ifremi Unuttum
Vergi Usul Kanunu Genel Teblii (S覺ra No: 478) Resmi Gazete?de Yay覺mland覺.,Afyon Muhasebeciler Odas覺 - ,
Vergi Usul Kanunu Genel Teblii (S覺ra No: 478) Resmi Gazete?de Yay覺mland覺. -
Resmi Gazete No: 
29976
Resmi Gazete Tarihi: 
11/02/2017

1. Ama癟 ve Kapsam

4/1/1961 tarihli ve 213 say覺l覺 Vergi Usul Kanununun 153/A maddesinin uygulanmas覺na ilikin usul ve esaslar覺n belirlenmesi bu Tebliin konusunu oluturmaktad覺r.

2. Dayanak

Bu Tebli, 213 say覺l覺 Kanunun 153/A maddesinin on 羹癟羹nc羹 f覺kras覺na dayan覺larak haz覺rlanm覺t覺r.

3. Tan覺mlar ve K覺saltmalar

Bu Teblide ge癟en;

a) 6183 say覺l覺 Kanun: 21/7/1953 tarihli ve 6183 say覺l覺 Amme Alacaklar覺n覺n Tahsil Usul羹 Hakk覺nda Kanunu,

b) 193 say覺l覺 Kanun: 31/12/1960 tarihli ve 193 say覺l覺 Gelir Vergisi Kanununu,

c) 213 say覺l覺 Kanun: 4/1/1961 tarihli ve 213 say覺l覺 Vergi Usul Kanununu,

癟) 3568 say覺l覺 Kanun: 1/6/1989 tarihli ve 3568 say覺l覺 Serbest Muhasebeci Mali M羹avirlik ve Yeminli Mali M羹avirlik Kanununu,

d) Bakanl覺k: Maliye Bakanl覺覺n覺,

e) Bakanl覺k: Gelir 襤daresi Bakanl覺覺n覺,

f) M羹kellefiyet kayd覺 re?sen terkin edilenler: Bu Tebli uygulamas覺 bak覺m覺ndan, bakaca bir ticari, zirai ve mesleki faaliyeti olmad覺覺 halde m羹nhas覺ran sahte belge d羹zenlemek amac覺yla m羹kellefiyet tesis ettirdii vergi incelemesine yetkili olanlarca d羹zenlenen rapor ile tespit edilen ve m羹kellefiyet kayd覺n覺n devam覺na gerek g繹r羹lmediinin raporda belirtilmesi 羹zerine ii b覺rakm覺 addolunarak m羹kellefiyet kay覺tlar覺 vergi dairesince terkin edilenleri,

g) Teminat: 213 say覺l覺 Kanunun 153/A maddesinde yer alan ve her y覺l yeniden deerleme oran覺na g繹re belirlenen asgari tutardan (2017 y覺l覺 i癟in 90.000 TL) az olmamak 羹zere, d羹zenlenmi olan sahte belgelerde yer alan (vergiler dahil) toplam tutar覺n % 10?u olarak hesaplanan ve 6183 say覺l覺 Kanunun 10 uncu maddesinin birinci f覺kras覺n覺n (1), (2) ve (3) numaral覺 bentlerinde say覺lan; paray覺, bankalar taraf覺ndan verilen s羹resiz teminat mektuplar覺n覺, Hazine M羹stearl覺覺nca ihra癟 edilen Devlet i癟 bor癟lanma senetlerini veya bu senetler yerine d羹zenlenen belgeleri,

) TRMOB: T羹rkiye Serbest Muhasebeci Mali M羹avirler ve Yeminli Mali M羹avirler Odalar覺 Birliini,

h) Vergi borcu: Bu Tebli uygulamas覺 bak覺m覺ndan, Maliye Bakanl覺覺na bal覺 tahsil dairelerince tahsil edilen ve 213 say覺l覺 Kanun kapsam覺na giren vergi, resim, har癟lar, vergi cezalar覺 ile bunlara bal覺 gecikme faizi ve gecikme zamlar覺n覺,

ifade eder.

4. M羹nhas覺ran Sahte Belge D羹zenlenmesi Nedeniyle M羹kellefiyet Kay覺tlar覺n覺n Re?sen Terkin Edilmesi Halinde Teminat Uygulamas覺

4.1. M羹kellefiyet Kay覺tlar覺 Re?sen Terkin Edilen Ger癟ek/T羹zel Kiiler ve T羹zel Kiilii Olmayan Teekk羹ller ile Bunlarla 襤likili Say覺lanlar 襤癟in Teminat Uygulamas覺

213 say覺l覺 Kanunun 153/A maddesinin birinci f覺kras覺 h羹km羹ne g繹re, m羹kellefiyet kayd覺 re?sen terkin edilen m羹kellefin;

- Serbest meslek erbab覺 olmas覺 durumunda kendisince,

- ah覺s iletmesi (193 say覺l覺 Kanun uyar覺nca elde etmi olduklar覺 ticari kazan癟lar覺 ger癟ek veya basit usulde vergilendirilen ger癟ek kiiler ile zirai kazan癟lar覺 ger癟ek usulde vergilendirilen 癟ift癟iler taraf覺ndan iletilen iletmeler) olmas覺 durumunda sahibince,

- Adi ortakl覺k olmas覺 durumunda ortaklardan her biri taraf覺ndan,

- Ticaret irketi olmas覺 durumunda irketin kendisi, kanuni temsilcileri, y繹netim kurulu 羹yeleri, s繹z konusu irketin asgari % 10 ve 羹zeri hissesine sahip olan ger癟ek veya t羹zel kiiler ya da zikredilen t羹m bu kiilerin asgari % 10 ve 羹zeri hisseye sahip olduu veya y繹netiminde bulunduklar覺 teebb羹sler taraf覺ndan,

- T羹zel kiilii olmayan teekk羹l olmas覺 durumunda bunlar覺 idare edenler taraf覺ndan

ie balama bildiriminde bulunulmas覺 halinde, adlar覺na m羹kellefiyet tesis edilebilmesi; bunlar覺n ve m羹kellefiyet kayd覺 re?sen terkin edilenlerin varsa t羹m vergi bor癟lar覺n覺n 繹denmesi ve teminat verilmesi artlar覺na bal覺d覺r.

Ayn覺 artlar, yukar覺da say覺lanlar d覺覺nda olup vergi inceleme raporlar覺nda m羹nhas覺ran sahte belge d羹zenleme fiilinin ilenmesinde bilfiil bulunduklar覺 tespit edilenlerin ie balama bildiriminde bulunmalar覺 halinde de ge癟erlidir.

Bu kapsamda olup ie balama bildiriminde bulunanlar覺n m羹kellefiyetleri artlar yerine getirilmedii takdirde tesis edilmeyecektir. artlar覺n yerine getirilmesi halinde ise bu tarih itibar覺yla m羹kellefiyet tesis edilecektir.

4.1.1 M羹kellefiyet Kay覺tlar覺 Re?sen Terkin Edilen Ger癟ek Kiiler 襤癟in Teminat Uygulamas覺

213 say覺l覺 Kanunun 153/A maddesinin birinci f覺kras覺 h羹km羹ne g繹re, m羹kellefiyet kayd覺 re?sen terkin edilen m羹kellefin ger癟ek kii olmas覺 ve bu m羹kelleflerin yeniden m羹kellefiyet tesis ettirmek i癟in ie balama bildiriminde bulunmas覺 halinde, maddenin birinci f覺kras覺nda belirtilen artlar yerine getirilmeden m羹kellefiyetleri tesis edilmeyecektir. Buna g繹re m羹kellefiyet kay覺tlar覺 re?sen terkin edilmi olan;

- Serbest meslek erbaplar覺,

- ah覺s iletmesi sahipleri,

- Adi ortakl覺klar覺n ger癟ek kii ortaklar覺

bu kapsamda deerlendirilecek olup, s繹z konusu kiilerin ticari, zirai ve mesleki kazan癟lar覺 nedeniyle m羹kellefiyet tesis ettirebilmeleri i癟in t羹m vergi bor癟lar覺n覺n 繹denmi ve teminat verilmi olmas覺 gerekmektedir.

rnek 1: Ticari faaliyeti nedeniyle Gaziantep ahinbey Vergi Dairesinin m羹kellefi olan Bay (A) hakk覺nda vergi incelemesine yetkili olanlarca d羹zenlenen vergi inceleme raporunda, bakaca bir ticari, zirai ve mesleki faaliyeti olmad覺覺 halde m羹nhas覺ran sahte belge d羹zenlemek amac覺yla m羹kellefiyet tesis ettirdii, toplam 500.000 TL tutar覺nda sahte belge d羹zenledii ve m羹kellefiyet kayd覺n覺n 27/11/2014 tarihi itibar覺yla terkin edilmesi gerektii tespitine yer verilmitir. Bunun 羹zerine vergi dairesince, Bay (A)?n覺n m羹kellefiyet kayd覺, raporda belirtilen tarih itibar覺yla re?sen terkin edilmitir.

Bay (A)?n覺n, 2017 y覺l覺nda Ankara Ulus Vergi Dairesine ie balama bildiriminde bulunmas覺 durumunda, m羹kellefiyetinin tesis edilebilmesi i癟in varsa t羹m vergi bor癟lar覺n覺n 繹denmi ve rapor ile tespit edilmi sahte belgelerde yer alan toplam tutar覺n % 10?unun (500.000 TL x %10 = 50.000 TL) 2017 y覺l覺 i癟in ge癟erli asgari teminat tutar覺ndan az olmas覺 nedeniyle 90.000 TL tutar覺nda teminat verilmi olmas覺 gerekmektedir.

4.1.2. M羹kellefiyet Kay覺tlar覺 Re?sen Terkin Edilen T羹zel Kiilii Olmayan Teekk羹l 襤darecileri 襤癟in Teminat Uygulamas覺

213 say覺l覺 Kanunun 153/A maddesinin birinci f覺kras覺 h羹km羹ne g繹re, ie balama bildirimi al覺nmas覺 羹zerine kendisinden maddenin birinci f覺kras覺nda belirtilen artlar覺 yerine getirmesi istenecekler aras覺nda, m羹kellefiyet kayd覺 re?sen terkin edilen t羹zel kiilii olmayan teekk羹llerin idarecileri de bulunmaktad覺r.

