ifremi Unuttum
Vergi Usul Kanunu Genel Teblii (S覺ra No: 478) MADDE 153/A D襤KKAT ,Afyon Muhasebeciler Odas覺 - ,
Vergi Usul Kanunu Genel Teblii (S覺ra No: 478) MADDE 153/A D襤KKAT -
Teminat uygulamas覺: Madde 153/A- (Ek: 28/3/2013-6455/1 md.) Bakaca bir ticari, zirai ve mesleki faaliyeti olmad覺覺 halde m羹nhas覺ran sahte belge d羹zenlemek amac覺yla m羹kellefiyet tesis ettirdiinin vergi incelemesine yetkili olanlarca d羹zenlenen rapor ile tespit edilmesi ve m羹kellefiyet kayd覺n覺n devam覺na gerek g繹r羹lmediinin raporda belirtilmesi 羹zerine ii b覺rakm覺 addolunan ve m羹kellefiyet kay覺tlar覺 vergi dairesince terkin edilenlerden, serbest meslek erbab覺n覺n, ah覺s iletmelerinde iletme sahibinin, adi ortakl覺klarda ortaklardan her birinin, ticaret irketlerinde; irketin, kanuni temsilcilerinin, y繹netim kurulu 羹yelerinin, irket sermayesinin asgari % 10?una sahip olan ger癟ek veya t羹zel kiilerin ya da bunlar覺n asgari % 10 orta覺 olduu veya y繹netiminde bulunduklar覺 teebb羹slerin, t羹zel kiilii olmayan teekk羹llerde bunlar覺 idare edenlerin veya d羹zenlenen raporda fiillerin ilenmesinde bilfiil bulunduklar覺 tespit edilenlerin ie balama bildiriminin al覺nmas覺 halinde, bunlar ad覺na m羹kellefiyet tesis edilebilmesi i癟in ie balama bildiriminde bulunanlar覺n ve m羹kellefiyeti terkin edilenlerin t羹m vergi bor癟lar覺n覺n 繹denmi ve 6183 say覺l覺 Kanunun 10 uncu maddesinin birinci f覺kras覺n覺n (1), (2) ve (3) numaral覺 bentlerinde say覺lan nev?iden 75.000 (90.000) T羹rk Liras覺ndan ve d羹zenlenmi olan sahte belgelerde yer alan toplam tutar覺n % 10?undan az olmamak 羹zere teminat verilmi olmas覺 artt覺r. (1) Birinci f覺krada say覺lanlar覺n orta覺 olduklar覺 adi ortakl覺klar覺n, kanuni temsilcisi, y繹netim kurulu 羹yesi, irket sermayesinin asgari % 10?una sahip olduklar覺 ticaret irketlerinin veya idare ettikleri t羹zel kiilii olmayan teekk羹llerin ie balama bildiriminde bulunmas覺 halinde de birinci f覺kra h羹km羹 uygulan覺r. Birinci f覺krada say覺lanlar覺n, m羹kellefiyeti bulunan adi ortakl覺k, ticaret irketleri ve t羹zel kiilii olmayan teekk羹llerin kanuni temsilcisi, y繹netim kurulu 羹yesi, idarecisi, asgari % 10 orta覺 olmas覺, bunlar覺 devralmas覺, k覺smen veya tamamen bunlara devrolunmas覺 halinde, keyfiyetin vergi dairesinin 覺tt覺la覺na girdii tarihten itibaren bir ay i癟inde birinci f覺krada yer alan artlar覺n yerine getirilmesi bu m羹kelleflerden yaz覺l覺 olarak istenir. Otuz g羹nl羹k s羹re i癟inde artlar覺n yerine getirilmemesi ve say覺lan kiilerin stat羹lerinin devam ettirilmesi halinde, istenilen teminat tutar覺 verilen s羹renin son g羹n羹 vade tarihi olarak kabul edilmek suretiyle m羹kellef ad覺na teminat alaca覺 olarak tahakkuk ettirilir. Tahakkuk ettirilen teminat alaca覺, gecikme zamm覺 tatbik edilerek m羹kelleften, birinci f覺krada say覺lan kiilerin teminat isteme tarihi itibar覺yla tahakkuk etmi t羹m vergi bor癟lar覺 ise m羹kellef m羹terek ve m羹teselsil sorumlu olmak 羹zere, bu kiilerden 6183 say覺l覺 Kanun uyar覺nca takip ve tahsil edilir. Birinci f覺krada say覺lanlar hari癟 olmak 羹zere, 359 uncu maddede yer alan sahte belge d羹zenleme fiilini iledikleri vergi incelemesine yetkili olanlarca m羹kellef hakk覺nda yap覺lan inceleme neticesinde d羹zenlenen raporla tespit edilenlerden bu durumlar覺 kesinleenlerin, keyfiyetin vergi dairesinin 覺tt覺la覺na girdii