ifremi Unuttum
VERG襤 LEVHASI G襤B 襤NTERNET S襤TES襤NDEN 31/05/2017 TAR襤H襤NE KADAR ALINACAK 03/05/2017 ,Afyon Muhasebeciler Odas覺 - ,
VERG襤 LEVHASI G襤B 襤NTERNET S襤TES襤NDEN 31/05/2017 TAR襤H襤NE KADAR ALINACAK 03/05/2017 -
VERG襤 LEVHASI G襤B 襤NTERNET S襤TES襤NDEN 31/05/2017 TAR襤H襤NE KADAR ALINACAK 
03/05/2017 
Deerli yemiz, 
Gelir/Kurumlar Vergisi m羹kellefleri taraf覺ndan, Gelir/Kurumlar Vergisi beyannamelerinin verilmesinden sonra VERG襤 LEVHASI, Gelir 襤daresi Bakanl覺覺 bilgi ilem sistemi taraf覺ndan beyannamelerde yer alan bilgilere g繹re oluturulmakta ve m羹kellefin internet vergi dairesi hesab覺na aktar覺lmaktad覺r. Vergi levhalar覺, Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi Y覺ll覺k Beyannamelerinin verilmesinden itibaren 31-May覺s?a kadar G襤B 襤nternet Vergi Dairesi sisteminden al覺nacakt覺r. Gerek sizin gerekse m羹terilerinize ait 2016 Y覺l覺na ilikin Vergi levhalar覺n覺 G襤B 襤nternet sitesinden aa覺da belirttiimiz yolu izleyerek al覺nacakt覺r. ? G襤B? in www.gib.gov.tr adresine giri yap覺n覺z. ? e- ilemler se癟enei ile 襤nternet Vergi Dairesi sistemine giri yap覺lacak, ? NEML襤 DUYURU b繹l羹m羹ndeki intvd.gib.gov.tr adresine girilecek, ? 02 襤nternet Vergi Dairesi se癟eneini t覺klay覺n覺z. ? E-beyanname g繹nderdiiniz ve size ait olan kullan覺c覺 kodu, parola ve ifrenizi yazarak giri butonuna bas覺n覺z. (Vergi Dairesinden ifre alan m羹teriniz varsa; m羹teriniz kendi kullan覺c覺 kodu, parola ve ifresini girecektir.) ? Giri yap覺ld覺ktan sonra gelen sayfadaki SORGULAMA butonuna bas覺n覺z. VERG襤 LEVHASI B襤LG襤LER襤 se癟eneini t覺klay覺n覺z. ? Gelir Vergisi M羹kellefleri i癟in, M羹kellef Vergi Kimlik Numaras覺 ve TC Numaras覺n覺 birlikte giriniz. (Adi ortakl覺kta, Kolektif irket Ortakl覺覺nda her ortak i癟in ayr覺 ayr覺 giriniz) ? Kurumlar Vergisi M羹kellefleri i癟in (Anonim irket -Limited irket) irketin Kimlik numaras覺 (Hesap Numaras覺) girilecektir. Kurumlar Vergisi m羹kellefleri i癟in TC Kimlik numaras覺 b繹l羹m羹 bo b覺rak覺lacakt覺r. ? Vergi Levhas覺n覺 oluturunuz. 襤stediiniz rengi se癟erek yeterli say覺da son 羹癟 y覺la ilikin barkodlu VERG襤 LEVHASINI bast覺r覺n覺z. Gereinde daha sonra kullanmak 羹zere kopyas覺n覺 bilgisayar覺n覺zda saklaman覺z覺 繹neriyoruz. VERG襤 LEVHALARININ BULUNDURULACAI YERLER: VUK 5. Maddede yap覺lan deiiklik ile Vergi levhalar覺n覺n as覺lma zorunluluu yoktur. 襤steyen m羹kellefler levhalar覺n覺 asabilirler. Ancak, Vergi levhalar覺n覺n aa覺da belirtilen yerlerde bulundurulmas覺 zorunludur. Bu zorunlulua uymayanlara her tespitte 213 Say覺l覺 VUK 353/4.Maddeye g繹re 210.