Buna g繹re, dernek ve vak覺flara ait iktisadi iletmeler gibi m羹kellefiyeti bulunan ancak ayr覺 bir t羹zel kiilii olmayan teekk羹llerin m羹nhas覺ran sahte belge d羹zenlemek amac覺yla m羹kellefiyet tesis ettirdiinin tespiti 羹zerine m羹kellefiyet kayd覺n覺n re?sen terkin edilmesi durumunda, bu teekk羹llerin m羹nhas覺ran sahte belge d羹zenleme fiilinin ilenmi olduu d繹nemde idarecisi olan kiilerin ie balama bildirimlerinin al覺nmas覺 羹zerine, maddenin birinci f覺kras覺nda belirtilen artlar yerine getirilmeden m羹kellefiyetleri tesis edilmeyecektir.

Dier taraftan, t羹zel kiilii bulunmayan teekk羹llerin m羹kellefiyetlerinin terkin tarihi itibar覺yla bunlar覺 idare edenlerin ticari, zirai veya mesleki bir faaliyetten dolay覺 mevcut bir m羹kellefiyetleri varsa bu m羹kellefiyetleri veya bu m羹kellefiyetlerin baka bir vergi dairesine nakledilmesi nedeniyle bu aamada kendilerinden maddenin birinci f覺kras覺ndaki artlar覺 yerine getirmeleri istenmeyecektir. Ancak, mezk羶r kiilerin m羹kellefiyetleri herhangi bir neden ile terkin edildikten sonra yeniden m羹kellefiyet tesis ettirmek i癟in ie balama bildiriminde bulunmalar覺 halinde, maddenin birinci f覺kras覺 h羹k羹mleri 癟er癟evesinde ilem tesis edilecektir.

rnek 2: Bakaca bir ticari, zirai ve mesleki faaliyeti olmad覺覺 halde m羹nhas覺ran sahte belge d羹zenlemek amac覺yla m羹kellefiyet tesis ettirdii tespit olunan ve rapora istinaden m羹kellefiyet kayd覺 30/11/2015 tarihi itibar覺yla Ankara Cumhuriyet Vergi Dairesi taraf覺ndan re?sen terkin edilen t羹zel kiilii olmayan m羹kellef (B) teekk羹l羹n羹n, m羹nhas覺ran sahte belge d羹zenleme fiilinin ilenmi olduu d繹nemde idarecisi olan Bay (C)?nin 襤stanbul Sar覺gazi Vergi Dairesine 2017 y覺l覺nda ie balama bildiriminde bulunmas覺 halinde, m羹kellefiyetinin tesis edilebilmesi i癟in Bay (C)?nin ve (B) teekk羹l羹n羹n varsa t羹m vergi bor癟lar覺n覺n 繹denmi ve Bay (C) taraf覺ndan teminat verilmi olmas覺 artt覺r.

(B) teekk羹l羹n羹n m羹kellefiyetinin terkin tarihi itibar覺yla Bay (C)?nin, ticari, zirai veya mesleki bir faaliyetten dolay覺 mevcut bir m羹kellefiyeti varsa bu m羹kellefiyeti veya bu m羹kellefiyetin baka bir vergi dairesine nakledilmesi nedeniyle bu aamada birinci f覺krada belirtilen artlar覺n yerine getirilmesi istenmeyecektir. Ancak, Bay (C)?nin bu m羹kellefiyeti herhangi bir neden ile terkin edildikten sonra yeniden m羹kellefiyet tesis ettirmek i癟in ie balama bildiriminde bulunmas覺 halinde, maddenin birinci f覺kras覺 h羹k羹mleri 癟er癟evesinde ilem tesis edilecektir.

4.1.3. M羹kellefiyet Kay覺tlar覺 Re?sen Terkin Edilen T羹zel Kiiler ile Bunlarla 襤likili Say覺lanlar 襤癟in Teminat Uygulamas覺

213 say覺l覺 Kanunun 153/A maddesinin birinci f覺kras覺 h羹km羹ne g繹re, m羹kellefiyet kayd覺 re?sen terkin edilen m羹kellefin t羹zel kii (ticaret irketi) olmas覺 durumunda bu m羹kelleflerin, kanuni temsilcilerinin, y繹netim kurulu 羹yelerinin, asgari % 10 ve 羹zeri hissesine sahip olan ger癟ek veya t羹zel kiilerin ya da bu kiilerin asgari % 10 ve 羹zeri hisseye sahip olduu veya y繹netiminde bulunduklar覺 teebb羹slerin ie balama bildiriminin al覺nmas覺 羹zerine maddenin birinci f覺kras覺nda belirtilen artlar yerine getirilmeden m羹kellefiyetleri tesis edilmeyecektir.

Ancak ticaret irketlerinin m羹kellefiyetlerinin terkin tarihi itibar覺yla bu irketlerle ilikili olan kiilerin (kanuni temsilci, y繹netim kurulu 羹yeleri vd.) ticari, zirai veya mesleki bir faaliyetten dolay覺 mevcut bir m羹kellefiyeti varsa bu m羹kellefiyetleri veya bu m羹kellefiyetlerin baka bir vergi dairesine nakledilmesi nedeniyle bu aamada kendilerinden maddenin birinci f覺kras覺nda belirtilen artlar覺 yerine getirmesi istenmeyecektir. Bununla birlikte, mezk羶r kiilerin m羹kellefiyetleri herhangi bir neden ile terkin edildikten sonra yeniden m羹kellefiyet tesis ettirmek i癟in ie balama bildiriminde bulunmalar覺 halinde, maddenin birinci f覺kras覺 h羹k羹mleri 癟er癟evesinde ilem tesis edilecektir.

rnek 3: Bakaca bir ticari, zirai ve mesleki faaliyeti olmad覺覺 halde m羹nhas覺ran sahte belge d羹zenlemek amac覺yla m羹kellefiyet tesis ettirdii tespit olunan ve rapora istinaden m羹kellefiyet kayd覺 30/11/2015 tarihi itibar覺yla Ankara Cumhuriyet Vergi Dairesi taraf覺ndan re?sen terkin edilen () Ltd. ti.?nin, m羹nhas覺ran sahte belge d羹zenleme fiilinin ilenmi olduu d繹nemde % 10 ve 羹zeri nispette hissedar覺 olan Bay (D)?nin 襤stanbul Sar覺gazi Vergi Dairesine 2017 y覺l覺nda ie balama bildiriminde bulunmas覺 halinde m羹kellefiyetinin tesis edilebilmesi i癟in Bay (D)?nin ve () Ltd. ti.?nin varsa t羹m vergi bor癟lar覺n覺n 繹denmi ve Bay (D) taraf覺ndan teminat verilmi olmas覺 artt覺r.

() Ltd. ti.?nin m羹kellefiyetinin terkin tarihi itibar覺yla Bay (D)?nin, ticari, zirai veya mesleki bir faaliyetten dolay覺 mevcut bir m羹kellefiyeti varsa, bu m羹kellefiyeti veya bu m羹kellefiyetin baka bir vergi dairesine nakledilmesi nedeniyle kendisinden bu aamada birinci f覺kradaki artlar覺 yerine getirmesi istenmeyecektir. Ancak, Bay (D)?nin bu m羹kellefiyeti herhangi bir neden ile terkin edildikten sonra yeniden m羹kellefiyet tesis ettirmek i癟in ie balama bildiriminde bulunmas覺 halinde, maddenin birinci f覺kras覺 h羹k羹mleri 癟er癟evesinde ilem tesis edilecektir.

rnek 4: 襤stanbul ili Vergi Dairesinin m羹kellefi olan (E) A.. hakk覺nda d羹zenlenen vergi inceleme raporunda m羹nhas覺ran sahte belge d羹zenlemek amac覺yla m羹kellefiyet tesis ettirdii tespit edilmi ve rapora istinaden 30/9/2014 tarihi itibar覺yla m羹kellefiyet kayd覺 re?sen terkin edilmitir.

(E) A..?nin, m羹nhas覺ran sahte belge d羹zenleme fiilinin ilenmi olduu d繹nemde kanuni temsilcisi olan Bay (F)?nin kendi ad覺na 2017 y覺l覺nda Erzurum Aziziye Vergi Dairesine m羹kellefiyet tesis ettirebilmesi i癟in ahs覺n覺n ve (E) A..?nin varsa t羹m vergi bor癟lar覺n覺n 繹denmi ve teminat verilmi olmas覺 gerekmektedir.

(E) A..?nin orta覺n覺n 2017 y覺l覺nda Antalya 癟kap覺lar Vergi Dairesine m羹kellefiyet tesis ettirmek istemesi durumunda ise orta覺n m羹nhas覺ran sahte belge d羹zenleme fiilinin ilenmi olduu d繹nemde irket sermayesinin asgari % 10?una sahip olup olmad覺覺na bak覺larak, sermaye pay覺n覺n % 10 ve 羹zeri nispette olmas覺 halinde maddenin birinci f覺kras覺 h羹k羹mleri 癟er癟evesinde ilem tesis edilecektir.

rnek 5: Bakaca bir ticari, zirai ve mesleki faaliyeti olmad覺覺 halde m羹nhas覺ran sahte belge d羹zenlemek amac覺yla m羹kellefiyet tesis ettirdii vergi incelemesine yetkili olanlarca d羹zenlenen rapor ile tespit olunan Ankara Ostim Vergi Dairesinin m羹kellefi (G) Ltd. ti.?nin m羹kellefiyet kayd覺, raporda belirtilen 24/6/2014 tarihi itibar覺yla re?sen terkin edilmitir.