tarihten itibaren bir ay i癟inde 6183 say覺l覺 Kanunun 10 uncu maddesinin birinci f覺kras覺n覺n (1), (2) ve (3) numaral覺 bentlerinde say覺lan nev?iden 75.000 (90.000)T羹rk Liras覺ndan ve d羹zenlenmi olan sahte belgelerde yer alan toplam tutar覺n % 10?undan az olmamak 羹zere yaz覺yla otuz g羹n i癟inde teminat g繹stermesi istenir. Fiil t羹zel kiilik veya t羹zel kiilii olmayan teekk羹l b羹nyesinde ilenmise teminat bunlardan istenir. Verilen s羹rede artlar覺n yerine getirilmemesi halinde, istenilen teminat tutar覺 verilen s羹renin son g羹n羹 vade tarihi olarak kabul edilmek suretiyle m羹kellef ad覺na teminat alaca覺 olarak tahakkuk ettirilir. Tahakkuk ettirilen teminat alaca覺, m羹kelleften 6183 say覺l覺 Kanun uyar覺nca gecikme zamm覺 tatbik edilerek takip ve tahsil edilir. (1) ?????????? (1) Bu f覺krada yeralan miktar 28/3/2013 tarihli ve 6455 say覺l覺 Kanunun 1 inci maddesiyle d羹zenlenen miktar aynen b覺rak覺lm覺 olup, daha sonra 27/12/2016 tarihli ve 29931 say覺l覺 Resmi Gazete'de yay覺mlanan Maliye Bakanl覺覺n覺n (Gelir 襤daresi Bakanl覺覺) 476 S覺ra No.?lu Teblii ile 1/1/2017 tarihinden ge癟erli olmak 羹zere tespit edilen miktarlar metne parantez i癟inde siyah punto ile ilenmitir. Daha 繹nce yap覺lan deiiklikler i癟in bu Kanunun sonundaki "E襤TL襤 MEVZUAT 襤LE YAPILAN DE襤襤KL襤KLER CETVEL襤" ne bak覺n覺z. 3510-2 3568 say覺l覺 Kanun kapsam覺nda faaliyette bulunan meslek mensuplar覺ndan bu maddenin birinci f覺kras覺nda say覺lan haller dolay覺s覺yla m羹kellefiyeti terkin edilenlerin bu fiillerine itirak ettii inceleme raporuyla tespit edilenler ve bu durumu kesinleenler hakk覺nda 羹癟 y覺l s羹reyle ge癟ici olarak mesleki faaliyetten al覺koyma cezas覺 uygulan覺r. Bu cezan覺n uygulanmas覺nda 3568 say覺l覺 Kanunda yer alan usuller tatbik edilir. S羹renin sonunda, meslek mensubunun tekrar faaliyete balamak istemesi halinde kendisinden bir ay i癟inde 6183 say覺l覺 Kanunun 10 uncu maddesinin birinci f覺kras覺n覺n (1), (2) ve (3) numaral覺 bentlerinde say覺lan nev?iden 75.000 (90.000)T羹rk Liras覺ndan ve d羹zenlenmi olan sahte belgelerde yer alan toplam tutar覺n % 10?undan az olmamak 羹zere yaz覺yla teminat istenir. Verilen s羹rede teminat覺n g繹sterilmemesi halinde d繹rd羹nc羹 f覺kran覺n ilgili h羹km羹ne g繹re ilem yap覺l覺r. (1) 3568 say覺l覺 Kanun kapsam覺nda faaliyette bulunan meslek mensuplar覺ndan d繹rd羹nc羹 f覺krada say覺lan fiile itirak ettii inceleme raporu ile tespit edilen ve bu durumu kesinleenlerden beinci f覺krada yer verilen esaslar dahilinde teminat istenir. Verilen s羹rede teminat覺n g繹sterilmemesi halinde d繹rd羹nc羹 f覺kran覺n ilgili h羹km羹ne g繹re ilem yap覺l覺r. Birinci, ikinci ve 羹癟羹nc羹 f覺kralarda say覺lan hallerde teminat al覺nmas覺n覺 takip eden takvim y覺l覺n覺n ba覺ndan itibaren 羹癟 y覺l i癟inde, sahte veya muhteviyat覺 itibar覺yla yan覺lt覺c覺 belge kullan覺lmas覺 hari癟 359 uncu maddede say覺lan fiillerden herhangi birinin ilenmediinin tespit edilmesi halinde; d繹rd羹nc羹 f覺krada say覺lan hallerde ise teminat al覺nmas覺n覺 takip eden takvim y覺l覺n覺n ba覺ndan itibaren be y覺l i癟inde sahte veya muhteviyat覺 itibar覺yla yan覺lt覺c覺 belge kullan覺lmas覺 hari癟 359 uncu maddede say覺lan fiillerden herhangi birinin ilendiinin tespit edilmemesi halinde al覺nm覺 olan teminat bakaca vergi borcu bulunmamas覺 kayd覺yla m羹kellefe iade edilir. S繹z konusu fiillerin ilenmi olduunun tespit edilmesi