覺narak gerekli ilemler yap覺lacakt覺r.?
Yukar覺da belirtilen deiiklik h羹k羹mleri uyar覺nca, kolluk kuvvetleri taraf覺ndan Kurumumuza bildirilen kimlik bildirme formu-2?lere ilikin yap覺lan tespitler neticesinde, Kurumumuzca tespit edilen g羹nlere ait belgelerin d羹zenlenmesi i癟in iverenlere g繹nderilen yaz覺n覺n tebli edilmemi olmas覺, tebli edilmi olmakla birlikte belgelerin hen羹z iverence verilmemesi veya itirazda bulunulmas覺 yahut iverenin belgeleri vermemesi nedeniyle 羹nitece resen d羹zenlenmesi gerektii halde hen羹z resen d羹zenlenmemi olan iverenlere ilikin tespitler y繹n羹nden bu Genelge h羹k羹mleri dorultusunda ilem yap覺lacakt覺r.
Bu Genelge h羹k羹mleri yay覺m覺 tarihi itibariyle y羹r羹rl羹e girer.
Bilgi edinilmesini ve gereini rica ederim.
DAITIM:
Gerei: Bilgi:
Merkez ve Tara Tekilat覺na al覺ma ve Sosyal G羹venlik Bakanl覺覺na
© 2018 T羹m Haklar覺 AFSMMMO'ya aittir.
Tasarim : www.tasarimedya.com