(G) Ltd. ti.?nin 羹癟 ger癟ek kii orta覺 bulunmakta olup, Bay (H)?nin ortakl覺k pay覺 % 90, Bay (I)?n覺n ortakl覺k pay覺 % 4 ve Bay (襤)?nin ortakl覺k pay覺 % 6?d覺r. Bay (襤) ayn覺 zamanda irketin kanuni temsilcisidir.

Bursa Setba覺 Vergi Dairesi taraf覺ndan ie balama bildirimi al覺nan (J) A..?nin evraklar覺n覺n tetkikinden, (G) Ltd. ti.?nin % 4 payla orta覺 olan Bay (I)?n覺n yeni kurulan (J) A..?nin sermayesinin % 15?ine sahip olduu anla覺lm覺t覺r. Bay (I), (G) Ltd. ti.?nin sermayesinin % 10?undan az覺na sahip olduundan ve (G) Ltd. ti.?de kanuni temsilci veya y繹netim kurulu 羹yesi vasf覺n覺 haiz olmad覺覺ndan, (J) A.. hakk覺nda madde kapsam覺nda ilem yap覺lmayacakt覺r.

Bay (襤)?nin, (J) A..?ye %10?dan daha az sermaye pay覺yla ortak olmas覺 halinde de konu madde kapsam覺nda deerlendirilmeyecektir.

Ancak, Bay (襤)?nin, (G) Ltd. ti.?deki ortakl覺k pay覺 % 6 olmas覺na ramen s繹z konusu irkette kanuni temsilci olmas覺 nedeniyle, (J) A..?ye y繹netim kurulu 羹yesi, kanuni temsilci veya asgari % 10 payla ortak olmas覺 halinde, maddenin birinci f覺kras覺ndaki artlar yerine getirilmeden (J) A..?nin m羹kellefiyeti tesis edilmeyecektir.

4.1.4. M羹nhas覺ran Sahte Belge D羹zenleme Fiilinin 襤lenmesinde Bilfiil Bulunduklar覺 Tespit Edilenler 襤癟in Teminat Uygulamas覺

M羹kellefin bakaca bir ticari, zirai ve mesleki faaliyeti olmad覺覺 halde m羹nhas覺ran sahte belge d羹zenlemek amac覺yla m羹kellefiyet tesis ettirdiini tespit eden raporda, sahte belge d羹zenleme fiilinin ilenmesinde bilfiil bulunduklar覺 tespit edilen ve raporda a癟覺k癟a isimlerine yer verilen kiilerin ie balama bildiriminde bulunmalar覺 halinde de maddenin birinci f覺kras覺 h羹k羹mleri tatbik edilir.

rnek 6: Ankara K覺z覺lbey Vergi Dairesi m羹kelleflerinden (K) A.. hakk覺nda yap覺lan vergi incelemesi sonucunda d羹zenlenen raporda, m羹kellefin bakaca bir ticari, zirai ve mesleki faaliyeti olmad覺覺 halde m羹nhas覺ran sahte belge d羹zenleme faaliyetinde bulunduu tespiti 羹zerine vergi dairesince m羹kellefiyet kayd覺 20/4/2015 tarihi itibar覺yla re?sen terkin edilmitir. S繹z konusu raporda, an覺lan irket ile herhangi bir ortakl覺k veya idarecilik ilikisi bulunmayan Bay (L)?nin sahte belge d羹zenleme faaliyetinde bilfiil bulunduu tespit edilmitir.

Bay (L) taraf覺ndan 2017 y覺l覺nda yap覺lan ie balama bildirimi 羹zerine ad覺na m羹kellefiyet tesis edilebilmesi i癟in, (K) A..?nin ve Bay (L)?nin varsa t羹m vergi bor癟lar覺n覺n 繹denmi ve Bay (L)?den teminat al覺nm覺 olmas覺 gerekmektedir.

4.1.5. M羹nhas覺ran Sahte Belge D羹zenleme Fiilinin Belirli Bir Tarihten Sonra 襤lenmeye Balanm覺 Olmas覺

Vergi inceleme raporunda m羹nhas覺ran sahte belge d羹zenleme fiilinin, m羹kellefiyet tesisinden itibaren deil de belirli bir tarihten sonra ilenmeye baland覺覺 tespit edilmise raporda belirtilen bu tarihten 繹nceki d繹nemlere ilikin kanuni temsilciler, y繹netim kurulu 羹yeleri, asgari % 10 hisseye sahip ortaklar, bunlar覺n asgari % 10 orta覺 olduu veya y繹netiminde bulunduklar覺 teebb羹sler ile adi ortakl覺k ortaklar覺 ve t羹zel kiilii olmayan teekk羹l idarecileri hakk覺nda birinci f覺kra h羹k羹mleri tatbik edilmez.

rnek 7: 24/9/2013 tarihinde kurulmu olan (M) A.. hakk覺nda d羹zenlenen rapor ile 14/5/2015 tarihinden itibaren m羹nhas覺ran sahte belge d羹zenlemek amac覺yla faaliyette bulunduu tespit edilmi ve Bursa 襤neg繹l Vergi Dairesince m羹kellefiyet kayd覺 raporda belirtilen tarih itibar覺yla re?sen terkin edilmitir.

irketin kurucu ortaklar覺ndan olan Bay (N) % 30?luk hissesinin tamam覺n覺 10/4/2014 tarihinde Bay (O)?ya devrederek irketten ayr覺lm覺t覺r. Dolay覺s覺yla Bay (N)?nin ie balama bildiriminde bulunmas覺 halinde birinci f覺kradaki artlar aranmadan m羹kellefiyeti tesis edilecektir.

4.1.6. 襤e Balama Bildiriminde Bulunulmas覺 Gerekmeyen M羹kellefiyet Tesisleri

193 say覺l覺 Kanuna g繹re ticari, zirai ve mesleki kazan癟lar d覺覺nda gelir elde eden ger癟ek kiiler, maddenin birinci f覺kras覺nda say覺lanlardan olsalar dahi bu gelirlerinin vergilendirilmesi i癟in ie balama bildiriminde bulunmak zorunda olmad覺klar覺ndan, bu kiiler ad覺na tesis edilecek gelir vergisi m羹kellefiyetleri i癟in maddenin birinci f覺kra h羹k羹mleri uygulanmaz.

4.1.7. M羹kellefiyet Tesis Ettirmeksizin Kay覺t D覺覺 Faaliyette Bulunduu Tespit Edilenlerin Durumu

213 say覺l覺 Kanunun 153/A maddesinin birinci f覺kras覺nda say覺lanlardan olup ie balama bildiriminde bulunmas覺 gerekirken, faaliyetini vergi dairesinin bilgisi d覺覺nda s羹rd羹renlerin bu durumlar覺n覺n tespiti halinde, bu kiiler hakk覺nda idarece teminat istenmeden m羹kellefiyete ilikin gerekli ilemler tesis ettirilir.

Bu durumda m羹kellefiyet tesis tarihinden itibaren bir ay i癟inde ilgili vergi dairesi taraf覺ndan; otuz g羹n i癟erisinde teminat verilmesi ve m羹kellefiyet kayd覺 re?sen terkin edilen m羹kellefin ve kendilerinin varsa t羹m vergi bor癟lar覺n覺n 繹denmesi, yaz覺l覺 olarak talep edilir.

Yaz覺n覺n tebli tarihinden itibaren otuz g羹nl羹k s羹re i癟erisinde bu artlar yerine getirilmezse istenen teminat tutar覺 verilen s羹renin son g羹n羹 vade tarihi kabul edilmek suretiyle s繹z konusu m羹kellefler ad覺na teminat alaca覺 olarak tahakkuk ettirilir. Teminat alaca覺, bu m羹kelleflerden 6183 say覺l覺 Kanun uyar覺nca gecikme zamm覺 tatbik edilerek takip ve tahsil edilir.

Otuz g羹nl羹k s羹re sonunda bu artlar覺n yerine getirilmemesi halinde, m羹kelleflerin a癟覺lm覺 olan m羹kellefiyet kay覺tlar覺 vergi dairesi taraf覺ndan ayr覺ca terkin edilir.

M羹kelleflerin faaliyetlerine devam etmek istemeleri durumunda, m羹kellefiyetin tesis edilebilmesi i癟in m羹kellefiyet kayd覺 re?sen terkin edilen m羹kellefin ve kendilerinin varsa t羹m vergi bor癟lar覺 ile teminat alaca覺 tutar覺n覺n 繹denmi olmas覺 artt覺r.

4.2. Tebliin (4.1) No.lu B繹l羹m羹nde Say覺lan Ger癟ek ve T羹zel Kiiler ile T羹zel Kiilii Olmayan Teekk羹llerle Balant覺l覺 Olan Adi Ortakl覺klar覺n, Ticaret irketlerinin ve T羹zel Kiilii Olmayan Teekk羹llerin 襤e Balama Bildiriminde Bulunmas覺 Halinde Teminat Uygulamas覺

213 say覺l覺 Kanunun 153/A maddesinin ikinci f覺kras覺 h羹km羹ne g繹re, maddenin birinci f覺kras覺nda say覺lanlar覺n ahsen veya dorudan m羹kellefiyet tesis ettirmeyip de ie balama bildiriminde bulunan;

- Bir adi ortakl覺覺n orta覺,

- Bir ticaret irketinin kanuni temsilcisi, y繹netim kurulu 羹yesi, % 10 veya fazlas覺 nispette hissedar覺 veya

- T羹zel kiilii olmayan bir teekk羹l羹n idarecisi

s覺fat覺n覺 ta覺malar覺 halinde de maddenin birinci f覺kras覺 h羹km羹 uygulanacakt覺r.