halinde; fiil birinci f覺kra kapsam覺nda ise m羹kellefiyet 160 覺nc覺 maddenin 羹癟羹nc羹 f覺kras覺na g繹re terkin edilir, terkin tarihi itibar覺yla 繹denmemi vergi bor癟lar覺 ile ilenmi olan fiillerden doan vergi borcu al覺nan teminattan mahsup edilir, artan tutar m羹kellefe iade edilir. Fiil d繹rd羹nc羹 f覺kra kapsam覺nda ise vergi bor癟lar覺 ile ilenen fiilden doan vergi bor癟lar覺 teminattan mahsup edilir, ayr覺ca m羹kelleften mezk羶r f覺kra h羹km羹nce yeniden teminat istenir. Verilen s羹rede teminat覺n g繹sterilmemesi halinde d繹rd羹nc羹 f覺kran覺n ilgili h羹km羹ne g繹re ilem yap覺l覺r. Beinci ve alt覺nc覺 f覺kralarda belirtilen hallerde, teminat al覺nmas覺n覺 takip eden takvim y覺l覺n覺n ba覺ndan itibaren be y覺l i癟inde mezk羶r f覺kralarda yer alan fiillerin ilendiinin veya bu fiillere itirak edildiinin tespit edilmemi olmas覺 halinde al覺nm覺 olan teminat bakaca vergi borcu bulunmamas覺 durumunda meslek mensubuna iade edilir. S繹z konusu fiillerin ilendiinin veya bunlara itirak edildiinin tespit edilmesi halinde, fiil beinci f覺kra kapsam覺nda ise meslek mensubu hakk覺nda meslekten 癟覺karma cezas覺 uygulan覺r. Bu cezan覺n uygulanmas覺nda 3568 say覺l覺 Kanunda yer alan usuller tatbik edilir. Fiil alt覺nc覺 f覺kra kapsam覺nda ise mezk羶r f覺kra uyar覺nca ilem tesis edilir. Bu madde uyar覺nca teminat al覺nan m羹kelleflerin, teminat覺n al覺nd覺覺 tarihten sonra tahakkuk eden ve s羹resinde 繹denmeyen vergi bor癟lar覺n覺n tutar覺 al覺nan teminat tutar覺n覺n %10?unu amas覺 halinde, teminat paraya 癟evrilerek 6183 say覺l覺 Kanunun 47 nci maddesi uyar覺nca m羹kellefin bor癟lar覺na mahsup edilir ve m羹kelleften teminat tutar覺n覺n tamamlanmas覺 istenir. Teminat覺n tamamlanmamas覺 halinde d繹rd羹nc羹 f覺kran覺n ilgili h羹km羹ne g繹re ilem yap覺l覺r. ?????????? (1) Bu f覺krada yeralan miktar 28/3/2013 tarihli ve 6455 say覺l覺 Kanunun 1 inci maddesiyle d羹zenlenen miktar aynen b覺rak覺lm覺 olup, daha sonra 27/12/2016 tarihli ve 29931 say覺l覺 Resmi Gazete'de yay覺mlanan Maliye Bakanl覺覺n覺n (Gelir 襤daresi Bakanl覺覺) 476 S覺ra No.?lu Teblii ile 1/1/2017 tarihinden ge癟erli olmak 羹zere tespit edilen miktarlar metne parantez i癟inde siyah punto ile ilenmitir. Daha 繹nce yap覺lan deiiklikler i癟in bu Kanunun sonundaki "E襤TL襤 MEVZUAT 襤LE YAPILAN DE襤襤KL襤KLER CETVEL襤" ne bak覺n覺z. 3510-3 (M羹lga onuncu f覺kra: 15/7/2016-6728/20 md.) Bu madde h羹k羹mlerine g繹re istenecek teminat tutar覺; d羹zenlenmi olan sahte belgelerde yer alan tutarlar覺n toplam覺, faaliyet alan覺, m羹kellefin hukuki stat羹s羹, faaliyette bulunulan il veya b繹lge, vergi borcu toplam覺, fiilin tekrar edip etmedii gibi k覺staslar esas al覺narak Maliye Bakanl覺覺nca belirlenecek usul ve esaslara g繹re, vergi dairesi m羹d羹r羹n羹n yaz覺l覺 talebine istinaden defterdar ve/veya vergi dairesi bakan覺 taraf覺ndan tayin edilir. Birinci f覺krada say覺lanlar ile sahte veya muhteviyat覺 itibar覺yla yan覺lt覺c覺 belge kullan覺lmas覺 hari癟 359 uncu maddede say覺lan fiilleri ileyenler Maliye Bakanl覺覺nca belirlenen usul ve esaslara g繹re duyurulur. Bu kapsamda yap覺lan duyurular vergi mahremiyetinin ihl璽li say覺lmaz. Fiil t羹zel kiilik veya t羹zel kiilii olmayan teekk羹l b羹nyesinde ilenmise, bunlar da duyurulur. Bu maddenin uygulanmas覺na ilikin usul ve esaslar覺 belirlemeye Maliye Bakanl覺覺 yetkilidir.
© 2017 T羹m Haklar覺 AFSMMMO'ya aittir.
Tasarim : www.tasarimedya.com