-TL 繹zel usuls羹zl羹k cezas覺 kesilecektir. Vergi levhas覺 almak mecburiyetinde olan m羹kellefler levhalar覺 i yerlerinin; a) Merkezlerinde, b) ubelerinde, c) Sat覺 maazalar覺nda, d) ift癟ilerin dorudan doruya zirai faaliyetleri ile ilgili al覺m sat覺m ilerinin tedviri i癟in a癟t覺klar覺 yaz覺hanelerinde, e) Ta覺t iletmeleri ayr覺ca ta覺tlar覺nda (ta覺t iletmesi ifadesi, 羹cret kar覺l覺覺nda yolcu veya eya ta覺mac覺l覺覺n覺 ifade ettiinden, dier i kollar覺nda faaliyet g繹steren m羹kelleflerin ta覺tlar覺nda vergi levhas覺 bulundurma mecburiyetleri bulunmamaktad覺r.) yetkililerce istenildiinde ibraz etmek 羹zere bulunduracaklard覺r. 襤 yerinde birden fazla kat veya reyon olmas覺 halinde her kat veya reyon i癟in ayr覺 birer levha alma ve bulundurma zorunluluu YOKTUR. 408 Say覺l覺 VUK Genel Tebliine g繹re birden fazla yerde vergi levhas覺 bulundurmak mecburiyetinde olan m羹kellefler (Merkez, ube, sat覺 maazas覺 gibi) ile levhalar覺n覺 baka kurumlara ibraz edecek m羹kellefler vergi levhalar覺n覺n internet vergi dairesinden ihtiya癟 duyduklar覺 adet kadar 癟覺kt覺s覺n覺 alabilecektir. YEN襤 襤E BALAYANLARIN DURUMU: Gelir/Kurumlar vergisi m羹kellefi olup y覺l i癟inde ie yeni balayan m羹kelleflerin vergi matrah k覺sm覺nda ?Yeni 襤e Balama? ifadesi yer alacakt覺r. S繹z konusu m羹kelleflerin vergi levhalar覺, m羹kellefiyet tesisini m羹teakip, sistem taraf覺ndan internet vergi dairesi hesaplar覺na aktar覺lacakt覺r. Bu m羹kellefler vergi levhalar覺n覺 m羹kellefiyet tesisinden itibaren 1 ay i癟inde internet vergi dairesinden yazd覺rmak suretiyle alacaklard覺r. Vergi levhalar覺 sistem taraf覺ndan internet vergi dairesi hesaplar覺na aktar覺ld覺ktan sonra, m羹kellefler, internet vergi dairesinden bizzat kendileri veya 3568 say覺l覺 Kanun uyar覺nca yetki alm覺 olup ba覺ms覺z 癟al覺an serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali m羹avir veya yeminli mali m羹avirler (meslek mensuplar覺) arac覺l覺覺yla yazd覺racaklard覺r. Bu ekilde al覺nan vergi levhalar覺 ayr覺ca vergi dairesine veya meslek mensuplar覺na imzalatt覺r覺lmayacak veya tasdik ettirilmeyecektir. 襤nternet vergi dairesinden eriilebilen vergi levhas覺 羹zerinde yer alan, sistem taraf覺ndan verilmi olan onay kodu vergi levhas覺n覺n tasdiki h羹km羹ndedir. Ayr覺ca, meslek mensuplar覺 vergi levhalar覺n覺n tasdikine dair Vergi Dairesine herhangi bir bildirimde bulunmayacaklar. Vergi levhalar覺 konusunda daha detayl覺 bilgileri 408 Say覺l覺 VUK Genel Tebliinden edinebilirsiniz. Son g羹nleri beklemeden levhalar覺n覺z覺 alarak, m羹terilerinizle aran覺zda sorun yaamaman覺z dilei ile 癟al覺malar覺n覺zda baar覺lar dilerim.
KAD襤R ARIK
YN.KRL.BK
© 2018 T羹m Haklar覺 AFSMMMO'ya aittir.
Tasarim : www.tasarimedya.com