Buna g繹re, maddenin birinci f覺kras覺nda say覺lanlar覺n orta覺 olduklar覺 adi ortakl覺klar覺n, kanuni temsilcisi, y繹netim kurulu 羹yesi, irket sermayesinin asgari % 10?una sahip olduklar覺 ticaret irketlerinin veya idare ettikleri t羹zel kiilii olmayan teekk羹llerin ie balama bildiriminde bulunmalar覺 durumunda, bunlar nezdinde m羹kellefiyet tesis edilebilmesi i癟in, kendileri ile m羹kellefiyet kay覺tlar覺 re?sen terkin edilenlerin, varsa t羹m vergi bor癟lar覺n覺n 繹denmi ve teminat verilmi olmas覺 artt覺r.

rnek 8: Bakaca bir ticari, zirai ve mesleki faaliyeti olmad覺覺 halde m羹nhas覺ran sahte belge d羹zenlemek amac覺yla serbest meslek erbab覺 olarak m羹kellefiyet tesis ettirdii vergi incelemesine yetkili olanlarca d羹zenlenen rapor ile tespit olunan Bay ()?n羹n m羹kellefiyet kayd覺, Ankara Ostim Vergi Dairesince raporda belirtilen 24/6/2014 tarihi itibar覺yla re?sen terkin edilmitir.

Bursa Nil羹fer Vergi Dairesince ie balama bildirimi al覺nan (P) A..?nin evraklar覺n覺n tetkikinden, Bay ()?n羹n, (P) A..?de en az % 10 ortakl覺k pay覺n覺n olduu veya kanuni temsilci/y繹netim kurulu 羹yesi vasf覺n覺 haiz bulunduu tespit edildiinde, maddenin birinci f覺kras覺ndaki artlar覺 yerine getirmeden (P) A..?nin m羹kellefiyeti tesis edilmeyecektir.

rnek 9: Bakaca bir ticari, zirai ve mesleki faaliyeti olmad覺覺 halde m羹nhas覺ran sahte belge d羹zenlemek amac覺yla m羹kellefiyet tesis ettirdii vergi incelemesine yetkili olanlarca d羹zenlenen rapor ile tespit edilen (R) Ltd. ti.?nin m羹kellefiyet kayd覺 Ankara Kavakl覺dere Vergi Dairesince raporda belirtilen 18/9/2014 tarihi itibar覺yla re?sen terkin edilmitir.

(R) Ltd. ti.?nin iki ger癟ek kii orta覺 bulunmakta olup, bunlardan Bay (S)?nin ortakl覺k pay覺 % 70, Bay ()?nin ortakl覺k pay覺 ise % 30?dur. Ayr覺ca, Bay (S)?nin Ankara K覺z覺lbey Vergi Dairesinin faal m羹kelleflerinden (T) A..?de 17/9/2013 tarihinden itibaren % 10 ortakl覺k pay覺 mevcut bulunmaktad覺r.

2017 y覺l覺nda Ankara Ostim Vergi Dairesi taraf覺ndan ie balama bildirimi al覺nan (U) Ltd. ti.?de, (T) A..?nin % 10 ortakl覺k pay覺 bulunduu tespit edilmitir. Bu durumda, (U) Ltd. ti.?nin m羹kellefiyetinin tesis edilebilmesi ancak (R) Ltd. ti.?nin ve (U) Ltd. ti.?nin varsa t羹m vergi bor癟lar覺n覺n 繹denmesi ve (U) Ltd. ti.?nin verecei teminat ile m羹mk羹nd羹r.

te yandan, Bay (S)?nin % 10 ortakl覺k pay覺n覺n bulunduu (T) A.. hakk覺nda, keyfiyetin Ankara K覺z覺lbey Vergi Dairesinin 覺tt覺la覺na girdii tarihten itibaren maddenin 羹癟羹nc羹 f覺kras覺 kapsam覺nda bu Tebliin (4.3) No.lu b繹l羹m羹nde a癟覺kland覺覺 ekilde ilem tesis edilmesi gerekmektedir.

4.3. Tebliin (4.1) No.lu B繹l羹m羹nde Say覺lan Ger癟ek ve T羹zel Kiiler ile T羹zel Kiilii Olmayan Teekk羹llerin; M羹kellefiyeti Bulunan Adi Ortakl覺k, Ticaret irketi ve T羹zel Kiilii Olmayan Teekk羹l Orta覺, Kanuni Temsilcisi veya 襤darecisi Olmas覺, Bunlar覺 Devralmas覺, K覺smen veya Tamamen Bunlara Devrolunmas覺 Halinde Teminat Uygulamas覺

4.3.1. 213 say覺l覺 Kanunun 153/A maddesinin 羹癟羹nc羹 f覺kras覺nda, birinci f覺krada say覺lan kiilerin; bir adi ortakl覺覺n, ticaret irketinin veya t羹zel kiilii olmayan teekk羹l羹n kanuni temsilcisi, y繹netim kurulu 羹yesi, idarecisi, asgari % 10 nispetinde orta覺 olduunun anla覺lmas覺 veya bunlar覺 devralmas覺, s繹z konusu m羹kellefiyetlerin k覺smen veya tamamen bunlara devrolunmas覺 halinde yap覺lacak ilemler h羹k羹m alt覺na al覺nm覺t覺r.

Buna g繹re, maddenin birinci f覺kras覺nda say覺lanlarla ortakl覺k, y繹netiminde bulunma, devralma, devrolunma keyfiyetinin, faaliyeti devam eden m羹kellefin bal覺 olduu vergi dairesinin 覺tt覺la覺na girmesinden itibaren bir ay i癟inde bu m羹kellefe hitaben yaz覺lacak bir yaz覺 ile otuz g羹n i癟inde;

- Birinci f覺kra h羹km羹ne g繹re teminat verilmesi,

- M羹kellefiyet kayd覺 vergi dairesince re?sen terkin edilmi olan m羹kellefin varsa t羹m vergi bor癟lar覺n覺n 繹denmesi

istenir.

Bu durumda m羹kellefin iki se癟enei bulunmaktad覺r. Birinci se癟enek, yaz覺y覺 tebell羹 ettii tarihten itibaren otuz g羹n i癟inde yukar覺da say覺lan artlar覺 yerine getirmektir. 襤kinci se癟enek ise s繹z konusu kiilerin mevcut m羹kellefiyetteki stat羹lerinin bu s羹re i癟erisinde sona erdirilmesidir.

襤ki se癟enekten birinin verilen s羹rede yerine getirilmemesi halinde, istenen teminat tutar覺 verilen s羹renin son g羹n羹 vade tarihi olarak kabul edilmek suretiyle mevcut m羹kellef ad覺na teminat alaca覺 olarak tahakkuk ettirilir. Teminat alaca覺, bu m羹kelleften 6183 say覺l覺 Kanun uyar覺nca gecikme zamm覺 tatbik edilerek takip ve tahsil edilir.

Ayr覺ca, bu m羹kellef birinci f覺krada say覺lanlar覺n teminat isteme tarihi itibar覺yla tahakkuk etmi t羹m vergi bor癟lar覺ndan m羹terek ve m羹teselsil sorumludur. Maddede 繹ng繹r羹len stat羹 sona erdirme art覺n覺n verilen s羹reden sonra ger癟ekletirilmesi halinde de m羹terek ve m羹teselsil sorumlu olunan bor癟lar覺n ve teminat alaca覺n覺n takibine devam edilir.

4.3.2. 癟羹nc羹 f覺kra kapsam覺nda, s繹z konusu kiilerin stat羹lerinin otuz g羹nl羹k s羹reden sonra herhangi bir tarihte sona erdirilmesi durumunda, varsa al覺nm覺 olan teminat iade edilmez.

Dier taraftan, otuz g羹nl羹k s羹re i癟erisinde mezk羶r kiilerin stat羹lerinin sona erdirilmesine y繹nelik yasal giriimleri balatm覺 olan ve bu durumu muteber vesikalar ile ispat ve tevsik eden m羹kelleflerden al覺nm覺 olan teminat, bu yasal giriimler sonucunda stat羹lerinin sona erdirilmesi art覺yla, maddenin yedinci f覺kras覺ndaki s羹re ve artlar aranmaks覺z覺n vergi dairesi taraf覺ndan iade olunur.

rnek 10: Bakaca bir ticari, zirai ve mesleki faaliyeti olmad覺覺 halde m羹nhas覺ran sahte belge d羹zenlemek amac覺yla m羹kellefiyet tesis ettirdii ve 1.180.000 TL tutar覺nda sahte belge d羹zenledii vergi incelemesine yetkili olanlarca d羹zenlenen vergi inceleme raporu ile tespit edilen () A..?nin m羹kellefiyet kayd覺 11/3/2014 tarihi itibar覺yla 襤stanbul Merter Vergi Dairesince re?sen terkin edilmitir.

() A..?nin kanuni temsilcisi Bay (V)?nin, 12/6/2013 tarihinden itibaren, Konya Sel癟uk Vergi Dairesi m羹kellefi (Y) Ltd. ti.?nin % 15 hisseli orta覺 olduu keyfiyeti 2017 y覺l覺 i癟erisinde Konya Sel癟uk Vergi Dairesinin 覺tt覺la覺na girdiinde, s繹z konusu 覺tt覺la tarihinden itibaren bir ay i癟erisinde (Y) Ltd. ti.?ye yaz覺lacak bir yaz覺 ile yaz覺n覺n tebliinden itibaren otuz g羹n i癟erisinde () A..?nin, teminat isteme tarihi itibar覺yla var olduu anla覺lan 65.000 TL tutar覺ndaki vergi borcunu 繹demesi ile 118.000 TL tutar覺nda teminat vermesi yaz覺l覺 olarak istenir.

Otuz g羹nl羹k s羹re i癟erisinde artlar覺n yerine getirilmemesi ve Bay (V)?nin stat羹s羹n羹n devam ettirilmesi halinde, istenen teminat tutar覺 verilen s羹renin son g羹n羹 vade tarihi olarak kabul edilmek suretiyle (Y) Ltd. ti. ad覺na teminat alaca覺 olarak tahakkuk ettirilir. Tahakkuk ettirilen 118.000 TL tutar覺ndaki teminat alaca覺 ile () A..?nin teminat isteme tarihi itibar覺yla tahakkuk etmi 65.000 TL tutar覺ndaki vergi borcu m羹terek ve m羹teselsil sorumlu s覺fat覺yla (Y) Ltd. ti.?den 6183 say覺l覺 Kanun uyar覺nca takip ve tahsil edilir.

Dier taraftan, () A..?nin teminat isteme tarihi itibar覺yla tahakkuk etmi 65.000 TL tutar覺ndaki vergi borcundan kendisinin ve kanuni temsilcisi Bay (V)?nin 6183 say覺l覺 Kanun uyar覺nca sorumluluunun devam edecei tabiidir.

4.4. Al覺nan Teminatlar覺n 襤adesi

4.4.1. 213 say覺l覺 Kanunun 153/A maddesinin birinci, ikinci ve 羹癟羹nc羹 f覺kralar覺nda say覺lan haller dolay覺s覺yla al覺nan teminatlar覺n iadesi hususu, maddenin yedinci f覺kras覺nda d羹zenlenmitir.

S繹z konusu d羹zenlemeye g繹re, birinci, ikinci ve 羹癟羹nc羹 f覺kralarda say覺lan hallerden dolay覺 teminat al覺nmas覺n覺 takip eden takvim y覺l覺n覺n ba覺ndan itibaren 羹癟 y覺l i癟inde, sahte veya muhteviyat覺 itibar覺yla yan覺lt覺c覺 belge kullan覺lmas覺 hari癟, 213 say覺l覺 Kanunun 359 uncu maddesinde say覺lan fiillerden herhangi birinin ilenmediinin vergi incelemesine yetkili olanlar taraf覺ndan d羹zenlenecek vergi inceleme raporu ile tespit edilmesi durumunda, al覺nm覺 olan teminat bakaca vergi borcu bulunmamas覺 kayd覺yla m羹kellefe iade edilir.

Teminat覺n iade edilebilmesi fiillerin ilenmediinin tespitine bal覺 olduu i癟in, bu m羹kellefler hakk覺nda s繹z konusu 羹癟 y覺l覺n sonundan itibaren en ge癟 羹癟 ay i癟inde bir vergi incelemesi istenilir. Yap覺lan inceleme neticesinde 羹癟 y覺l覺n tamam覺nda, sahte veya muhteviyat覺 itibar覺yla yan覺lt覺c覺 belge kullan覺lmas覺 hari癟, 359 uncu maddede say覺lan herhangi bir fiilin ilenmedii tespitine raporda yer verilmesi halinde, al覺nm覺 olan teminat bakaca vergi borcunun olmamas覺 art覺yla iade edilir. Bakaca vergi borcunun olmas覺 durumunda, bu bor癟 tutar覺 繹denmeksizin teminat iade edilmez.

4.4.2. S繹z konusu inceleme neticesinde sahte belge d羹zenleme fiilinin ilendii tespit edilmise iki farkl覺 durum ortaya 癟覺kacakt覺r. 襤nceleme raporunda, teminat覺 g繹steren m羹kellefin bakaca bir ticari, zirai ve mesleki faaliyeti olmad覺覺 halde m羹nhas覺ran sahte belge d羹zenlemek amac覺yla m羹kellefiyet tesis ettirdii ve m羹kellefiyet kayd覺n覺n terkin edilmesi gerektii tespit edilmise m羹kellefiyet kayd覺 vergi dairesince terkin edilir. Ayr覺ca, terkin tarihi itibar覺yla 繹denmemi vergi bor癟lar覺 ile ilenmi olan fiillerden doan vergi borcu al覺nan teminattan mahsup edilir. Bu mahsuptan sonra da artan bir tutar覺n bulunmas覺 durumunda, kalan teminat tutar覺 m羹kellefe iade edilir.

Raporda, fiilin maddenin d繹rd羹nc羹 f覺kras覺 kapsam覺nda olduu, dier bir ifadeyle teminat覺 g繹steren m羹kellefin ticari, zirai ve mesleki faaliyetinin yan覺nda sahte belge d羹zenleme fiilini iledii tespit edilmise m羹kellefin tahakkuk etmi t羹m vergi bor癟lar覺 ile ilenen fiilden doan vergi bor癟lar覺 daha evvel al覺nm覺 olan teminattan mahsup edilir. Ayr覺ca m羹kelleften maddenin d繹rd羹nc羹 f覺kras覺 h羹km羹nce, bu Tebliin (5.1) No.lu b繹l羹m羹nde yer alan a癟覺klamalara uygun olarak yeniden teminat g繹stermesi istenir. Bu teminat覺n hesab覺nda mahsup neticesinde kalan teminat tutar覺, istenecek yeni teminat tutar覺ndan d羹羹l羹r. Teminat覺n g繹sterilmemesi halinde, istenen teminat tutar覺 verilen s羹renin son g羹n羹 vade tarihi olarak kabul edilmek suretiyle m羹kellef ad覺na teminat alaca覺 olarak tahakkuk ettirilir. Teminat alaca覺, bu m羹kelleften 6183 say覺l覺 Kanun uyar覺nca gecikme zamm覺 tatbik edilerek takip ve tahsil edilir.

4.4.3. Maddenin yedinci f覺kras覺nda yer alan ?羹癟? y覺ll覺k s羹re tamamlanmadan m羹kellefin faaliyetini terk etmesi durumunda bu m羹kellef, m羹kellefiyet kayd覺n覺n terkin tarihinden itibaren en ge癟 羹癟 ay i癟inde vergi incelemesine sevk edilir. Sahte veya muhteviyat覺 itibar覺yla yan覺lt覺c覺 belge kullan覺lmas覺 hari癟, 359 uncu maddede say覺lan fiillerden herhangi birinin ilenmediinin vergi incelemesine yetkili olanlar taraf覺ndan d羹zenlenecek vergi inceleme raporu ile tespit edilmesi durumunda, al覺nm覺 olan teminat bakaca vergi borcu bulunmamas覺 kayd覺yla m羹kellefe iade edilir. Vergi borcu varsa teminat tutar覺ndan 繹ncelikle bu bor癟 mahsup edilir. Yap覺lan inceleme neticesinde de bir vergi tarh edilmesi durumunda, kalan teminat tutar覺 m羹kellefin tahakkuk edecek vergi bor癟lar覺ndan mahsup edilmek 羹zere bekletilir. Yap覺lacak mahsup sonras覺nda artan bir tutar覺n bulunmas覺 durumunda kalan teminat tutar覺 m羹kellefe iade olunur.

Teminat覺n iadesinden sonra, bu kapsamdaki m羹kelleflerin 羹癟 y覺ll覺k s羹re i癟inde veya sonras覺nda yeniden ie balama bildiriminde bulunmalar覺 halinde, teminat isteme ilemleri tekrar yap覺l覺r. Maddede belirtilen artlar覺 yerine getirenlerin m羹kellefiyetleri vergi dairesince yeniden tesis edilir. Bu durumda, teminat al覺nmas覺n覺 takip eden takvim y覺l覺n覺n ba覺ndan balamak 羹zere 羹癟 y覺l tamamland覺ktan sonra en ge癟 羹癟 ay i癟inde m羹kellef yeniden vergi incelemesine sevk edilir ve bu Tebliin (4.4.1) ve (4.4.2) No.lu b繹l羹mlerinde a癟覺kland覺覺 ekilde ilem yap覺l覺r.

4.5. 3568 Say覺l覺 Kanun Kapsam覺nda Faaliyette Bulunan Meslek Mensuplar覺n覺n Durumu

4.5.1. 3568 Say覺l覺 Kanun Kapsam覺nda Faaliyette Bulunan Meslek Mensuplar覺n覺n Tebliin (4.1) No.lu B繹l羹m羹nde Say覺lan Fiillere 襤tirak Etmesi Halinde Ceza ve Teminat Uygulamas覺

4.5.1.1. 213 say覺l覺 Kanunun 153/A maddesinin beinci f覺kras覺nda, 3568 say覺l覺 Kanun kapsam覺nda faaliyette bulunan meslek mensuplar覺 hakk覺nda tesis edilecek ilemlere ilikin h羹k羹mlere yer verilmitir.

Bu h羹k羹mlere g繹re, m羹kellefiyet kay覺tlar覺 re?sen terkin edilenlerin m羹nhas覺ran sahte belge d羹zenleme fiillerine itirak ettii inceleme raporu ile tespit edilen meslek mensuplar覺 hakk覺nda 羹癟 y覺l s羹reyle ge癟ici olarak mesleki faaliyetten al覺koyma cezas覺 uygulanacakt覺r. Meslek mensubu hakk覺nda ge癟ici olarak mesleki faaliyetten al覺koyma cezas覺n覺n uygulanabilmesi i癟in, m羹nhas覺ran sahte belge d羹zenleme fiiline itirak nedeniyle kendisi ad覺na 213 say覺l覺 Kanunun 344 羹nc羹 maddesinin ikinci f覺kras覺na g繹re kesilen vergi ziya覺 cezas覺n覺n kesinlemesi artt覺r.

Meslek mensubunun itirak fiilinin kesinlemesi halinde, bu durum vergi dairesi bakanl覺klar覺/defterdarl覺klarca Bakanl覺a bildirilir. Bakanl覺k, meslek mensubu hakk覺nda s繹z konusu ceza ileminin uygulanmas覺 i癟in meslek mensubunun bal覺 bulunduu odaya bildirim yapar.

Bakanl覺k taraf覺ndan yap覺lan bildirimin oda kay覺tlar覺na girdii tarihten itibaren be i g羹n羹 i癟erisinde ilgili meslek mensubuna 羹癟 y覺l s羹reyle ge癟ici olarak mesleki faaliyetten al覺koyma cezas覺 verilir ve cezan覺n verildii bu tarih 羹癟 y覺ll覺k s羹renin balang覺癟 tarihi olarak kabul edilir. Bu karar 羹癟 i g羹n羹 i癟erisinde Bakanl覺k, TRMOB, meslek mensubu ve meslek mensubunun bal覺 olduu vergi dairesine bildirilir.

Meslek mensubu hakk覺nda 羹癟 y覺l s羹reyle ge癟ici olarak mesleki faaliyetten al覺koyma cezas覺 uygulamas覺nda bu Tebli ile d羹zenleme yap覺lmayan hallerde, 31/10/2000 tarihli ve 24216 say覺l覺 Resm簾 Gazete?de yay覺mlanan Serbest Muhasebeci Mali M羹avirlik ve Yeminli Mali M羹avirlik Kanunu Disiplin Y繹netmeliinin 12 nci maddesi h羹k羹mleri uygulan覺r.

4.5.1.2. Hakk覺nda 羹癟 y覺l s羹reyle ge癟ici olarak mesleki faaliyetten al覺koyma cezas覺 uygulanan meslek mensubunun s羹renin sonunda mesleki faaliyetine tekrar devam etmek istemesi halinde, bal覺 olaca覺 vergi dairesine ie balama bildiriminde bulunmas覺 gerekir. 襤e balama bildiriminin al覺nmas覺 羹zerine, vergi dairesi m羹kellefiyet tesis ilemlerini genel usuller 癟er癟evesinde ger癟ekletirir.

Ayr覺ca, ie balama bildiriminin al覺nd覺覺 tarihten itibaren bir ay i癟inde vergi dairesi taraf覺ndan haz覺rlanacak bir yaz覺 ile yaz覺n覺n tebell羹羹nden itibaren otuz g羹n i癟erisinde meslek mensubundan teminat g繹stermesi istenir. Teminat覺n s羹resinde g繹sterilmemesi halinde, istenen teminat tutar覺 verilen s羹renin son g羹n羹 vade tarihi olarak kabul edilmek suretiyle meslek mensubu ad覺na teminat alaca覺 olarak tahakkuk ettirilir. Tahakkuk ettirilen teminat alaca覺, 6183 say覺l覺 Kanun uyar覺nca gecikme zamm覺 tatbik edilerek takip ve tahsil edilir.

4.5.1.3. Hakk覺nda 羹癟 y覺l s羹reyle ge癟ici olarak mesleki faaliyetten al覺koyma cezas覺 uygulanan meslek mensubunun cezan覺n tatbiki m羹ddetince, 3568 say覺l覺 Kanunun ?Meslein konusu? bal覺kl覺 2 nci maddesi kapsam覺nda olmamak art覺yla faaliyette bulunmas覺 m羹mk羹nd羹r. S繹z konusu faaliyetler i癟in tesis edilecek m羹kellefiyet nedeniyle 213 say覺l覺 Kanunun 153/A maddesi h羹k羹mleri uygulanmayacakt覺r.

4.5.2. Tebliin (4.5.1) No.lu B繹l羹m羹ne G繹re Al覺nan Teminat覺n 襤adesi

4.5.2.1. 213 say覺l覺 Kanunun 153/A maddesinin sekizinci f覺kras覺nda, 3568 say覺l覺 Kanuna g繹re faaliyette bulunan meslek mensuplar覺ndan maddenin beinci ve alt覺nc覺 f覺kralar覺na g繹re al覺nan teminatla ilgili yap覺lacak ilemler h羹k羹m alt覺na al覺nm覺t覺r.

4.5.2.2. M羹kellefiyet kay覺tlar覺 re?sen terkin edilenlerin m羹nhas覺ran sahte belge d羹zenleme fiiline itirak etmeleri nedeniyle meslek mensuplar覺ndan teminat覺n Tebliin (4.5.1) No.lu b繹l羹m羹nde a癟覺klanan ekilde al覺nmas覺n覺 takip eden takvim y覺l覺n覺n ba覺ndan itibaren be y覺l i癟inde, bakaca bir ticari, zirai ve mesleki faaliyeti olmad覺覺 halde m羹nhas覺ran sahte belge d羹zenleme veya mevcut faaliyetin yan覺nda sahte belge d羹zenleme fiillerinin ilendiinin ya da bu fiillere itirak edildiinin tespit edilmemi olmas覺 halinde, bakaca vergi borcu bulunmamas覺 art覺yla, meslek mensubundan al覺nan teminat iade edilir.

4.5.2.3. Meslek mensuplar覺na s繹z konusu teminat覺n iade edilmesi i癟in yukar覺da belirtilen fillerin ilenmediinin tespiti amac覺yla 繹zel bir inceleme yap覺lmayacakt覺r. Ancak, teminat al覺nmas覺n覺 takip eden takvim y覺l覺n覺n ba覺ndan itibaren be y覺l i癟inde bir tespit olmas覺 durumunda, tespit edilen yeni fiil;

- M羹nhas覺ran sahte belge d羹zenleme fiiline itirak eklinde ise konunun Bakanl覺k癟a meslek mensubunun bal覺 bulunduu odaya bildirilmesi 羹zerine, yap覺lan bildirimin oda kay覺tlar覺na girdii tarihten itibaren be i g羹n羹 i癟erisinde meslek mensubu hakk覺nda meslekten 癟覺karma cezas覺 tatbik edilir. Bu karar 羹癟 i g羹n羹 i癟erisinde Bakanl覺k, TRMOB, meslek mensubu ve meslek mensubunun bal覺 olduu vergi dairesine bildirilir,

- Mevcut faaliyet yan覺nda sahte belge d羹zenleme fiiline itirak eklinde ise bu Tebliin (5.3.1) No.lu b繹l羹m羹nde yer alan a癟覺klamalara g繹re ilem tesis edilerek meslek mensubundan yeniden teminat istenir.

4.5.2.4. Meslek mensubu hakk覺nda meslekten 癟覺karma cezas覺n覺n uygulanmas覺, s繹z konusu meslek mensubunun ilemi olduu itirak fiili nedeniyle kendisi hakk覺nda 213 say覺l覺 Kanunun 344 羹nc羹 maddesinin ikinci f覺kras覺na g繹re kesilen vergi ziya覺 cezas覺n覺n kesinlemesine bal覺 olduundan, itirak nedeniyle kesilen vergi ziya覺 cezas覺 kesinleen meslek mensuplar覺n覺n bilgisi, meslekten 癟覺karma cezas覺n覺n uygulanmas覺n覺 salamak 羹zere meslek mensubunun bal覺 bulunduu odaya bildirim yap覺labilmesi i癟in, vergi dairesi bakanl覺klar覺/defterdarl覺klarca Bakanl覺a g繹nderilir.

4.5.2.5. Ge癟ici olarak mesleki faaliyetten al覺konulanlar ile meslekten 癟覺kar覺lanlar bu yasaklar覺n gereklerini derhal yerine getirecek olup, bu gerekleri yerine getirmeyenler hakk覺nda ilgili odalar veya TRMOB taraf覺ndan Cumhuriyet basavc覺l覺覺na su癟 duyurusunda bulunulur.

4.5.2.6. Meslek mensubu hakk覺nda meslekten 癟覺karma cezas覺 uygulamas覺nda bu Tebli ile d羹zenleme yap覺lmayan hallerde Serbest Muhasebeci Mali M羹avirlik ve Yeminli Mali M羹avirlik Kanunu Disiplin Y繹netmeliinin 12 nci maddesi h羹k羹mleri uygulan覺r.

5. Mevcut Faaliyet Yan覺nda Sahte Belge D羹zenlenmesi Halinde Teminat Uygulamas覺

5.1. Mevcut Faaliyetinin Yan覺nda 213 Say覺l覺 Kanunun 359 uncu Maddesinde Yer Alan Sahte Belge D羹zenleme Fiilini 襤leyenler 襤癟in Teminat Uygulamas覺

5.1.1. 213 say覺l覺 Kanunun 153/A maddesinin d繹rd羹nc羹 f覺kras覺nda, m羹kellefiyet kay覺tlar覺 re?sen terkin edilenlerden olmayan, ticari, zirai ve mesleki faaliyeti bulunan ancak bu faaliyetlerinin yan覺nda sahte belge d羹zenleme fiilini de ileyen m羹kelleflerle ilgili teminat uygulamas覺 h羹k羹m alt覺na al覺nm覺t覺r.

5.1.2. Mezk羶r m羹kelleflerden teminat istenebilmesi i癟in iki temel art覺n ger癟eklemesi gerekmektedir. Bunlardan birincisi, sahte belge d羹zenleme fiilinin ilendiinin, m羹kellef nezdinde y羹r羹t羹len vergi incelemesi neticesinde d羹zenlenen raporla tespit edilmi olmas覺; ikincisi ise tarh edilen vergi ile kesilen cezalar覺n kesinlemi olmas覺d覺r.

artlar覺n ger癟eklemesi halinde, m羹kellefin bal覺 olduu vergi dairesi, kesinlemenin 覺tt覺la覺na girmesinden itibaren bir ay i癟erisinde m羹kellefe tebli edecei bir yaz覺yla, yaz覺n覺n tebell羹羹nden itibaren otuz g羹nl羹k s羹re i癟erisinde teminat g繹stermesini ister. Teminat覺n verilen s羹rede g繹sterilmemesi halinde istenen teminat tutar覺, verilen s羹renin son g羹n羹 vade tarihi olarak kabul edilmek suretiyle m羹kellef ad覺na teminat alaca覺 olarak tahakkuk ettirilir. Teminat alaca覺, bu m羹kelleflerden 6183 say覺l覺 Kanun uyar覺nca gecikme zamm覺 tatbik edilerek takip ve tahsil edilir.

5.1.3. Maddenin d繹rd羹nc羹 f覺kras覺 h羹km羹ne g繹re, teminat isteme aamas覺na gelmeden, 繹rnein vergi inceleme raporu 羹zerine yap覺lan tarhiyata kar覺 idari yarg覺 merciinde a癟覺lan davan覺n kesinlemesinden 繹nceki bir aamada m羹kellefin faaliyetini terk etmi olmas覺 durumunda, m羹kelleften bu aamada teminat istenilmez.

Ancak, s繹z konusu m羹kellefin bilahare ie balama bildiriminde bulunmas覺 halinde, ilgili vergi dairesi taraf覺ndan ie balama bildiriminin al覺nd覺覺 tarihten itibaren bir ay i癟erisinde, sahte belge d羹zenleme fiili nedeniyle yap覺lan tarhiyat覺n kesinlemi olmas覺 art覺yla, al覺nmas覺 gereken teminat m羹kelleften istenir. Teminat belirtilen s羹rede g繹sterilmezse istenilen teminat tutar覺, verilen s羹renin son g羹n羹 vade tarihi olarak kabul edilmek suretiyle m羹kellef ad覺na teminat alaca覺 olarak tahakkuk ettirilir. Teminat alaca覺, bu m羹kelleflerden 6183 say覺l覺 Kanun uyar覺nca gecikme zamm覺 tatbik edilerek takip ve tahsil edilir.

rnek 11: Adana Ziyapaa Vergi Dairesi m羹kellefi (Z) Ltd. ti. hakk覺nda d羹zenlenen 22/5/2016 tarihli vergi inceleme raporunda, bu m羹kellefin ticari faaliyeti yan覺nda 1.500.000 TL tutar覺nda sahte belge d羹zenleme fiilini iledii tespit edilmi ve bal覺 olduu vergi dairesince raporda 繹nerilen tarhiyata ilikin olarak d羹zenlenen vergi/ceza ihbarnameleri 12/1/2017 tarihinde m羹kellefe tebli edilmitir. (Z) Ltd. ti. yap覺lan tarhiyat ve kesilen cezalar覺 dava konusu yapm覺 ve tarhiyat ile cezalar 2017 y覺l覺 i癟erisinde kesinlemitir. S繹z konusu tarhiyat ve cezalar覺n kesinletii bilgisi 2017 y覺l覺 i癟inde mezk羶r vergi dairesinin 覺tt覺la覺na girmitir.

Bu durumda, ilgili vergi dairesi kesinlemenin 覺tt覺la覺na girdii tarihten itibaren bir ay i癟inde, d羹zenlenmi olan sahte belgelerde yer alan toplam tutar覺n % 10?u olan 150.000 TL tutar覺nda teminat g繹stermesini (Z) Ltd. ti.?den ister.

Dava konusu tarhiyatta mahkemenin, d羹zenlenen belgelerin tamam覺n覺n deil de belli bir k覺sm覺n覺n sahte olduuna karar vermesi durumunda, vergi dairesince bu tutar dikkate al覺narak ilem tesis edilir.

Dava konusu edilmeden kesinleen tarhiyatlar bak覺m覺ndan da teminat ancak tarhiyat覺n kesinlemesi sonras覺nda istenecektir.

5.2. Al覺nan Teminatlar覺n 襤adesi

5.2.1. 213 say覺l覺 Kanunun 153/A maddesinin d繹rd羹nc羹 f覺kras覺nda say覺lan haller dolay覺s覺yla al覺nan teminatlar覺n iadesi hususu da maddenin yedinci f覺kras覺nda d羹zenlenmitir.

Buna g繹re al覺nan teminatlarla ilgili olarak, teminat覺n al覺nd覺覺 tarihi takip eden takvim y覺l覺n覺n ba覺ndan itibaren be y覺l i癟erisinde, sahte veya muhteviyat覺 itibar覺yla yan覺lt覺c覺 belge kullan覺lmas覺 hari癟 olmak 羹zere, 359 uncu maddede say覺lan fiillerden herhangi birinin ilendiinin tespit edilmemesi halinde, teminat bakaca vergi borcu bulunmamas覺 art覺yla m羹kellefe iade edilir.

Bu durumda, teminat覺n iade edilmesi fiillerin ilenmemesine bal覺 olmakla beraber bu fiillerin ilenmediinin tespiti i癟in 繹zel olarak bir inceleme yap覺lmayacakt覺r. Ancak, m羹kellef hakk覺nda y羹r羹t羹len dier incelemeler sonucunda m羹kellefin 359 uncu maddede say覺lan sahte belge d羹zenleme fiillerini iledii tespit edilirse;

- Fiil, maddenin birinci f覺kras覺 kapsam覺nda ise m羹kellefiyet terkin edilir, terkin tarihi itibar覺yla 繹denmemi vergi bor癟lar覺 ile ilenmi olan fiilden doan vergi borcu al覺nan teminattan mahsup edilir, artan tutar m羹kellefe iade edilir.

- Fiil, maddenin d繹rd羹nc羹 f覺kras覺 kapsam覺nda ise vergi bor癟lar覺 ile ilenen fiilden doan vergi bor癟lar覺 al覺nan teminattan mahsup edilir, ayr覺ca m羹kelleften mezk羶r f覺kra h羹km羹nce yeniden teminat istenir. Bu teminat覺n hesab覺nda mahsup neticesinde kalan teminat tutar覺 istenecek yeni teminat tutar覺ndan d羹羹l羹r. Verilen s羹rede teminat覺n g繹sterilmemesi halinde, istenen teminat tutar覺 verilen s羹renin son g羹n羹 vade tarihi olarak kabul edilmek suretiyle m羹kellef ad覺na teminat alaca覺 olarak tahakkuk ettirilir. Tahakkuk ettirilen teminat alaca覺, 6183 say覺l覺 Kanun uyar覺nca gecikme zamm覺 tatbik edilerek takip ve tahsil edilir.

5.2.2. 213 say覺l覺 Kanunun 153/A maddesinin yedinci f覺kras覺ndaki ?be? y覺ll覺k s羹re tamamlanmadan m羹kellefin faaliyetini terk etmesi durumunda, sahte veya muhteviyat覺 itibar覺yla yan覺lt覺c覺 belge kullan覺lmas覺 hari癟 olmak 羹zere, 359 uncu maddede say覺lan fiillerden herhangi birinin ilendiinin tespit edilmemesi durumunda, teminat bakaca vergi borcu bulunmamas覺 art覺yla m羹kellefe iade edilir. Ancak, vergi borcu varsa teminat tutar覺ndan bu bor癟 mahsup edilir. Yap覺lan mahsup sonras覺nda artan bir tutar覺n bulunmas覺 durumunda, kalan teminat tutar覺 m羹kellefe iade olunur.

Teminat覺n iadesinden sonra be y覺ll覺k s羹re i癟inde veya sonras覺nda yeniden ie balanmas覺 halinde bu kiilerin m羹kellefiyeti idarece teminat istenmeden a癟覺l覺r. Ancak, ilgili vergi dairesi taraf覺ndan ie balama bildiriminin al覺nd覺覺 tarihten itibaren bir ay i癟erisinde haz覺rlanacak bir yaz覺 ile yaz覺n覺n tebell羹羹nden itibaren otuz g羹n i癟erisinde m羹kelleften teminat g繹stermesi istenir. Teminat覺n s羹resinde g繹sterilmemesi halinde, istenen teminat tutar覺 verilen s羹renin son g羹n羹 vade tarihi olarak kabul edilmek suretiyle m羹kellef ad覺na teminat alaca覺 olarak tahakkuk ettirilir. Tahakkuk ettirilen teminat alaca覺, 6183 say覺l覺 Kanun uyar覺nca gecikme zamm覺 tatbik edilerek takip ve tahsil edilir.

Al覺nm覺 olan teminat覺n iadesi ile ilgili olarak bu Tebliin (5.2.1) No.lu b繹l羹m羹nde a癟覺kland覺覺 ekilde ilem yap覺l覺r.

5.3. 3568 Say覺l覺 Kanun Kapsam覺nda Faaliyette Bulunan Meslek Mensuplar覺n覺n Durumu

5.3.1. 3568 Say覺l覺 Kanun Kapsam覺nda Faaliyette Bulunan Meslek Mensuplar覺n覺n Maddenin D繹rd羹nc羹 F覺kras覺nda Say覺lan Fiile 襤tirak Etmesi Halinde Teminat Uygulamas覺

5.3.1.1. 213 say覺l覺 Kanunun 153/A maddesinin alt覺nc覺 f覺kras覺, 3568 say覺l覺 Kanun kapsam覺nda faaliyette bulunan meslek mensuplar覺n覺n maddenin d繹rd羹nc羹 f覺kras覺nda h羹k羹m alt覺na al覺nan, m羹kellefiyet kay覺tlar覺 re?sen terkin edilenlerden olmayan, ticari, zirai, mesleki faaliyeti bulunan ancak bu faaliyetlerinin yan覺nda sahte belge d羹zenleme fiilini ileyen m羹kelleflerin sahte belge d羹zenleme fiillerine itirak durumunu d羹zenlemektedir.

5.3.1.2. S繹z konusu fiillere itirak ettii inceleme raporu ile tespit olunan ve kendisi hakk覺nda 213 say覺l覺 Kanunun 344 羹nc羹 maddesinin ikinci f覺kras覺na g繹re kesilen vergi ziya覺 cezas覺 kesinleen meslek mensuplar覺ndan, vergi dairesi taraf覺ndan kesinlemenin 覺tt覺la覺na girmesinden itibaren bir ay i癟erisinde g繹nderilecek bir yaz覺yla, yaz覺n覺n tebell羹羹nden itibaren otuz g羹nl羹k s羹re i癟erisinde teminat g繹stermesi istenir. Teminat覺n g繹sterilmemesi halinde istenen teminat tutar覺, verilen s羹renin son g羹n羹 vade tarihi olarak kabul edilmek suretiyle meslek mensubu ad覺na teminat alaca覺 olarak tahakkuk ettirilir. Tahakkuk ettirilen teminat alaca覺, 6183 say覺l覺 Kanun uyar覺nca gecikme zamm覺 tatbik edilerek takip ve tahsil edilir.

5.3.1.3. Maddenin d繹rd羹nc羹 f覺kras覺nda say覺lan fiile itirak ettii inceleme raporu ile tespit edilen ve bu durumu kesinleen meslek mensuplar覺 hakk覺nda ayr覺ca Serbest Muhasebeci Mali M羹avirlik ve Yeminli Mali M羹avirlik Kanunu Disiplin Y繹netmelii?nde belirtilen usul ve esaslar 癟er癟evesinde ilem yap覺labilecektir.

5.3.2. Tebliin (5.3.1) No.lu B繹l羹m羹ne G繹re Al覺nan Teminat覺n 襤adesi

5.3.2.1. Tebliin (5.3.1) No.lu b繹l羹m羹nde a癟覺klanan ekilde meslek mensuplar覺ndan teminat覺n al覺nmas覺 halinde de teminat覺n al覺nd覺覺 y覺l覺 takip eden takvim y覺l覺n覺n ba覺ndan itibaren be y覺l i癟inde, bakaca bir ticari, zirai ve mesleki faaliyeti olmad覺覺 halde m羹nhas覺ran sahte belge d羹zenleme veya mevcut faaliyetin yan覺nda sahte belge d羹zenleme fiillerinin ilendiinin veya bu fiillere itirak edildiinin tespit edilmemi olmas覺 halinde, bakaca vergi borcu bulunmamas覺 art覺yla meslek mensubundan al覺nan teminat iade edilir.

5.3.2.2. S繹z konusu meslek mensuplar覺na teminat覺n iade edilmesi veya bunlardan yeniden teminat istenmesi ile meslek mensuplar覺 hakk覺nda meslekten 癟覺karma cezas覺 uygulamas覺 hususlar覺nda bu Tebliin (4.5.2.3), (4.5.2.4), (4.5.2.5) ve (4.5.2.6) No.lu b繹l羹mlerinde yer verilen usul ve esaslara uyularak ilem yap覺l覺r.

6. Vergi Borcu Tutar覺n覺n Al覺nan Teminat Tutar覺n覺n %10?unu Amas覺

6.1. 213 say覺l覺 Kanunun 153/A maddesinin dokuzuncu f覺kras覺 uyar覺nca; kendisinden teminat al覺nm覺 olan m羹kelleflerin, teminat覺n al覺nd覺覺 tarihten sonra tahakkuk eden ve s羹resinde 繹denmeyen vergi bor癟lar覺n覺n tutar覺, al覺nan teminat tutar覺n覺n %10?unu amas覺 halinde, teminat paraya 癟evrilerek 6183 say覺l覺 Kanunun 47 nci maddesine g繹re m羹kelleflerin vergi bor癟lar覺na mahsup edilir.

6.2. 襤lgili vergi daireleri, yukar覺da belirtilen mahsup ileminin tamamlanmas覺ndan itibaren bir ay i癟erisinde haz覺rlanacak bir yaz覺 ile m羹kelleflerden eksik kalan teminat tutar覺n覺 otuz g羹n i癟erisinde tamamlamas覺n覺 ister.

Teminat覺n tamamlanmamas覺 halinde, istenen teminat tutar覺 verilen s羹renin son g羹n羹 vade tarihi olarak kabul edilmek suretiyle bu m羹kellefler ad覺na teminat alaca覺 olarak tahakkuk ettirilir. Teminat alaca覺, m羹kelleflerden 6183 say覺l覺 Kanun uyar覺nca gecikme zamm覺 tatbik edilerek takip ve tahsil edilir.

7. Teminat Tutar覺n覺n Belirlenmesi

213 say覺l覺 Kanunun 153/A maddesinin on birinci f覺kras覺nda, madde h羹k羹mlerine g繹re istenecek teminat tutar覺n覺n; d羹zenlenmi olan sahte belgelerde yer alan tutarlar覺n toplam覺, faaliyet alan覺, m羹kellefin hukuki stat羹s羹, faaliyette bulunulan il veya b繹lge, vergi borcu toplam覺, fiilin tekrar edip etmedii gibi k覺staslar esas al覺narak Bakanl覺k癟a belirlenecek usul ve esaslara g繹re, vergi dairesi m羹d羹r羹n羹n yaz覺l覺 talebine istinaden defterdar ve/veya vergi dairesi bakan覺 taraf覺ndan tayin edilecei h羹kme balanm覺t覺r.

S繹z konusu h羹km羹n Bakanl覺a verdii yetkiye istinaden, 213 say覺l覺 Kanunun 153/A maddesinde yer alan ve her y覺l yeniden deerleme oran覺na g繹re belirlenen asgari tutardan (2017 y覺l覺 i癟in 90.000 TL) az olmamak 羹zere, d羹zenlenmi olan sahte belgelerde yer alan Katma Deer Vergisi, zel T羹ketim Vergisi gibi dier t羹m vergiler dahil toplam tutar覺n % 10?unun teminat olarak istenmesi uygun bulunmutur.

8. 213 Say覺l覺 Kanunun 153/A Maddesinin Birinci F覺kras覺 Kapsam覺na Girenler ile 359 uncu Maddesinde Say覺lan Fiilleri 襤leyenlerin Duyurulmas覺

213 say覺l覺 Kanunun 153/A maddesinin on ikinci f覺kras覺nda, maddenin birinci f覺kras覺nda say覺lanlar ile sahte veya muhteviyat覺 itibar覺yla yan覺lt覺c覺 belge kullan覺lmas覺 hari癟, s繹z konusu Kanunun 359 uncu maddesinde say覺lan fiilleri ileyenlerin Bakanl覺k癟a belirlenen usul ve esaslara g繹re duyurulaca覺, bu kapsamda yap覺lan duyurular覺n vergi mahremiyetinin ihl璽li say覺lmayaca覺, ayr覺ca fiil t羹zel kiilik veya t羹zel kiilii olmayan teekk羹l b羹nyesinde ilenmise bunlar覺n da duyurulaca覺 h羹kme balanm覺t覺r.

Bu yetkiye istinaden 213 say覺l覺 Kanunun 153/A maddesinin birinci f覺kras覺nda say覺lanlar ile sahte veya muhteviyat覺 itibar覺yla yan覺lt覺c覺 belge kullan覺lmas覺 hari癟, mezk羶r Kanunun 359 uncu maddesinde say覺lan fiilleri ileyenlerin Bakanl覺k internet vergi dairesinde ilan edilmesi/sorgulanmas覺 uygun bulunmutur.

Buna g繹re, 213 say覺l覺 Kanunun 153/A maddesinin birinci f覺kras覺nda say覺lanlar覺n ilan edilmesinde, bunlar覺 s繹z konusu maddenin birinci f覺kras覺 kapsam覺na alan m羹nhas覺ran sahte belge d羹zenleme fiili nedeniyle yap覺lacak tarhiyatlar覺n ve kesilecek cezalar覺n kesinlemesi gerekmektedir. Ayn覺 ekilde, sahte veya muhteviyat覺 itibar覺yla yan覺lt覺c覺 belge kullan覺lmas覺 hari癟, 213 say覺l覺 Kanunun 359 uncu maddesinde say覺lan fiilleri ileyenlerin ilan edilmesinde de ilenen bu fiiller nedeniyle yap覺lacak olan tarhiyatlar覺n ve kesilecek cezalar覺n kesinlemesi art覺 aranacakt覺r.

9. Teminat Uygulamas覺na 襤likin Dier Hususlar

9.1. 213 say覺l覺 Kanunun 153/A maddesinin uygulanmas覺 bak覺m覺ndan, maddenin y羹r羹rl羹e girdii 11/4/2013 tarihinden sonraki d繹nemler i癟in maddenin 繹ng繹rd羹羹 fiillerin ilendiini tespit eden vergi inceleme raporlar覺 dikkate al覺n覺r. Ancak m羹nhas覺ran sahte belge d羹zenlemek amac覺yla m羹kellefiyet tesis edildiine ve bu fiile itirak edildiine y繹nelik tespitler bak覺m覺ndan s繹z konusu fiillerin ilenmesine 11/4/2013 tarihinden 繹nce balan覺p bu tarihten sonra devam edilmesi durumunda da madde h羹k羹mleri tatbik edilecektir.

9.2. 213 say覺l覺 Kanunun 153/A maddesi kapsam覺nda kesinlemeden maksat, tarh edilen vergi ile kesilen cezalar覺n idari yarg覺 mercileri nezdinde dava konusu yap覺lmamas覺 veya dava konusu edilmesi neticesinde t羹m olaan kanun yollar覺n覺n t羹ketilmesiyle uygun bulunmak suretiyle kesinlemesidir.

9.3. 213 say覺l覺 Kanunun 153/A maddesinin uygulamas覺 ile ilgili olarak vergi dairesince m羹kelleflere g繹nderilecek yaz覺lar覺n mezk羶r Kanunun tebligata dair h羹k羹mlerine g繹re tebli edilmesi gerekmektedir.

9.4. 213 say覺l覺 Kanunun 153/A maddesine g繹re teminat istenmesinin ie balama bildirimine baland覺覺 hallerde, bildirimde belirtilen ie balama tarihinde ge癟erli olan; vergi dairesinin 覺tt覺la覺na girmesine baland覺覺 hallerde ise 覺tt覺la tarihinde ge癟erli olan teminat tutar覺 dikkate al覺n覺r. Kanuni tutar olan 75.000 TL, her y覺l yeniden deerleme oran覺nda art覺r覺lmakta olup; bu tutar, 2017 y覺l覺 i癟in 27/12/2016 tarihli ve 29931 say覺l覺 Resm簾 Gazete?de yay覺mlanan 476 S覺ra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Teblii ile 90.000 TL olarak belirlenmitir.

9.5. Vergi incelemesine yetkili olanlar, m羹nhas覺ran sahte belge d羹zenlenmesine ilikin tespitleri nedeniyle d羹zenleyecekleri raporlara, 繹rnei ekli ?VUK 153/A Maddesi Kapsam覺nda Takip Edileceklere 襤likin Bilgi Formu?nu (EK 1) eklerler.

Bu Tebli ile getirilmi olan, vergi incelemesine yetkili olanlarca d羹zenlenmesi gereken ?VUK 153/A Maddesi Kapsam覺nda Takip Edileceklere 襤likin Bilgi Formu? muhteviyat覺nda deiiklik yapmaya Bakanl覺k yetkilidir.

ANASAYFA    KURUMSAL    MEVZUAT    MEDYA MERKEZ襤    襤.K.    襤LET襤襤M   
© 2017 T羹m Haklar覺 AFSMMMO'ya aittir.